We are currently conducting a survey to learn about attitudes and practices around music in sacrament meeting in different wards. We’d love your help taking the quick survey! You can fill it out here. Thanks! – Samuel

Náboženské písne

Náboženské písne Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů

Hymns, Czech.
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2015. Only known edition. 203 songs.

Availability

Gospel Library Online: Link.

Gospel Library app: Link.

Stream audio from LDS.org

Indexes

Contents

Znovuzřízení(Return to top) Information Church Links Download Media

1. Hle, úsvit stíny přemáhá

Words: Parley P. Pratt

Music: George Careless

2. Duch Boží

Words: William W. Phelps

Music: Anon.

3. Nechť plní nás blahem

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

4. Pravdo věčná

Words: Parley P. Pratt

Music: Alexander Schreiner

5. Na vrcholku hory

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

6. Vykupitel Izraele

Adapt.: William W. Phelps

Words: Joseph Swain

Music: Freeman Lewis

7. Izraeli, Bůh tě volá

Words: Richard Smyth

Music: Charles C. Converse

8. O čem nám nebesa svědčí?

Words: John S. Davis

Music: Evan Stephens

9. Hle, z výšin jemná zář

Words: Parley P. Pratt

Music: John E. Tullidge

10. Ó, Bože, my Tobě děkujeme

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

11. Bože práva a moci

Words: Wallace F. Bennett

Music: Tracy Y. Cannon

12. Pojď, prorokovi naslouchej

Words: Joseph S. Murdock; Bruce R. McConkie

Music: Joseph J. Daynes

13. My nasloucháme proroku

Words: Marylou Cunningham Leavitt

Music: Darwin Wolford

14. První modlitba Josepha Smitha

Adapt.: A. C. Smyth

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

15. Proroku Bůh žehnej

Words: Bernard Snow

Music: Harry A. Dean

16. Chvála buď muži

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

17. Jeden chudý pocestný

Words: James Montgomery

Music: George Coles

18. Pojďte, Svatí

Words: William Clayton

Music: English folk song

19. Veď k životu věčnému

Words: John A. Widtsoe

Music: Alexander Schreiner

20. Bože náš, Bože našich otců

Adapt.: Edward L. Sloan

Words: Felicia D. Hemans

Music: Evan Stephens

21. S námi písně zpívejte

Arr.: Benjamin Carr

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

22. S vírou při každém kroku

Words: K. Newell Dayley

Music: K. Newell Dayley

23. Již přichází ráno

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

24. Přijď, Králi králů, zas

Words: Parley P. Pratt

Music: Anon.

Chvála a díkůvzdání(Return to top) Information Church Links Download Media

25. Ó, hleďte, Pán je Král!

Words: Charles Wesley

Music: Horatio Parker

26. Náš Stvořitel je Bůh a Král

Arr.: Ralph Vaughan Williams

Words: St. Francis of Assisi; William H. Draper

Music: German hymn

27. Dnes, v den radosti, náš Pane

Words: Leroy J. Robertson

Music: Leroy J. Robertson

28. Jak mocná pevnost je náš Bůh!

Words: Martin Luther

Music: Martin Luther

29. K nebesům chválu pěj

Words: James Allen

Music: Felice de Giardini

30. Buď Tobě čest a sláva

Words: Theodulph of Orleans

Music: Melchior Teschner

31. Buď pochválen Král nebeský

Words: Johann J. Schütz

Music: Bohemian Brethren’s Songbook

32. Chválen buď Pán

Arr.: William S. Bennett; Otto Goldschmidt

Words: Joachim Neander

Music: Stralsund Gesangbuch

33. Ó, Bože věčný, Bože neměnný

Words: Daniel C. Roberts

Music: George W. Warren

34. Veď nás, všemocný Jehovo

Words: William Williams

Music: John Hughes

35. Dál, kráčej dál

Words: Marvin K. Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

36. Za všechny Svaté

Words: William Walsham How

Music: Ralph Vaughan Williams

37. S vírou svých otců

Words: Frederick W. Faber

Music: Henri F. Hemy; James G. Walton

38. Bůh láska je

Words: Thomas R. Taylor

Music: Thomas C. Griggs

39. Jak pevný to základ

Words: Anon.; Robert Keen

Music: Anon.; J. Ellis

40. Jak mocný jsi

Arr.: Stuart K. Hine

Words: Carl Boberg; Stuart K. Hine

Music: Tradititonal Swedish folk tune

41. Pán je světlo mé

Words: James Nicholson

Music: John R. Sweney

42. Za nádheru oblaků

Words: Folliott S. Pierpoint

Music: Conrad Kocher

43. Modlitba díkůvzdání

Arr.: Edward Kremser

Words: Anon.; Adriaen Valerius

Music: Dutch folk song; Frans Heijdemann

44. Pojďme, lidé, sklízejme

Words: Henry Alford

Music: George J. Elvey

45. Dnes Bohu děkujme

Words: Martin Rinkhart

Music: Johann Crüger

46. Prameni všech požehnání

Words: Robert Robinson

Music: John Wyeth

47. Bůh je s vámi, milé děti

Words: Charles L. Walker

Music: John Menzies Macfarlane

Modlitba a prosba(Return to top) Information Church Links Download Media

48. Jen světlo Tvé

Words: John Henry Newman

Music: John B. Dykes

49. Já musím Tebe mít

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

50. Spasiteli, blíž Ti být

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

51. Blíž Tobě, Bože můj

Words: Sarah F. Adams

Music: Lowell Mason

52. Ó, drahý Ježíši můj

Words: Charles Wesley

Music: Joseph P. Holbrook

53. Mistře, hle, vítr burácí

Words: Mary Ann Baker

Music: H. R. Palmer

54. Pomáhej Bůh

Words: William E. Hickson

Music: Ernst Moritz Arndt

55. V bouři veď mne, Pane můj

Words: Edward Hopper

Music: John Edgar Gould

56. Můj Pán je můj pastýř

Words: James Montgomery

Music: Thomas Koschat

57. Pán připravuje pastvu mou

Words: Joseph Addison

Music: Dmitri Bortniansky

58. Svou láskou Pán

Words: Edward L. Hart

Music: Crawford Gates

59. Skálo věků

Words: Augustus M. Toplady

Music: Thomas Hastings

60. Pojďte za mnou

Words: John Nicholson

Music: Samuel McBurney

61. K Ježíši kráčej

Words: Orson Pratt Huish

Music: Orson Pratt Huish

62. Vzdor soužením

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

63. Kéž v modlitbě Ti blíže jsem

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

64. Jen nezoufej

Words: Katharina von Schlegel

Music: Jean Sibelius

65. Jak jemně Bůh přikazuje

Arr.: Lowell Mason

Words: Philip Doddridge

Music: Hans Georg Nägeli

66. Důvěru a víru v Pána vždy měj!

Trans.: Gád Vojkůvka (from German)

Words: J. F. Raeder

Music: Henri Abraham César Malan

67. Kdo k Pánu lásku má

Words: Isaac Watts

Music: Aaron Williams

68. Když víru mám

Words: Naomi W. Randall

Music: Stephen M. Jones

69. Kdo setře slzu mou?

Words: Emma Lou Thayne

Music: Joleen G. Meredith

70. Buď pokorný

Words: Grietje Terburg Rowley

Music: Grietje Terburg Rowley

71. Víc svatosti dej mi

Words: Philip Paul Bliss

Music: Philip Paul Bliss

72. Bůh je ve svém chrámu s námi

Words: Anon.

Music: Frank W. Asper

73. Náš Otče v nebi

Arr.: Edwin P. Parker

Words: Angus S. Hibbard

Music: Friedrich F. Flemming

74. Víru v Krista mám

Words: Bruce R. McConkie

Music: John Longhurst

75. Můj Vykupitel žije

Words: Gordon B. Hinckley

Music: G. Homer Durham

76. Já vím, že žije Spasitel

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

77. Svědectví

Words: Loren C. Dunn

Music: Michael F. Moody

78. Bys posvětil nám dnešní půst

Words: John Sears Tanner

Music: James B. Welch

79. Odpočinek nadchází

Words: William W. Phelps

Music: Thomas C. Griggs

80. Zdali modlil ses?

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

81. Ježíši, každá moudrost Tvá

Words: Bernard of Clairvaux

Music: John B. Dykes

82. Ó, vítej, chvíle modlení

Words: William W. Walford

Music: William B. Bradbury

83. Ať jsme Duchem vedeni

Words: Penelope Moody Allen

Music: Martin Shaw

84. Modlitba v skrytu

Words: Hans Henry Petersen

Music: Hans Henry Petersen

85. Modlitba touhou duše je

Words: James Montgomery

Music: George Careless

86. Dnes Tvému Synu na paměť

Words: Paul L. Anderson

Music: Lynn R. Carson

87. Chválit, ó, Králi, jméno Tvé

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan Jr.

88. Laskavý a vlídný Bože

Words: Charles Denney Jr.

Music: George Careless

89. Jako rosa padá z nebe

Words: Thomas Kelly

Music: Joseph J. Daynes

90. Bůh buď s vámi, než se sejdem zas

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

91. Pane, my Tě žádáme

Arr.: Ebenezer Beesley

Words: George Manwaring

Music: Benjamin Milgrove

92. Než se rozloučíme

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

93. Zvolna světla ubývá

Arr.: Henry Greatorix

Words: George W. Doane

Music: Carl Maria von Weber

94. Ó, Pane můj, v pokoře své

Words: Joseph H. Dean

Music: Joseph H. Dean

95. Pane, dej nám požehnání

Words: John Fawcett; Walter Shirley

Music: Jean-Jacques Rousseau

96. Dnešní den odchází

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Joseph Barnby

97. Ó, zůstaň, zůstaň tu se mnou

Words: M. Lowrie Hofford

Music: Harrison Millard

98. Zůstaň se mnou

Words: Henry F. Lyte

Music: William H. Monk

Svátost(Return to top) Information Church Links Download Media

99. Dnes svátost Tvou přijímáme

Words: Lee Tom Perry

Music: Daniel Carter

100. Bože, Otče, vyslyš nás

Adapt.: Edwin P. Parker

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

101. Pokorně, náš Spasiteli

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

102. Když svátost dnes přijímáme

Words: John Nicholson

Music: Alexander Schreiner

103. Ó, Bože, věčný Otče

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

104. My, Otče v nebi, věříme

Words: Parley P. Pratt

Music: Jane Romney Crawford

105. Ježíši nejdražší, Pán jsi a Král

Words: Hugh W. Dougall

Music: Hugh W. Dougall

106. Buď sláva jménu Ježíše

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

107. Uctivě a s pokorou

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

108. Tam na Kalvárii na kříž

Words: Vilate Raile

Music: Leroy J. Robertson

109. Bůh natolik nás miloval

Words: Edward P. Kimball

Music: Alexander Schreiner

110. Na paměť, že byl ukřižován

Words: Frank I. Kooyman

Music: Alexander Schreiner

111. Pohleďte, velký zmírá Pán

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

112. On zemřel, velký Spasitel

Words: Isaac Watts

Music: George Careless

113. Jak nesmírnou láskou

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

114. Tam na vrcholku vzdáleném

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

115. Jak moudrý Boží záměr byl

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

116. Ježíš zrozen v bídě

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

Velikonoce(Return to top) Information Church Links Download Media

117. Dnes trny, Spasiteli, jsi byl korunován

Adapt.: Johann Sebastian Bach

Words: Paul Gerhardt

Music: Hans Leo Hassler

118. V to slavné ráno

Words: Marion D. Hanks

Music: Robert Cundick

119. On vstal z mrtvých!

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Joachim Neander

120. Kristus Pán je vzkříšený

Words: Charles Wesley

Music: Henry Carey

Vánoce(Return to top) Information Church Links Download Media

121. Nádherně zní

Adapt.: William W. Phelps

Words: Isaac Watts; William W. Phelps

Music: George Frideric Handel; Lowell Mason

122. Ó, pojďte, vy věrní

Words: John F. Wade

Music: John F. Wade

123. Andělé dnes zpívají

Words: French carol

Music: French carol

124. Tichá noc

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

125. Do jeslí ve stáji

Arr.: Rosalee Elser

Words: Martin Luther

Music: William J. Kirkpatrick

126. Za krásné jasné půlnoci

Words: Edmund H. Sears

Music: Richard S. Willis

127. Jak pokojný jsi, Betléme

Words: Phillips Brooks

Music: Lewis H. Redner

128. Andělská tu píseň zní

Words: Charles Wesley

Music: Felix Mendelssohn

129. Tam, kde leží země judejská

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

130. První Vánoce

Words: Traditional English carol

Music: Traditional English carol

131. Narodil se Kristus Pán

Words: Jan Franus

Music: Czech folk tune

132. Nesem vám noviny

Words: Czeck folk tune

Music: Czech folk tune

Zvláštní náměty(Return to top) Information Church Links Download Media

133. Že jsi mi, Pane, tolik dal

Words: Grace Noll Crowell

Music: Phillip Landgrave

134. Tvou cestou dál chci jít

Words: Susan Evans McCloud

Music: K. Newell Dayley

135. Pastýřovu srdci drahé

Words: Mary B. Wingate

Music: William J. Kirkpatrick

136. Slyš píseň, Pane náš

Words: Frank W. Asper

Music: Frank W. Asper

137. Co jsem dobrého dnes vykonal?

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

138. Rázně kráčíme ke slávě

Words: John M. Chamberlain

Music: John M. Chamberlain

139. Máš-li sklon hned druhé soudit

Words: Anon.

Music: Philip Paul Bliss

140. Chvíle časů jasných

Words: Robert B. Baird

Music: Robert B. Baird

141. Slunka svit je v duši mojí dnes

Words: Eliza E. Hewitt

Music: John R. Sweney

142. Můžeš srdce rozjasnit

Words: Helen Silcott Dungan

Music: James M. Dungan

143. Už dnes

Words: L. Clark

Music: Evan Stephens

144. Sviť jak slunce

Words: Lanta Wilson Smith

Music: Edwin O. Excell

145. Jen z Tvého dáváme

Arr.: Lowell Mason; George J. Webb

Words: William Walsham How

Music: Anon.; Cantica Laudis

146. Laskavá slova vždy užívejme

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

147. Správně vždy čiň

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

148. Správně zvol

Words: Joseph L. Townsend

Music: Henry A. Tuckett

149. Věz, každá duše volnost má

Words: Anon.; Sally Swey

Music: Roger L. Miller

150. Sečti dary

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

151. Chvaltež Boha laskavého

Words: Thomas Ken

Music: Louis Bourgeois; Genevan Psalter

152. Pojďme všichni vpřed

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

153. Vzhůru, lide Boží

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Arthur S. Sullivan

154. Obrano Sionu, probuďte se

Words: Charles W. Penrose

Music: Thomas E. Williams; Thomas A. Becket Sr.

155. Povoláni sloužit

Words: Elsie Duncan Yale

Music: Adam Geibel

156. Všichni jsme zapojeni

Words: Anon.

Music: William B. Bradbury

157. Hle, zde armáda Krále

Words: Fanny J. Crosby

Music: Adam Geibel

158. Přilož k dílu ruku svou

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

159. Když rozjímám o Tvých písmech

Words: C. Marianne Johnson Fisher

Music: C. Marianne Johnson Fisher

160. Věrni víře

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

161. My jako mladí Sionu

Words: Susan Evans McCloud

Music: Irish melody

162. Naděje Izraele

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

163. Jdi s vírou vpřed

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Lyall J. Gardner

164. Národy, slyšte hlas nebe znít

Words: Louis F. Mönch

Music: George F. Root

165. Hle, čas uplývá

Words: Eliza R. Snow

Music: German folk song

166. Ó, jak úžasné

Words: Henry U. Onderdonk

Music: Joseph Martin Kraus

167. Hle, jak nádherným skvostem pravda je!

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

168. Ó, Jehovo, jsi všemocný

Words: Anon.

Music: Oliver Holden

169. Půjdu tam, kde chceš mne mít

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

170. Pravdu vnímáme svým srdcem

Words: Eliza R. Snow; M. E. Abbey

Music: Charles Davis Tillman

171. Železná tyč

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

172. Lidé jsou, aby se radovali

Words: J. Marinus Jensen

Music: J. J. Keeler

173. Vítej nám dni odpočinku

Words: Robert B. Baird

Music: Ebenezer Beesley

174. Dej, ať učím s inspirací

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

175. Kdybys dospěl na Kolob

Arr.: Ralph Vaughan Williams

Words: William W. Phelps

Music: English melody

176. Jak nádherné jsou chrámy Tvé

Words: Frank I. Kooyman

Music: Tracy Y. Cannon

177. Vstaňte Svatí, k chrámu pojďte

Words: Jean L. Kaberry

Music: Robert P. Manookin

178. Otče můj

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

179. Ten, kdo nám z lásky pomáhá

Words: Karen Lynn Davidson

Music: A. Laurence Lyon

180. Krása domov naplní

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

181. Ó, lásko, jíž je Syn tak znám

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

182. Srdcem ke svým obraťte se

Words: Paul L. Anderson

Music: Gaylen Hatton

183. Vládne-li v domově láska

Words: Carolyn Hamilton Klopfer

Music: W. Herbert Klopfer

Dětské písně(Return to top) Information Church Links Download Media

184. Děti Otce Nebeského

Words: Caroline V. Sandell-Berg

Music: Traditional Swedish melody

185. Já Boží dítě jsem

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

186. Rodiny mohou být spolu navždy

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

187. Dbej přikázání

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

188. Že v nebi Otce mám

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

189. Kdyby stál Spasitel za mnou

Words: Sally DeFord

Music: Sally DeFord

190. Nauč mě, jak ve světle kráčet mám

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

191. Nádherný Spasitel

Words: Anon.

Music: Silesian folk song

192. Božské světlo

Words: Matilda Watts Cahoon

Music: Mildred Tanner Pettit

193. Každý den

Words: Marie C. Turk

Music: Willy Reske

194. Zde je Svatých Božích vlast

Words: Eliza R. Snow

Music: George F. Root

195. Já miloval vás

Words: Luacine Clark Fox

Music: Luacine Clark Fox

Pro ženy(Return to top) Information Church Links Download Media

196. Jsme sestry v Sionu (Ženy)

Words: Emily H. Woodmansee

Music: Janice Kapp Perry

197. Klíč k obnovení všech věcí (Ženy)

Words: Jan Pinborough

Music: Charlene A. Newell

198. Když sejdeme se spolu (Ženy)

Words: Paul L. Anderson

Music: Bonnie Goodliffe

Pro muže(Return to top) Information Church Links Download Media

199. Ó, vy starší Izraele (Muži)

Words: Cyrus H. Wheelock

Music: Thomas H. Bayly

200. Kněžství našeho Pána (Muži)

Words: John Craven

Music: John Craven

201. Vy, kdož jste k práci vyslaní (Muži)

Words: Mary Judd Page

Music: Daniel B. Towner

202. Vy Boží synové (Muži)

Words: Thomas Davenport

Music: Orson Pratt Huish

203. Emocím svým vládni, bratře (Muži)

Words: Charles W. Penrose

Music: George F. Root

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from LDS.org Audio speed: 1x