We are currently conducting a survey to learn about attitudes and practices around music in sacrament meeting in different wards. We’d love your help taking the quick survey! You can fill it out here. Thanks! – Samuel

Amaculo Zabadhala Nezingane

Hymns and Children’s Songs, Zulu.
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1986. Only known edition. 63 songs.

Availability

PDF version from LDS.org: PDF.

Stream audio from LDS.org

Indexes

Songs(Return to top) Information Church Links Download Media

1. Yini Amaqiniso?

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

2. Nga Phezulu Kwentaba

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

3. Umkhululi Ka Israyeli

Adapt.: William W. Phelps

Words: Joseph Swain

Music: Freeman Lewis

4. Qhubeka, Nina Abangcwele

Words: William Clayton

Music: English folk song

6. Abantu Abangcwele

Words: Anon.; Robert Keen

Music: Anon.; J. Ellis

8. Balizibuisiso Ngama Gamazo

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

10. Asisebenzele Inkosi

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

12. Wozani Bantawana Benkosi

Arr.: Benjamin Carr

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

13. Lomsebenzi Muhle

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan Jr.

14. Sizo Cula Ngaphambili KwaJesu

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

15. Kukhona Intaba

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

16. Kuya Mangalisa

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

18. Nkosi Baba, Silalele

Adapt.: Edwin P. Parker

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

19. uJesu, Wazalwa Njengomuntukazana

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

20. UJesu Wafa

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

21. Hawu Nkulunkulu Babawethu

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

22. Inhlakanipho Nothando Lwe Nkosi

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

23. Ngiyakudinga, Jesu

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

24. Siya Thoba, Baba Wethu

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

26. Isikhathi Sasekuseni

Adapt.: A. C. Smyth

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

28. UMoya ka Nkulunkulu Ufana Nomlilo

Words: William W. Phelps

Music: Anon.

30. Asithokoze Manje

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

32. Enza Okufanele

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

34. Siya Ku Bonga Nkois ngom Profeti

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

36. Ngiyazi Ukuthi Umkhululi Uyaphila

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

38. Ukulunkulu Abe Nani

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

40. UBaba Wethu Wase Zulwini

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

42. Nase Kunothando

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

44. Kungaba Khona Entabeni

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

46. Uthandazile Namhlanjena?

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

47. Mangisondele

Words: Sarah F. Adams

Music: Lowell Mason

48. Kude, Emathafeni Ka Juda

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

49. Ngo Busuku Bokuthula

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

50. Inkosi Ukristo Uvukile Namuhlanje

Words: Charles Wesley

Music: Henry Carey

52. Dumisa Indoda

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

54. Uvukile

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Joachim Neander

55. Ngi Yazi Ubaba Uyaphila

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

56. Uku Thandaza Kwasekhaya

Words: DeVota Mifflin Peterson

Music: DeVota Mifflin Peterson

57. Ngi Ngane Kankulunkulu

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

58. Ngi Yakubonga, Baba Wami

Words: Anon.

Music: George Careless

59. Nase Ngi Funda Lendaba

Words: Jemima Luke

Music: Leah Ashton Lloyd

60. Ngi Fundise Ukuhamba Ekukhayeni

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

61. Inkosi Yangipha Ithempeli

Words: Donnell Hunter

Music: Darwin Wolford

62. Ngi Funa Ngibe Nomusa

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

63. Ukwenza Okutanele

Arr.: A. C. Smyth

Words: George L. Taylor

Music: William Bradbury

64. Izithebe Zegolide

Words: Rose Thomas Graham

Music: J. Spencer Cornwall

65. Inhlonipho

Words: Ruth H. Chadwick

Music: Leah Ashton Lloyd

66. Mama ngiya kuthanda

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

67. Gcina Imiyalo

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

68. Nginezandla Ezimbili

Words: Bertha A. Kleinman

Music: William Frederick Hanson

69. Masinya Ngizo Lalela

Arr.: Patricia Haglund Nielsen

Words: Thelma J. Harrison

Music: Russian folk tune

70. Nginezinyawo Ezimbili

Words: Norma Madsen Thomas

Music: Barbara Boyer Obray

71. Hlonipha, Thulani

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

72. uJesu Ungumlusi Wami

Words: James Montgomery

Music: Thomas Koschat

73. Sikhathi Somkhuleko

Words: Charles Wesley

Music: Simeon B. Marsh

74. Lubaq’ Oluhle

Words: John Henry Newman

Music: John B. Dykes

75. Kuyezwakala ku Thixo

Words: James Montgomery

Music: George Careless

76. Hlomani Izikhali Zika NKulunkulu

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Arthur S. Sullivan

78. Zidalwa Zonke Zakhe

Arr.: Ralph Vaughan Williams

Words: St. Francis of Assisi; William H. Draper

Music: German hymn

79. O Baba bethu, Nkosi

Words: Isaac Watts

Music: William Croft

80. Simshumayela uJesu

Words: William W. Walford

Music: William B. Bradbury

81. Lizwe, Thokoza, Nans’ iNkos’

Adapt.: William W. Phelps

Words: Isaac Watts; William W. Phelps

Music: George Frideric Handel; Lowell Mason

82. Ngiyo Cula Ngobubele Benkosi

Words: John F. Wade

Music: John F. Wade

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from LDS.org Audio speed: 1x