We are currently conducting a survey to learn about attitudes and practices around music in sacrament meeting in different wards. We’d love your help taking the quick survey! You can fill it out here. Thanks! – Samuel

Additional Songs for Children (Armenian)

Additional Songs for Children, Eastern Armenian.
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Periodical, 1989–Present. 10 songs.

Music from the Children’s Sacrament Meeting Presentations.

Availability

Stream audio from LDS.org

Indexes

Jump to

201220112010

2009200820072006

IFC = Inside Front Cover; IBC = Inside Back Cover. Songs marked with an asterisk are also in the hymnbook or Children’s Songbook.

2012(Return to top) Information Church Links Download Media

Որպես Աստծո Զավակ

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

2011(Return to top) Information Church Links Download Media

Եթե սրտով եմ լսում

Words: Sally DeFord

Music: Sally DeFord

2010(Return to top) Information Church Links Download Media

Գիտեմ, սիրում է Փրկիչն ինձ

Words: Tami J. Creamer; Derena Bell

Music: Tami J. Creamer

2009(Return to top) Information Church Links Download Media

Ես ուզում եմ մկրտվել

Words: Gary Croxall

Music: Kathleen Holyoak

Իմ հավերժական ընտանիքը

Words: Annette Dickman

Music: Annette Dickman

Ընտանիքն Աստծուց է

Words: Matthew Neeley

Music: Matthew Neeley

2008(Return to top) Information Church Links Download Media

Եթե Փրկիչը կողքիս լիներ

Words: Sally DeFord

Music: Sally DeFord

2007(Return to top) Information Church Links Download Media

Ես Նրան կհետեւեմ

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

2006(Return to top) Information Church Links Download Media

Ողջ աշխարհում ձեռքերը վեր պարզած

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

Սուրբ գրությունների զորությունը

Words: Clive Romney

Music: Clive Romney

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from LDS.org Audio speed: 1x