Announcement: The Church announced in 2018 that a new hymnbook and songbook for children are being prepared. Feedback from Church members around the world is needed. If you haven't yet, give your suggestions at NewMusic.LDS.org!

Náboženské písne

Náboženské písne Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů

Hymns, Czech.
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2015. Only known edition. 203 songs.

Availability

Church music app: Link.
Gospel Library: Link.

Stream audio from LDS.org

Indexes

Contents

Znovuzřízení(Return to top) Information Church Links Download Media

1. Hle, úsvit stíny přemáhá

Words: Parley P. Pratt

Music: George Careless

2. Duch Boží

Words: William W. Phelps

Music: Anon.

3. Nechť plní nás blahem

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

4. Pravdo věčná

Words: Parley P. Pratt

Music: Alexander Schreiner

5. Na vrcholku hory

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

6. Vykupitel Izraele

Adapt.: William W. Phelps

Words: Joseph Swain

Music: Freeman Lewis

7. Izraeli, Bůh tě volá

Words: Richard Smyth

Music: Charles C. Converse

8. O čem nám nebesa svědčí?

Words: John S. Davis

Music: Evan Stephens

9. Hle, z výšin jemná zář

Words: Parley P. Pratt

Music: John E. Tullidge

10. Ó, Bože, my Tobě děkujeme

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

11. Bože práva a moci

Words: Wallace F. Bennett

Music: Tracy Y. Cannon

12. Pojď, prorokovi naslouchej

Words: Joseph S. Murdock; Bruce R. McConkie

Music: Joseph J. Daynes

13. My nasloucháme proroku

Words: Marylou Cunningham Leavitt

Music: Darwin Wolford

14. První modlitba Josepha Smitha

Adapt.: A. C. Smyth

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

15. Proroku Bůh žehnej

Words: Bernard Snow

Music: Harry A. Dean

16. Chvála buď muži

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

17. Jeden chudý pocestný

Words: James Montgomery

Music: George Coles

18. Pojďte, Svatí

Words: William Clayton

Music: English folk song

19. Veď k životu věčnému

Words: John A. Widtsoe

Music: Alexander Schreiner

20. Bože náš, Bože našich otců

Adapt.: Edward L. Sloan

Words: Felicia D. Hemans

Music: Evan Stephens

21. S námi písně zpívejte

Arr.: Benjamin Carr

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

22. S vírou při každém kroku

Words: K. Newell Dayley

Music: K. Newell Dayley

23. Již přichází ráno

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

24. Přijď, Králi králů, zas

Words: Parley P. Pratt

Music: Anon.

Chvála a díkůvzdání(Return to top) Information Church Links Download Media

25. Ó, hleďte, Pán je Král!

Words: Charles Wesley

Music: Horatio Parker

26. Náš Stvořitel je Bůh a Král

Arr.: Ralph Vaughan Williams

Words: St. Francis of Assisi; William H. Draper

Music: German hymn

27. Dnes, v den radosti, náš Pane

Words: Leroy J. Robertson

Music: Leroy J. Robertson

28. Jak mocná pevnost je náš Bůh!

Words: Martin Luther

Music: Martin Luther

29. K nebesům chválu pěj

Words: James Allen

Music: Felice de Giardini

30. Buď Tobě čest a sláva

Words: Theodulph of Orleans

Music: Melchior Teschner

31. Buď pochválen Král nebeský

Words: Johann J. Schütz

Music: Bohemian Brethren’s Songbook

32. Chválen buď Pán

Arr.: William S. Bennett; Otto Goldschmidt

Words: Joachim Neander

Music: Stralsund Gesangbuch

33. Ó, Bože věčný, Bože neměnný

Words: Daniel C. Roberts

Music: George W. Warren

34. Veď nás, všemocný Jehovo

Words: William Williams

Music: John Hughes

35. Dál, kráčej dál

Words: Marvin K. Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

36. Za všechny Svaté

Words: William Walsham How

Music: Ralph Vaughan Williams

37. S vírou svých otců

Words: Frederick W. Faber

Music: Henri F. Hemy; James G. Walton

38. Bůh láska je

Words: Thomas R. Taylor

Music: Thomas C. Griggs

39. Jak pevný to základ

Words: Anon.; Robert Keen

Music: Anon.; J. Ellis

40. Jak mocný jsi

Arr.: Stuart K. Hine

Words: Carl Boberg; Stuart K. Hine

Music: Tradititonal Swedish folk tune

41. Pán je světlo mé

Words: James Nicholson

Music: John R. Sweney

42. Za nádheru oblaků

Words: Folliott S. Pierpoint

Music: Conrad Kocher

43. Modlitba díkůvzdání

Arr.: Edward Kremser

Words: Anon.; Adriaen Valerius

Music: Dutch folk song; Frans Heijdemann

44. Pojďme, lidé, sklízejme

Words: Henry Alford

Music: George J. Elvey

45. Dnes Bohu děkujme

Words: Martin Rinkhart

Music: Johann Crüger

46. Prameni všech požehnání

Words: Robert Robinson

Music: John Wyeth

47. Bůh je s vámi, milé děti

Words: Charles L. Walker

Music: John Menzies Macfarlane

Modlitba a prosba(Return to top) Information Church Links Download Media

48. Jen světlo Tvé

Words: John Henry Newman

Music: John B. Dykes

49. Já musím Tebe mít

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

50. Spasiteli, blíž Ti být

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

51. Blíž Tobě, Bože můj

Words: Sarah F. Adams

Music: Lowell Mason

52. Ó, drahý Ježíši můj

Words: Charles Wesley

Music: Joseph P. Holbrook

53. Mistře, hle, vítr burácí

Words: Mary Ann Baker

Music: H. R. Palmer

54. Pomáhej Bůh

Words: William E. Hickson

Music: Ernst Moritz Arndt

55. V bouři veď mne, Pane můj

Words: Edward Hopper

Music: John Edgar Gould

56. Můj Pán je můj pastýř

Words: James Montgomery

Music: Thomas Koschat

57. Pán připravuje pastvu mou

Words: Joseph Addison

Music: Dmitri Bortniansky

58. Svou láskou Pán

Words: Edward L. Hart

Music: Crawford Gates

59. Skálo věků

Words: Augustus M. Toplady

Music: Thomas Hastings

60. Pojďte za mnou

Words: John Nicholson

Music: Samuel McBurney

61. K Ježíši kráčej

Words: Orson Pratt Huish

Music: Orson Pratt Huish

62. Vzdor soužením

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

63. Kéž v modlitbě Ti blíže jsem

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

64. Jen nezoufej

Words: Katharina von Schlegel

Music: Jean Sibelius

65. Jak jemně Bůh přikazuje

Arr.: Lowell Mason

Words: Philip Doddridge

Music: Hans Georg Nägeli

66. Důvěru a víru v Pána vždy měj!

Trans.: Gád Vojkůvka (from German)

Words: J. F. Raeder

Music: Henri Abraham César Malan

67. Kdo k Pánu lásku má

Words: Isaac Watts

Music: Aaron Williams

68. Když víru mám

Words: Naomi W. Randall

Music: Stephen M. Jones

69. Kdo setře slzu mou?

Words: Emma Lou Thayne

Music: Joleen G. Meredith

70. Buď pokorný

Words: Grietje Terburg Rowley

Music: Grietje Terburg Rowley

71. Víc svatosti dej mi

Words: Philip Paul Bliss

Music: Philip Paul Bliss

72. Bůh je ve svém chrámu s námi

Words: Anon.

Music: Frank W. Asper

73. Náš Otče v nebi

Arr.: Edwin P. Parker

Words: Angus S. Hibbard

Music: Friedrich F. Flemming

74. Víru v Krista mám

Words: Bruce R. McConkie

Music: John Longhurst

75. Můj Vykupitel žije

Words: Gordon B. Hinckley

Music: G. Homer Durham

76. Já vím, že žije Spasitel

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

77. Svědectví

Words: Loren C. Dunn

Music: Michael F. Moody

78. Bys posvětil nám dnešní půst

Words: John Sears Tanner

Music: James B. Welch

79. Odpočinek nadchází

Words: William W. Phelps

Music: Thomas C. Griggs

80. Zdali modlil ses?

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

81. Ježíši, každá moudrost Tvá

Words: Bernard of Clairvaux

Music: John B. Dykes

82. Ó, vítej, chvíle modlení

Words: William W. Walford

Music: William B. Bradbury

83. Ať jsme Duchem vedeni

Words: Penelope Moody Allen

Music: Martin Shaw

84. Modlitba v skrytu

Words: Hans Henry Petersen

Music: Hans Henry Petersen

85. Modlitba touhou duše je

Words: James Montgomery

Music: George Careless

86. Dnes Tvému Synu na paměť

Words: Paul L. Anderson

Music: Lynn R. Carson

87. Chválit, ó, Králi, jméno Tvé

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan Jr.

88. Laskavý a vlídný Bože

Words: Charles Denney Jr.

Music: George Careless

89. Jako rosa padá z nebe

Words: Thomas Kelly

Music: Joseph J. Daynes

90. Bůh buď s vámi, než se sejdem zas

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

91. Pane, my Tě žádáme

Arr.: Ebenezer Beesley

Words: George Manwaring

Music: Benjamin Milgrove

92. Než se rozloučíme

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

93. Zvolna světla ubývá

Arr.: Henry Greatorix

Words: George W. Doane

Music: Carl Maria von Weber

94. Ó, Pane můj, v pokoře své

Words: Joseph H. Dean

Music: Joseph H. Dean

95. Pane, dej nám požehnání

Words: John Fawcett; Walter Shirley

Music: Jean-Jacques Rousseau

96. Dnešní den odchází

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Joseph Barnby

97. Ó, zůstaň, zůstaň tu se mnou

Words: M. Lowrie Hofford

Music: Harrison Millard

98. Zůstaň se mnou

Words: Henry F. Lyte

Music: William H. Monk

Svátost(Return to top) Information Church Links Download Media

99. Dnes svátost Tvou přijímáme

Words: Lee Tom Perry

Music: Daniel Carter

100. Bože, Otče, vyslyš nás

Adapt.: Edwin P. Parker

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

101. Pokorně, náš Spasiteli

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

102. Když svátost dnes přijímáme

Words: John Nicholson

Music: Alexander Schreiner

103. Ó, Bože, věčný Otče

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

104. My, Otče v nebi, věříme

Words: Parley P. Pratt

Music: Jane Romney Crawford

105. Ježíši nejdražší, Pán jsi a Král

Words: Hugh W. Dougall

Music: Hugh W. Dougall

106. Buď sláva jménu Ježíše

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

107. Uctivě a s pokorou

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

108. Tam na Kalvárii na kříž

Words: Vilate Raile

Music: Leroy J. Robertson

109. Bůh natolik nás miloval

Words: Edward P. Kimball

Music: Alexander Schreiner

110. Na paměť, že byl ukřižován

Words: Frank I. Kooyman

Music: Alexander Schreiner

111. Pohleďte, velký zmírá Pán

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

112. On zemřel, velký Spasitel

Words: Isaac Watts

Music: George Careless

113. Jak nesmírnou láskou

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

114. Tam na vrcholku vzdáleném

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

115. Jak moudrý Boží záměr byl

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

116. Ježíš zrozen v bídě

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

Velikonoce(Return to top) Information Church Links Download Media

117. Dnes trny, Spasiteli, jsi byl korunován

Adapt.: Johann Sebastian Bach

Words: Paul Gerhardt

Music: Hans Leo Hassler

118. V to slavné ráno

Words: Marion D. Hanks

Music: Robert Cundick

119. On vstal z mrtvých!

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Joachim Neander

120. Kristus Pán je vzkříšený

Words: Charles Wesley

Music: Henry Carey

Vánoce(Return to top) Information Church Links Download Media

121. Nádherně zní

Adapt.: William W. Phelps

Words: Isaac Watts; William W. Phelps

Music: George Frideric Handel; Lowell Mason

122. Ó, pojďte, vy věrní

Words: John F. Wade

Music: John F. Wade

123. Andělé dnes zpívají

Words: French carol

Music: French carol

124. Tichá noc

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

125. Do jeslí ve stáji

Arr.: Rosalee Elser

Words: Martin Luther

Music: William J. Kirkpatrick

126. Za krásné jasné půlnoci

Words: Edmund H. Sears

Music: Richard S. Willis

127. Jak pokojný jsi, Betléme

Words: Phillips Brooks

Music: Lewis H. Redner

128. Andělská tu píseň zní

Words: Charles Wesley

Music: Felix Mendelssohn

129. Tam, kde leží země judejská

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

130. První Vánoce

Words: Traditional English carol

Music: Traditional English carol

131. Narodil se Kristus Pán

Words: Jan Franus

Music: Czech folk tune

132. Nesem vám noviny

Words: Czeck folk tune

Music: Czech folk tune

Zvláštní náměty(Return to top) Information Church Links Download Media

133. Že jsi mi, Pane, tolik dal

Words: Grace Noll Crowell

Music: Phillip Landgrave

134. Tvou cestou dál chci jít

Words: Susan Evans McCloud

Music: K. Newell Dayley

135. Pastýřovu srdci drahé

Words: Mary B. Wingate

Music: William J. Kirkpatrick

136. Slyš píseň, Pane náš

Words: Frank W. Asper

Music: Frank W. Asper

137. Co jsem dobrého dnes vykonal?

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

138. Rázně kráčíme ke slávě

Words: John M. Chamberlain

Music: John M. Chamberlain

139. Máš-li sklon hned druhé soudit

Words: Anon.

Music: Philip Paul Bliss

140. Chvíle časů jasných

Words: Robert B. Baird

Music: Robert B. Baird

141. Slunka svit je v duši mojí dnes

Words: Eliza E. Hewitt

Music: John R. Sweney

142. Můžeš srdce rozjasnit

Words: Helen Silcott Dungan

Music: James M. Dungan

143. Už dnes

Words: L. Clark

Music: Evan Stephens

144. Sviť jak slunce

Words: Lanta Wilson Smith

Music: Edwin O. Excell

145. Jen z Tvého dáváme

Arr.: Lowell Mason; George J. Webb

Words: William Walsham How

Music: Anon.; Cantica Laudis

146. Laskavá slova vždy užívejme

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

147. Správně vždy čiň

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

148. Správně zvol

Words: Joseph L. Townsend

Music: Henry A. Tuckett

149. Věz, každá duše volnost má

Words: Anon.; Sally Swey

Music: Roger L. Miller

150. Sečti dary

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

151. Chvaltež Boha laskavého

Words: Thomas Ken

Music: Louis Bourgeois; Genevan Psalter

152. Pojďme všichni vpřed

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

153. Vzhůru, lide Boží

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Arthur S. Sullivan

154. Obrano Sionu, probuďte se

Words: Charles W. Penrose

Music: Thomas E. Williams; Thomas A. Becket Sr.

155. Povoláni sloužit

Words: Elsie Duncan Yale

Music: Adam Geibel

156. Všichni jsme zapojeni

Words: Anon.

Music: William B. Bradbury

157. Hle, zde armáda Krále

Words: Fanny J. Crosby

Music: Adam Geibel

158. Přilož k dílu ruku svou

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

159. Když rozjímám o Tvých písmech

Words: C. Marianne Johnson Fisher

Music: C. Marianne Johnson Fisher

160. Věrni víře

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

161. My jako mladí Sionu

Words: Susan Evans McCloud

Music: Irish melody

162. Naděje Izraele

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

163. Jdi s vírou vpřed

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Lyall J. Gardner

164. Národy, slyšte hlas nebe znít

Words: Louis F. Mönch

Music: George F. Root

165. Hle, čas uplývá

Words: Eliza R. Snow

Music: German folk song

166. Ó, jak úžasné

Words: Henry U. Onderdonk

Music: Joseph Martin Kraus

167. Hle, jak nádherným skvostem pravda je!

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

168. Ó, Jehovo, jsi všemocný

Words: Anon.

Music: Oliver Holden

169. Půjdu tam, kde chceš mne mít

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

170. Pravdu vnímáme svým srdcem

Words: Eliza R. Snow; M. E. Abbey

Music: Charles Davis Tillman

171. Železná tyč

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

172. Lidé jsou, aby se radovali

Words: J. Marinus Jensen

Music: J. J. Keeler

173. Vítej nám dni odpočinku

Words: Robert B. Baird

Music: Ebenezer Beesley

174. Dej, ať učím s inspirací

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

175. Kdybys dospěl na Kolob

Arr.: Ralph Vaughan Williams

Words: William W. Phelps

Music: English melody

176. Jak nádherné jsou chrámy Tvé

Words: Frank I. Kooyman

Music: Tracy Y. Cannon

177. Vstaňte Svatí, k chrámu pojďte

Words: Jean L. Kaberry

Music: Robert P. Manookin

178. Otče můj

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

179. Ten, kdo nám z lásky pomáhá

Words: Karen Lynn Davidson

Music: A. Laurence Lyon

180. Krása domov naplní

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

181. Ó, lásko, jíž je Syn tak znám

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

182. Srdcem ke svým obraťte se

Words: Paul L. Anderson

Music: Gaylen Hatton

183. Vládne-li v domově láska

Words: Carolyn Hamilton Klopfer

Music: W. Herbert Klopfer

Dětské písně(Return to top) Information Church Links Download Media

184. Děti Otce Nebeského

Words: Caroline V. Sandell-Berg

Music: Traditional Swedish melody

185. Já Boží dítě jsem

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

186. Rodiny mohou být spolu navždy

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

187. Dbej přikázání

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

188. Že v nebi Otce mám

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

189. Kdyby stál Spasitel za mnou

Words: Sally DeFord

Music: Sally DeFord

190. Nauč mě, jak ve světle kráčet mám

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

191. Nádherný Spasitel

Words: Anon.

Music: Silesian folk song

192. Božské světlo

Words: Matilda Watts Cahoon

Music: Mildred Tanner Pettit

193. Každý den

Words: Marie C. Turk

Music: Willy Reske

194. Zde je Svatých Božích vlast

Words: Eliza R. Snow

Music: George F. Root

195. Já miloval vás

Words: Luacine Clark Fox

Music: Luacine Clark Fox

Pro ženy(Return to top) Information Church Links Download Media

196. Jsme sestry v Sionu (Ženy)

Words: Emily H. Woodmansee

Music: Janice Kapp Perry

197. Klíč k obnovení všech věcí (Ženy)

Words: Jan Pinborough

Music: Charlene A. Newell

198. Když sejdeme se spolu (Ženy)

Words: Paul L. Anderson

Music: Bonnie Goodliffe

Pro muže(Return to top) Information Church Links Download Media

199. Ó, vy starší Izraele (Muži)

Words: Cyrus H. Wheelock

Music: Thomas H. Bayly

200. Kněžství našeho Pána (Muži)

Words: John Craven

Music: John Craven

201. Vy, kdož jste k práci vyslaní (Muži)

Words: Mary Judd Page

Music: Daniel B. Towner

202. Vy Boží synové (Muži)

Words: Thomas Davenport

Music: Orson Pratt Huish

203. Emocím svým vládni, bratře (Muži)

Words: Charles W. Penrose

Music: George F. Root

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from LDS.org Audio speed: 1x