சுவிசேஷக் கொள்கைகள்

Gospel Principles, Tamil.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1991. Only known edition. 41 songs.

Book © 1982. Revised 1991.

Availability

Historical. This collection is out of print.

Stream audio from ChurchofJesusChrist.org

Indexes

Contents

ஆரம்பம்(Return to top) Information Church Links Download Media

333. இஸ்ரவேலின் மீட்பர்

Adapt.: William W. Phelps

Words: Joseph Swain

Music: Repository of Sacred Music, Part Second, Wyeth, 1813; Freeman Lewis

334. வாரும் பரிசுத்தவான்களே

Words: William Clayton

Music: English folk song

336. திட அஸ்திபாரம்

Words: Selection of Hymns, John Rippon, 1787; Robert Keen

Music: Anon.; John Ellis

338. கர்த்தரின் பிள்ளைகளே வாருங்கள்

Arr.: Benjamin Carr

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

339. வாழ்க்கையின் தொல்லைகள்

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

341. முன்னேறிச் செல்வோம்

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

343. இனிய வேலை

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan

344. நீர் வேண்டும்

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

345. காலை வேளை ரம்மியமே

Adapt.: A. C. Smyth

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

திரு விருந்து(Return to top) Information Church Links Download Media

347. மகா மீட்பர் மரிக்கிறரே

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

348. நித்திய பிதாவாகிய தேவனே

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

349. பிதாவாகிய தேவனே நாம் ஜெபிப்பதைக் கேளும்

Adapt.: Edwin P. Parker

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

350. இயேசு தாழ்மையில் உதித்தார்

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

351. அதிசயமடைந்தேன்

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

353. பசுமையான ஓர் மலை

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

354. வாழ்த்துவோம் யேசுவின் நாமம்

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

355. ரட்சகர் தாழ்மையாய்

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

விசேஷித்த விடயங்கள்(Return to top) Information Church Links Download Media

357. அமைதி ரா

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

358. கிறிஸ்து இன்றெழுந்தார்

Words: Charles Wesley

Music: Lyra Davidica, 1708; Henry Carey

360. எழுந்தாரே

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Joachim Neander

பிள்ளைகளின் கீதங்கள்(Return to top) Information Church Links Download Media

361. என் பிதா வாழ்கிறார்

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

362. நேச பிதாவே உம்மைத் துதிக்கிறேன்

Words: Anon.

Music: George Careless

முடிவு(Return to top) Information Church Links Download Media

363. தேவ ஆவி அக்கினி போல்

Words: William W. Phelps

Music: English melody

365. மலையின் உச்சியில்

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

366. சத்யம் என்பது என்ன சொல்வீரா?

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

367. நாம் களிகூருவோம்

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

369. சீரானதைச் செய்

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

371. என் மீட்பர் வாழ்கிறார் இதோ

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

373. தேவன் உம்மோடிருக்கட்டும்

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

375. உன்னத ஸ்தலத்தில் வாழும் என் பிதாவே

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

விசேஷித்த விடயங்கள்(Return to top) Information Church Links Download Media

377. மலையின் உச்சியில் அல்லவே

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

379. அறை நின்று செல்லு முன்னே

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

381. யெகோவாவுடன் பேசியோரை வாழ்த்தும்

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

383. யூதேயாவின் சமவெளியில்

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

பிள்ளைகளின் கீதங்கள்(Return to top) Information Church Links Download Media

384. குடும்ப ஜெபம்

Words: DeVota Mifflin Peterson

Music: DeVota Mifflin Peterson

385. பொற் தகடுகள்

Words: Rose Thomas Graham

Music: J. Spencer Cornwall

386. செவ்வையாய்ச் செய்யத் துணிவீர்

Words: George L. Taylor

Music: William B. Bradbury

387. அன்பு என்னோடு தான் ஆரம்பம்

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

388. கர்த்தர் ஆலயமீந்தாரே

Words: Donnell Hunter

Music: Darwin Wolford

389. ஒளியில் நடக்க கற்பியும்

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

390. இனிய கதையை வாசிக்கையில்

Words: Jemima Luke

Music: Leah Ashton Lloyd

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from ChurchofJesusChrist.org Audio speed: 1x