Announcement: The Church announced in 2018 that a new hymnbook and songbook for children are being prepared. Feedback from Church members around the world is needed. If you haven't yet, give your suggestions at NewMusic.LDS.org!

Amaculo Zabadhala Nezingane

Hymns and Children’s Songs, Zulu.
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1986. Only known edition. 63 songs.

Availability

PDF version from LDS.org: PDF.

Stream audio from LDS.org

Indexes

Songs(Return to top) Information Church Links Download Media

1. Yini Amaqiniso?

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

2. Nga Phezulu Kwentaba

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

3. Umkhululi Ka Israyeli

Adapt.: William W. Phelps

Words: Joseph Swain

Music: Freeman Lewis

4. Qhubeka, Nina Abangcwele

Words: William Clayton

Music: English folk song

6. Abantu Abangcwele

Words: Anon.; Robert Keen

Music: Anon.; J. Ellis

8. Balizibuisiso Ngama Gamazo

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

10. Asisebenzele Inkosi

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

12. Wozani Bantawana Benkosi

Arr.: Benjamin Carr

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

13. Lomsebenzi Muhle

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan Jr.

14. Sizo Cula Ngaphambili KwaJesu

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

15. Kukhona Intaba

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

16. Kuya Mangalisa

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

18. Nkosi Baba, Silalele

Adapt.: Edwin P. Parker

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

19. uJesu, Wazalwa Njengomuntukazana

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

20. UJesu Wafa

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

21. Hawu Nkulunkulu Babawethu

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

22. Inhlakanipho Nothando Lwe Nkosi

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

23. Ngiyakudinga, Jesu

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

24. Siya Thoba, Baba Wethu

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

26. Isikhathi Sasekuseni

Adapt.: A. C. Smyth

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

28. UMoya ka Nkulunkulu Ufana Nomlilo

Words: William W. Phelps

Music: Anon.

30. Asithokoze Manje

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

32. Enza Okufanele

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

34. Siya Ku Bonga Nkois ngom Profeti

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

36. Ngiyazi Ukuthi Umkhululi Uyaphila

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

38. Ukulunkulu Abe Nani

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

40. UBaba Wethu Wase Zulwini

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

42. Nase Kunothando

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

44. Kungaba Khona Entabeni

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

46. Uthandazile Namhlanjena?

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

47. Mangisondele

Words: Sarah F. Adams

Music: Lowell Mason

48. Kude, Emathafeni Ka Juda

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

49. Ngo Busuku Bokuthula

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

50. Inkosi Ukristo Uvukile Namuhlanje

Words: Charles Wesley

Music: Henry Carey

52. Dumisa Indoda

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

54. Uvukile

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Joachim Neander

55. Ngi Yazi Ubaba Uyaphila

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

56. Uku Thandaza Kwasekhaya

Words: DeVota Mifflin Peterson

Music: DeVota Mifflin Peterson

57. Ngi Ngane Kankulunkulu

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

58. Ngi Yakubonga, Baba Wami

Words: Anon.

Music: George Careless

59. Nase Ngi Funda Lendaba

Words: Jemima Luke

Music: Leah Ashton Lloyd

60. Ngi Fundise Ukuhamba Ekukhayeni

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

61. Inkosi Yangipha Ithempeli

Words: Donnell Hunter

Music: Darwin Wolford

62. Ngi Funa Ngibe Nomusa

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

63. Ukwenza Okutanele

Arr.: A. C. Smyth

Words: George L. Taylor

Music: William Bradbury

64. Izithebe Zegolide

Words: Rose Thomas Graham

Music: J. Spencer Cornwall

65. Inhlonipho

Words: Ruth H. Chadwick

Music: Leah Ashton Lloyd

66. Mama ngiya kuthanda

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

67. Gcina Imiyalo

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

68. Nginezandla Ezimbili

Words: Bertha A. Kleinman

Music: William Frederick Hanson

69. Masinya Ngizo Lalela

Arr.: Patricia Haglund Nielsen

Words: Thelma J. Harrison

Music: Russian folk tune

70. Nginezinyawo Ezimbili

Words: Norma Madsen Thomas

Music: Barbara Boyer Obray

71. Hlonipha, Thulani

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

72. uJesu Ungumlusi Wami

Words: James Montgomery

Music: Thomas Koschat

73. Sikhathi Somkhuleko

Words: Charles Wesley

Music: Simeon B. Marsh

74. Lubaq’ Oluhle

Words: John Henry Newman

Music: John B. Dykes

75. Kuyezwakala ku Thixo

Words: James Montgomery

Music: George Careless

76. Hlomani Izikhali Zika NKulunkulu

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Arthur S. Sullivan

78. Zidalwa Zonke Zakhe

Arr.: Ralph Vaughan Williams

Words: St. Francis of Assisi; William H. Draper

Music: German hymn

79. O Baba bethu, Nkosi

Words: Isaac Watts

Music: William Croft

80. Simshumayela uJesu

Words: William W. Walford

Music: William B. Bradbury

81. Lizwe, Thokoza, Nans’ iNkos’

Adapt.: William W. Phelps

Words: Isaac Watts; William W. Phelps

Music: George Frideric Handel; Lowell Mason

82. Ngiyo Cula Ngobubele Benkosi

Words: John F. Wade

Music: John F. Wade

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from LDS.org Audio speed: 1x