Zions Sånger

Zions Sånger: En Samling af Utvalda Sånger för de Sista Dagars Heliges Möten, Söndagsskolor, Missionärsföreningar och Hemmet

Songs of Zion, Swedish.
Hugo D. E. Peterson. Salt Lake City, Utah, USA.
1910. 1910, 1st Edition. 209 songs.

Availability

Historical. This collection is out of print.

This edition is believed to be in public domain in the United States, either because it was published before 1923, or because it was published before 1964 and the copyright was not renewed. Any songs from before 1923 are in public domain and may be freely copied from their pre-1923 source. Note that individual songs written between 1923 and 1964 may still be copyrighted, even if the collection has fallen out of copyright.

Flake-Draper Number: 1865; 1866 (Mormon Bibliography, 1830–1930)
Jacobs Number: 844.H (Mormon Non-English Scriptures, Hymnals, & Periodicals, 1830–1986)

Google Books: AUxOAAAAYAAJ
BYU Harold B. Lee Library: BX 8685.2 .Sw34z 1910

Indexes

Songs(Return to top) Information Church Links Download Media

1. Morgonrodnans strålar träda

2. Kom, Zions frälsta skara

3. Vak upp, hör rösten ljuder

4. Nu Efraims budskap kalla

5. Låt Zion i sin prakt stå fram

6. Den himmelska elden

7. Banéret synes svinga

8. Fröjden eder, Zions söner

9. Härligt der är

10. Haf tröst, du Zion, Jesu brud!

11. Zions härolder

12. Ater kraftigt saltas jorden

13. Led oss fram

14. Nu Zions sol belyst vår jord

15. Lofven Gud med jubelsång!

16. Kom, alle I Guds män

17. Vi glädjas och fröjdas

18. Salems konungs prästadöme

19. Till polens kalla gränser

20. Nu Zions fana höjes

21. Se, jorden skall som Eden le!

22. Zions kämpar, rusten eder!

23. Jag är främling

24. Så kommen nu vänner

25. Stäm upp med jubelfröjd

26. Gläd dig, Zion!

27. Min Gud är mitt ljus

28. Gläd dig, o jord!

29. Nu höras åter Jesu bud

30. O Gud! Du själf förenat har

31. Guds ängel nedsteg

32. Då Kristi kyrka

33. O Gud! Jag sof så tryggelig

34. Hälser nu Zion

35. Himlens Gud, vår Fader!

36. Evige Fader!

37. Stor Herren är, och till hans pris

38. Herren vill sitt frälsningsverk fullborda

39. Förlossar’n för Israel

40. Vår Gud! vi dig åkalla

41. Nu församlas vi

42. Kom, Israels äldste!

43. Evigt förbund

44. Zion! när på dig jag tänker

45. Guds väg så ofta gömmer sig

46. Nar från nattligt hviloläger

47. Så innerligt jag glädes

48. När få vi väl ses igen?

49. Närmare, Gud, till dig

50. Fader vår, i himlen ofvan

51. Brutna äro mörkrets länker

52. O du Zion så ny

53. Nu farväl vi eder bjuda

54. Gud, som bor i himlen härligt

55. O min Fader, du som tronar

56. Stora dag!

57. O Herre! låt mig komma fram

58. Gå stolt på hafvets bölja

59. Vår Herre Zebaot!

60. Vi sjunga Zions sånger

61. O säg, hvad är sanning?

62. O hören, I släkten

63. Herrens folk sig skall förena

64. En dag — o sälla ögonblick!

65. O Fader, låt mitt hjärta få

66. Lofsjungen vår Frälsar’

67. När skall vår längtan ändas?

68. Saliga hopp!

69. Nu vi oss församle här

70. Är Gud för oss, hvem dristar

71. Kom, o du kungars Kung!

72. Morgonen upprinner så härlig

73. När skall vårt öga

74. Nu kom det bud

75. Pris Gud, från hvem hvart goda kom

76. Det är helt visst på tiden snart

77. O min Fader, du som tronar

78. Allmakts Gud

79. En sorgbetyngd och fattig man

80. Sabbatsdagens helga stunder

81. Brist ut, o själ!

82. Då din lefnadsdag syns dyster

83. Fader vår, på ärans troner!

84. Messie Evangelio

85. Kommen alla, stora, små

86. Kärleken är ljusets källa

87. Långt, långt härfrån

88. Gör hvad är rätt

89. Hör män’skorna, så svärja de

90. I, jordens släkten

91. O sköna ljus

92. Herrens Zion, helga stad

93. Att Zion beredes

94. I, som i fast förening

95. Jesus, min Frälsare

96. Här mig trycker Babels tvång

97. O, bröder, låtom oss nu smila

98. Ack, lifvet blir en börda

99. När få vi väl ses igen?

100. Hur ljuf, o Gud, hur säll den lott

101. O Helge And’, du himlaröst

102. Blomstra, som en rosengård

103. Lofva, o Zion, din Herre

104. Så lyft du nu ditt hufvud upp

105. Mottag, o Gud, den tack vi ge

106. Pris åt den man

107. Till nordens pol betäckt med snö

108. Sin vagn Gud gör af skyar blå

109. Närmare, Herre, till dig

110. O, hur härlig var ej stunden!

111. Med hvad är Lammets brud väl lik?

112. Jag tjänar Gud men’s jag är ung

113. Jag vet på hvem jag bygger

114. En grundval är lagd

115. Hvilken fröjd, o Gud, att äga

116. Sköna Zion, käckt du stanna!

117. Farväl, all jordisk ära!

118. Se, morgonstjärnan strålar klar

119. God morgon! mina vänner små

120. Tank ej, när till Zion I dragen

121. Upp, vak upp, min bard, ur dvalan!

122. I Kirtland, Zions tempel stod

123. O Gud, som ofvan bor

124. Jag har allt jag göra kan

125. Vi här nu församlade äre

126. Låt hvarje hjärta fröjdas

127. I skördemän, att skörda gån!

128. Glada vi se

129. I lifvets alla händelser

130. Skönt och härligt lifvet är

131. Jehova, himlens, jordens Gud!

132. När skyarna tjockna

133. O, Zions land

134. Att bedja Gud, han själf oss bjöd

135. I morgonljusets gyllne glans

136. Skön är skogens dunkla gömma

137. Vänner, kom!

138. Skynda till skolan nu!

139. Kom, kom Guds folk

140. Fädernas Gud!

141. Zion tillväxer

142. I erinran om din smärta

143. För dig, o Fader, nu vi böja

144. Snart ligger bojan krossad

145. Helige Ande!

146. Möter sorger dig på vägen

147. Se en gång hur tiden går

148. Var välkommen, söndags morgon

149. O du salighetens klippa

150. Kom, låt oss igen

151. Tack Gud, att profeter du sänder

152. I vårt sköna Deseret

153. Kom aldrig sent

154. När få vi möta dig?

155. Mann’ några i dalen mig sakna

156. Gode Gud, vår Fader

157. Säg mig ej i sorgfull timma

158. Hvad beslutades i himlen?

159. O, Fader i himlen

160. Låt den Hel’ge Andes stämma

161. Din vandring går ej alltid lätt

162. Kom, lyssna till Profetens röst!

163. Han lefver, min Förlossare

164. Hvad ljus öfver griften

165. När vi denna gången ämna

166. Skördarne på fälten falla

167. Kom, I som älsken Gud

168. I dag, medan sol’n ler

169. Guds kyrka är vår klippeborg

170. Jord med tusen blommor små

171. Dyra barn, er Gud är nära

172. Låt ej ditt hjärta sörja

173. Den okända grafven

174. Herre, hör stormarna rasa

175. O min Jesus! jag vill bära

176. Hosianna

177. Jag har suckat och sörjt

178. En ängel ofvanfrån (Trio och Kör)

179. O Gud, gif akt på Zions sång

180. Förfäras ej du lilla hop!

181. Fader, uti Jesu namn

182. Tack Fader, tack, du sände Sonen!

183. Frimodig var för sannings sak

184. Hör, hur juleklockan ringer

185. Hur mörk den själ, som bunden är

186. Tack för sabbaten!

187. Vid dagens slut

188. Djupt sjunker skuggan

189. Gif oss rum

190. O bönestund, hur skön till mig

191. Skola Zions söner vackla?

192. När till hemmet svalan far

193. Herrens stridsmän

194. Morgon mellan fjällen!

195. Min klippa af tillflykt

196. Glädje utan Gud ej finnes

197. Jesu födelse

198. Då dagen flyr ifrån vår stad

199. Grafvens frid

200. Mötas vi en gång därhemma?

201. Välkommen, sköna dag!

202. Du, himlarnes Herre!

203. Vårt land, vårt land

204. Härliga land!

205. Hösten

206. Låt oss alla käckt gå på

207. Välsigna Gud, ditt folk!

208. America

209. Vår profet

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from LDS.org Audio speed: 1x