Hwaro Hwevhangeri

Gospel Fundamentals, Shona.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1996. 1999 Edition (last known). 45 songs.

Book © 1999 by Intellectual Reserve, Inc. English approval: 6/96; Translation approval: XX.

Availability

Historical. This collection is out of print.

PDF version from ChurchofJesusChrist.org: PDF.

Stream audio from ChurchofJesusChrist.org

Indexes

Contents

Dzekuzurura(Return to top) Information Church Links Download Media

228. Huyayi, Huyayi Vatsvene

Words: William Clayton

Music: English folk song

232. Uyayi, Imi Vana vaIshe

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

236. Verenga Zvikomborero Zvako

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

240. Hwaro Hwakasimba

Words: Selection of Hymns, John Rippon, 1787; Robert Keen

Music: Anon.; John Ellis

248. Ndinokudai Nguva Dzose

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

252. Munamato Wokutanga waJoseph Smith

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

244. Ngatishingei

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

234. Mununuri weIsraeri

Adapt.: William W. Phelps

Words: Joseph Swain

Music: Repository of Sacred Music, Part Second, Wyeth, 1813; Freeman Lewis

250. Kunaka kweZviito

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan

Dzechirairo (Sakaramende)(Return to top) Information Church Links Download Media

256. Onai Mununuri Afa

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

266. Mwari Baba, Tinzwei Tichinamata

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

262. Hungwaru neRudo Rukurusa

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

276. Takazvirereka, Muponisi Wedu

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

268. Ndinoshamiswa Kwazvo

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

264. Jesu, Akazvarwa Semunhu

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

260. Mwari, Baba Vokusingaperi

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

272. Kune Chikomo Kure

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

274. Tichaimba Tichikudza Zita RaJesu

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

Dzekuzarira(Return to top) Information Church Links Download Media

292. Itai Zvakanaka

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

304. Mwari Ave Nemi Tisangane Zve

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

284. Pamusoro Pegomo

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

300. Ndinoziva Mununuri Wangu Mupenyu

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

288. Ngatifarei Zvino

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

308. Nhai Baba Vangu

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

286. Nditaurire, Chokwadi Chii?

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

280. Mweya waMwari

Words: William W. Phelps

Music: English melody

296. Tinokutendai, Mwari, neMuporofita

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

Misoro inokosha(Return to top) Information Church Links Download Media

332. Kristu Ishe Wamuka Nhasi

Words: Charles Wesley

Music: Lyra Davidica, 1708; Henry Carey

320. Wafunga Kunamata Here?

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

328. Kure, Kure, Mumarenje eJudhiya

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

334. Amuka

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Joachim Neander

316. Ndichaenda Kwamunoda Kuti Ndiende

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

312. Rudo Mumba

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

324. Mbiri Kumunhu

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

330. Husiku Hutsvene

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

Nziyo Dzevana Vadiki(Return to top) Information Church Links Download Media

348. Itai Zvitsvene

Words: George L. Taylor

Music: William B. Bradbury

354. Munamato weMhuri

Words: DeVota Mifflin Peterson

Music: DeVota Mifflin Peterson

336. Ndiri Mwana waMwari

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

338. Ndinoziva Baba Vangu Vapenyu

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

297. Ndinokutendai, Baba

Words: Anon.

Music: George Careless

340. Ndinofunga Pandinoverenga Nyaya Iya

Words: Jemima Luke

Music: Leah Ashton Lloyd

345. Tsitsi Dzinotanga Neni

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

352. Ndidzidzisei Kufamba Muchiedza

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

349. Mahwendefa

Words: Rose Thomas Graham

Music: J. Spencer Cornwall

344. Ishe Vakandipa Temberi

Words: Donnell Hunter

Music: Darwin Wolford

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from ChurchofJesusChrist.org Audio speed: 1x