And can I yet delay

, 19

And can I yet delay

, 19

And can I yet delay

, 19