Aklat ng mga Awit Pambata

Aklat ng mga Awit Pambata ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw

Children’s Songbook, Tagalog.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2002. Only known edition. 120 songs.

English approval: 6/96; translation approval: 6/96. Book © 2002 by Intellectual Reserve, Inc.

Availability

Church History Library: M285.25 C5365TAG 2002

Church music website: Link.
Sacred Music app: Link.
Gospel Library: Link.
PDF version from ChurchofJesusChrist.org: PDF.

Official recordings of songs in this collection are on the following albums:

  • Giesmės ir vaikų dainos

Stream audio from ChurchofJesusChrist.org

Indexes

Contents

Ang Aking Ama sa Langit(Return to top) Information Church Links Download Media

2. Ako ay Anak ng Diyos

Arr.: Darwin Wolford

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

4. Mga Bata Sa Buong Daigdig

Words: Peggy Hill Ryskamp

Music: Beth Groberg Stratton

6. Panalangin ng Isang Bata

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

8. Aking Ama’y Buhay

Arr.: Reid N. Nibley

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

9. Salamat, Ama ko

Words: Anon.

Music: George Careless

10. Ang Ama’y Igagalang

Words: Mildred Tanner Pettit

Music: Mildred Tanner Pettit

11. Tahimik, Taimtim

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

12. Paggalang ay Pagmamahal

Words: Maggie Olauson

Music: Maggie Olauson

13. Sisikapin Kong Maging Magalang

Words: Wilma Boyle Bunker

Music: Wilma Boyle Bunker

14. Kaya ba ng Tulad ko?

Words: Mary M. Dodge

Music: W. K. Bassford

15. Pasasalamat sa Ating Ama

Words: Robert Louis Stevenson

Music: Franz Joseph Haydn

16. Ako ay Mahal ng Ama sa Langit

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

18a. Sa Kalusugan at Lakas (Paikot)

Words: Anon.

Music: Anon.

18b. Nakayuko

Words: Anna Johnson

Music: Alexander Schreiner

Ang Tagapagligtas(Return to top) Information Church Links Download Media

20. Isinugo, Kanyang Anak

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Michael F. Moody

22. Nang si Jose ay Magtungo sa Bethlehem

Words: Bessie Saunders Spencer

Music: I. Reed Payne

24. Nagningning ang mga Tala

Arr.: Darwin Wolford

Words: Nancy Byrd Turner

Music: Polish carol

25. Minsan sa Isang Sabsaban

Words: Patty S. Hill

Music: Mildred J. Hill

26. Doon sa May Sabsaban

Words: Martin Luther; Little Children’s Book for Schools and Families, 1885

Music: Charles H. Gabriel

28. Awit ni Maria

Arr.: Darwin Wolford

Words: Jan Pinborough

Music: German folk tune

30. Tahan na, Anak Ko

Arr.: Patricia Haglund Nielsen

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

32. Awit ng Kapanganakan

Adapt.: Patricia Kelsey Graham

Words: Avon Allen Compton

Music: Patricia Kelsey Graham

34. Minsa’y Naging Musmos si Cristo

Words: James R. Murray

Music: Joseph Ballantyne

35. Ako ay Nagninilay Tuwing Mababasa

Words: Jemima Luke

Music: Leah Ashton Lloyd

36. Ang mga K’wento kay Jesus

Words: W. H. Parker

Music: Frederic A. Challinor

37. Si Jesus ay Mapagmahal na Kaibigan

Words: Anna Johnson

Music: Alexander Schreiner

38. Isang Sinag ng Araw

Words: Nellie Talbot

Music: Edwin O. Excell

39. Mahalin bawat Tao, Sabi ni Cristo

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

40. Sinisikap Kong Tularan si Jesus

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

42. Aking Nadarama ang Pag-ibig ni Cristo

Words: Ralph Rodgers Jr.; K. Newell Dayley; Laurie A. Huffman

Music: K. Newell Dayley

44. Si Jesus ay Nagbangon

Words: Thelma Johnson Ryser

Music: Thelma Johnson Ryser

45. Si Jesus ba ay Nagbangon?

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Royce Campbell Twitchell

46. Sa Kanyang Pagbabalik

Words: Mirla Greenwood Thayne

Music: Mirla Greenwood Thayne

48. Ang Simbahan ni Jesucristo

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

Ang Ebanghelyo(Return to top) Information Church Links Download Media

50. Pananalig

Words: Beatrice Goff Jackson

Music: Michael F. Moody

52. Ama, Ako’y Tulungan

Words: Frances K. Taylor

Music: Frances K. Taylor

53. Sa Aking Pagkabinyag

Words: Nita Dale Milner

Music: Nita Dale Milner

54. Pagbibinyag

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Crawford Gates

56. Ang Espiritu Santo

Words: Jeanne P. Lawler

Music: Jeanne P. Lawler

57. Nang Minsan ay Tagsibol

Words: Virginia M. Kammeyer

Music: Crawford Gates

58. Propeta’y Sundin

Words: Duane E. Hiatt

Music: Duane E. Hiatt

60. Ang Pagkasaserdote ay Naipanumbalik

Words: Joan D. Campbell

Music: Hal K. Campbell

61. Ang Laminang Ginto

Words: Rose Thomas Graham

Music: J. Spencer Cornwall

62. Mga Kuwento sa Aklat ni Mormon

Words: Elizabeth Fetzer Bates; Nancy K. Daines Carter

Music: Elizabeth Fetzer Bates

63. Mga Aklat sa Aklat ni Mormon

Words: Daphne Matthews

Music: Irish folk tune

64. Ang Katapangan ni Nephi

Words: Bill N. Hansen Jr.; Lisa T. Hansen

Music: Bill N. Hansen Jr.; Lisa T. Hansen

66. Babasahin, Uunawain at Mananalangin

Words: Jaclyn Thomas Milne

Music: Carol Baker Black

67. Hanapin si Cristo Habang Bata

Words: Joanne Bushman Doxey

Music: Joanne Bushman Doxey

68. Mga Kautusan sa Tuwina ay Sundin

Arr.: Barbara A. McConochie

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

70. Turuang Lumakad sa Liwanag

Arr.: Darwin Wolford

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

71. Susunod Ako

Arr.: Patricia Haglund Nielsen

Words: Thelma J. Harrison

Music: Russian folk tune

72. Nais Kong Ipamuhay ang Ebanghelyo

Words: Naomi W. Randall

Music: Roy M. Darley

73. Ang Diyos sa Akin ay Nagbigay ng Templo

Words: Donnell Hunter

Music: Darwin Wolford

74. Mahalin ang Bawat Isa

Arr.: Jo Marie Borgeson Bray

Words: Luacine Clark Fox

Music: Luacine Clark Fox

75. Panginoon, sa Aki’y Sabihin

Words: M. E. P.

Music: C. Harold Lowden

76. Kung Saan Naroon ang Pag-ibig

Words: Joanne Bushman Doxey; Norma Smith

Music: Joanne Bushman Doxey; Marjorie Castleton Kjar

78. Palaging Sasamahan Ka

Words: Carol Lynn Pearson

Music: Reid N. Nibley

80. Maglakas-loob, Tama’y Gawin

Arr.: A. C. Smyth

Words: George L. Taylor

Music: William B. Bradbury

81. Ang Tama’y Ipaglaban

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

82. Piliin ang Tamang Landas

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

83. Sa Akin Nagmumula ang Kabaitan

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

84. Tila Ba Ako’y Isang Tala

Words: Patricia Kelsey Graham

Music: Patricia Kelsey Graham

85. Ako’y Magiging Magiting

Words: Vanja Y. Watkins

Music: Vanja Y. Watkins

86. Susundin Ko ang Plano ng Diyos

Words: Vanja Y. Watkins

Music: Vanja Y. Watkins

88. Binatilyong Handa

Words: Daniel Carter

Music: Daniel Carter

90. Nais Ko nang Maging Misyonero

Words: Grietje Terburg Rowley

Music: Grietje Terburg Rowley

91. Sana Ako’y Makapagmisyon

Words: Newel Kay Brown

Music: Newel Kay Brown

92. Katotohanan Niya’y Dadalhin Natin sa Mundo (Hukbo ni Helaman)

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

94. Tinawag Upang sa Diyos Maglingkod

Words: Elsie Duncan Yale

Music: Adam Geibel

96. Magliwanag

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

Tahanan at Mag-anak(Return to top) Information Church Links Download Media

98. Mag-anak ay Magsasamang Walang Hanggan

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

99. Templo’y Ibig Makita

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

100. Kasaysayan ng Mag-anak

Words: Jeanne P. Lawler

Music: Jeanne P. Lawler

101. Panalangin ng Mag-anak

Words: DeVota Mifflin Peterson

Music: DeVota Mifflin Peterson

102. Dito ay May Pag-ibig

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

104. Isang Masayang Pamilya

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

105. Sabado

Arr.: Chester W. Hill

Words: Rita S. Robinson

Music: Rita S. Robinson

106. Ang Mga Pinakatanging Pangalan

Words: Frances K. Taylor

Music: Frances K. Taylor

107. Nanay, Ika’y Mahal kong Tunay

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

108a. ’Nay, Mahal ko po Kayo

Words: Maud Belnap Kimball

Music: Mildred Tanner Pettit

108b. Kung Tayo’y Tumutulong

Words: Wallace F. Bennett

Music: German folk song

109. Ako ay Malimit Mamasyal

Words: Phyllis Luch

Music: Jeanne P. Lawler

110. Pag-uwi ni Itay

Words: Frances K. Taylor

Music: Frances K. Taylor

111. Ang Tatay Ko

Words: Carol Graff Gunn

Music: Carol Graff Gunn

112. Lola

Words: Nonie N. Sorensen

Music: Nonie N. Sorensen

113. Pagdalaw ni Lolo

Words: Marian Major

Music: Marian Major

114. Umawit Ka sa Iyong Pag-uwi

Words: Traditional song

Music: Traditional song

Kasayahan at Gawain(Return to top) Information Church Links Download Media

116. “Magbigay,” Wika ng Munting Sapa

Words: Fanny J. Crosby

Music: William B. Bradbury

117. Ang Ulan ay Pumapatak

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

118. Papkorn sa Sanga

Arr.: Betty Lou Cooney

Words: Georgia W. Bello

Music: Georgia W. Bello

119. May mga Munting Binhi sa Lupa

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

120. Anong Gagawin Mo sa Tag-araw?

Words: Dorothy S. Andersen

Music: Dorothy S. Andersen

121. May Isang Taong Niyebe

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

122. Anong Luwalhati ng Ating Mundo

Words: Anna Johnson

Music: Alexander Schreiner

123. Kayganda ng Mundo

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

124. Umawit Ka

Words: Richard C. Berg

Music: Richard C. Berg

125. Kung Ikaw ay Masaya

Words: Anon.

Music: Anon.

126. Ako ay May Dalawang Munting Kamay

Words: Bertha A. Kleinman

Music: William Frederick Hanson

127. Mga Bisagra

Words: Aileen Fisher

Music: Jeanne P. Lawler

128. Mga Ngiti

Words: Daniel Taylor

Music: H. S. L.; E. H.

129a. Ulo, Balikat, Tuhod at Paa

Words: Anon.

Music: Anon.

129b. Masayang Gawin

Words: Rebecca Stevens

Music: Cecilia Johns

130. Awiting Kumusta Ka

Words: Maurine Benson Ozment

Music: Maurine Benson Ozment

131. Ang mga Kulay ng Primary

Words: Marzelle Mangum

Music: Marzelle Mangum

132. Ang Matalino at ang Hangal

Words: Southern folk song

Music: Southern folk song

133. Kaarawan Mo (Paikot)

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

134. Maligayang Bati

Words: Mildred E. Millett

Music: Mildred E. Millett

Mga Piling Awitin(Return to top) Information Church Links Download Media

136. Ang Awitin ng Kariton

Words: John Daniel Thompson McAllister; Lucile C. Reading

Music: Scottish folk tune

137. Ang mga Batang Tagabunsod

Words: Elizabeth Fetzer Bates

Music: Elizabeth Fetzer Bates

138. Upang Maging Tagabunsod

Arr.: Vanja Y. Watkins

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Ruth Muir Gardner

139. Sampung mga Daliri

Words: Traditional

Music: Traditional

140a. Maglinis Tayo

Words: Traditional

Music: Traditional

140b. Pakitong-kitong

Words: Traditional

Music: Traditional

141. Ako ay May Lobo

Words: Traditional

Music: Traditional

142. Bahay Kubo

Words: Traditional

Music: Traditional

143. Magtanim ay ’Di Biro

Words: Traditional

Music: Traditional

144. Ang Sakramento

Words: Vanja Y. Watkins

Music: Vanja Y. Watkins

145. Ang Sagradong Kakahuyan

Words: Joan D. Campbell

Music: Hal K. Campbell

146. Katotohanan mula kay Elijah

Words: Vanja Y. Watkins

Music: Vanja Y. Watkins

148. Tulog Na

Words: Karl Simrock

Music: Johannes Brahms

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from ChurchofJesusChrist.org Audio speed: 1x