Announcement: The Church announced in 2018 that a new hymnbook and songbook for children are being prepared. Feedback from Church members around the world is needed. If you haven't yet, give your suggestions at NewMusic.LDS.org!

Garīgās dziesmas

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca Garīgās dziesmas

Hymns, Latvian.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2013. Only known edition. 200 songs.

Book © 1985, 1998, 2013 Intellectual Reserve, Inc. English approval: 11/02. Translation approval: 11/02.

Availability

Church music website: Link.
Church music app: Link.
Gospel Library: Link.

Stream audio from LDS.org

Indexes

Contents

Atjaunošana(Return to top) Information Church Links Download Media

1. Jau diena aust

Words: Parley P. Pratt

Music: George Careless

2. Dievišķais Gars

Words: William W. Phelps

Music: Anon.

3. Lai līksmojam, svētie!

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

4. Lūk, plīvo karogs cēls!

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

5. Ak, Israēla Glābēj!

Adapt.: William W. Phelps

Words: Joseph Swain

Music: Freeman Lewis

6. Dzirdat, Israēla ļaudis!

Words: Richard Smyth

Music: Charles C. Converse

7. Līksmosim!

Words: Tracy Y. Cannon

Music: Tracy Y. Cannon

8. Reiz debesu eņģelis

Words: Parley P. Pratt

Music: John E. Tullidge

9. Es redzēju, kā eņģelis

Arr.: Ralph Vaughan Williams

Words: Anon.

Music: English melody

10. Pateicamies par pravieti

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

11. Varenais un dižais Dievs

Words: Wallace F. Bennett

Music: Tracy Y. Cannon

12. Nāciet, ļaudis, Dieva vārdus uzklausiet!

Words: Joseph S. Murdock; Bruce R. McConkie

Music: Joseph J. Daynes

13. Caur pravieti mūs uzrunā

Words: Marylou Cunningham Leavitt

Music: Darwin Wolford

14. Par tevi, pravieti, lūdzamies mēs

Adapt.: Evan Stephens

Words: Evan Stephens

Music: Henry A. Tuckett

15. Dievs, svētī pravieti!

Words: Bernard Snow

Music: Harry A. Dean

16. Džozefa Smita pirmā lūgšana

Adapt.: A. C. Smyth

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

17. Patiesība mūžīgā

Words: Parley P. Pratt

Music: Alexander Schreiner

18. Cildinām vīru

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

19. Trūcīgais ceļinieks

Words: James Montgomery

Music: George Coles

20. Uz priekšu, svētie!

Words: William Clayton

Music: English folk song

21. Ticīgie, raugiet!

Words: Douglas W. Stott

Music: A. Laurence Lyon

22. Jel nāciet, Dieva svētie!

Words: William W. Phelps

Music: John E. Tullidge

23. Lai pieaug dailē Ciāna!

Words: Edward Partridge

Music: Anon.

24. Jau rītausma sārtojas

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

25. Vadi, Tēvs!

Words: John A. Widtsoe

Music: Alexander Schreiner

26. Dziesmu dziesmās cildināta

Words: William W. Phelps

Music: Dutch melody

27. Klāt Tā Kunga lielā diena

Words: William Goode

Music: Evan Stephens

28. Dieva bērni, sanāksim!

Arr.: Benjamin Carr

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

29. Ak, nāc jel, kungu Kungs!

Words: Parley P. Pratt

Music: Anon.

Slavēšana un pateicības paušana(Return to top) Information Church Links Download Media

30. Lai visa Dieva radība

Arr.: Ralph Vaughan Williams

Words: St. Francis of Assisi; William H. Draper

Music: German hymn

31. Gods Dievam augstībā!

Words: James Allen

Music: Felice de Giardini

32. Tas Kungs ir mūsu stiprā pils

Words: Martin Luther

Music: Martin Luther

33. Lai līksmā priekā dziedam!

Words: Charles Wesley

Music: Horatio Parker

34. Lai gods un visa slava

Words: Theodulph of Orleans

Music: Melchior Teschner

35. Slavēts Tas Kungs!

Arr.: William S. Bennett; Otto Goldschmidt

Words: Joachim Neander

Music: Stralsund Gesangbuch

36. Mūsu tēvu Dievs

Words: Daniel C. Roberts

Music: George W. Warren

37. Kungu Dievu slavējam

Words: Tracy Y. Cannon

Music: Tracy Y. Cannon

38. Uz priekšu, svētie, Kristum sekojot!

Words: Marvin K. Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

39. Dievs mūs mīl

Words: Thomas R. Taylor

Music: Thomas C. Griggs

40. Tik drošs ir tas pamats

Words: Anon.; Robert Keen

Music: Anon.; J. Ellis

41. Cik dižens Tu!

Arr.: Stuart K. Hine

Words: Carl Boberg; Stuart K. Hine

Music: Tradititonal Swedish folk tune

42. Tas Kungs ir mana gaisma

Words: James Nicholson

Music: John R. Sweney

43. Lai visas Dieva radības

Words: Isaac Watts

Music: John Hatton

44. Vadi, dižais Jehova!

Words: William Williams

Music: John Hughes

45. Par šo skaisto pasauli

Words: Folliott S. Pierpoint

Music: Conrad Kocher

46. Pateicības lūgšana

Arr.: Edward Kremser

Words: Anon.; Adriaen Valerius

Music: Dutch folk song; Frans Heijdemann

47. Nāciet, ļaudis, dziedāsim!

Words: Henry Alford

Music: George J. Elvey

48. Mīļie bērni, Dievs ir līdzās!

Words: Charles L. Walker

Music: John Menzies Macfarlane

Lūgšana(Return to top) Information Church Links Download Media

49. Ved, maigā Gaisma!

Words: John Henry Newman

Music: John B. Dykes

50. Tik vajadzīgs Tu man

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

51. Tuvāk Tev, Glābēj, arvien

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

52. Tuvāk pie Tevis, Dievs

Words: Sarah F. Adams

Music: Lowell Mason

53. Jēzu, Kungs, Tu mani mīli

Words: Charles Wesley

Music: Joseph P. Holbrook

54. Mīļais Pestītāj un Glābēj

Words: H. R. Palmer

Music: H. R. Palmer

55. Vadi mani, Pestītāj!

Words: Edward Hopper

Music: John Edgar Gould

56. Mācītāj, spēcīga vētra

Words: Mary Ann Baker

Music: H. R. Palmer

57. Tas Kungs ir mans Gans

Words: James Montgomery

Music: Thomas Koschat

58. Mana klints

Words: Augustus M. Toplady

Music: Thomas Hastings

59. Nāciet pie Viņa!

Words: Theodore E. Curtis

Music: Hugh W. Dougall

60. Lai sanāk visi tie, kas Kungu Dievu mīl!

Words: Isaac Watts

Music: Aaron Williams

61. Glābējs mūs mīl

Words: Edward L. Hart

Music: Crawford Gates

62. Sekojiet Man!

Words: John Nicholson

Music: Samuel McBurney

63. Nāciet pie Jēzus!

Words: Orson Pratt Huish

Music: Orson Pratt Huish

64. Debesu Tēvs

Arr.: Edwin P. Parker

Words: Angus S. Hibbard

Music: Friedrich F. Flemming

65. Kaut grūtības un bēdas māc

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

66. Kungs, palīdzi, lai lūdzoties

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

67. Lai miers tev, dvēsele!

Words: Katharina von Schlegel

Music: Jean Sibelius

68. Tik laipni pamāca

Arr.: Lowell Mason

Words: Philip Doddridge

Music: Hans Georg Nägeli

69. Ticība

Words: Naomi W. Randall

Music: Stephen M. Jones

70. Kur varu mieru rast?

Words: Emma Lou Thayne

Music: Joleen G. Meredith

71. Pazemībā dienas vadi

Words: Grietje Terburg Rowley

Music: Grietje Terburg Rowley

72. Kungs, māci ik dienu!

Words: Philip Paul Bliss

Music: Philip Paul Bliss

73. Kristum ticu es

Words: Bruce R. McConkie

Music: John Longhurst

74. Dzīvs mans Pestītājs

Words: Gordon B. Hinckley

Music: G. Homer Durham

75. Es zinu — dzīvs mans Pestītājs

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

76. Liecība

Words: Loren C. Dunn

Music: Michael F. Moody

77. Svētā gavēnī

Words: John Sears Tanner

Music: James B. Welch

78. Gavēnis

Words: Paul L. Anderson

Music: Clay Christiansen

79. Neaizmirsti lūgt!

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

80. Jēzu, par Tevi domājot

Words: Bernard of Clairvaux

Music: John B. Dykes

81. Ak, lūgšana, cik jauka tā!

Words: William W. Walford

Music: William B. Bradbury

82. Lai mēs Gara vadībā

Words: Penelope Moody Allen

Music: Martin Shaw

83. Klusā lūgšana

Words: Hans Henry Petersen

Music: Hans Henry Petersen

84. Lūgsna ir vēlme kvēlākā

Words: James Montgomery

Music: George Careless

85. Svētu dziesmu dziedāsim

Words: William W. Phelps

Music: Thomas C. Griggs

86. Ak, cik gan jauki!

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan Jr.

87. Šai sabatā

Words: Paul L. Anderson

Music: Lynn R. Carson

88. Kā no debess rasa

Words: Thomas Kelly

Music: Joseph J. Daynes

89. Debess augstumos Tu valdi

Words: Charles Denney Jr.

Music: George Careless

90. Mēs sanākam šai sabatā

Words: Vernald W. Johns

Music: Laurence M. Yorgason

91. Dievs lai sargā

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

92. Lūdzam Tavu svētību

Arr.: Ebenezer Beesley

Words: George Manwaring

Music: Benjamin Milgrove

93. Godinām mēs Tevi, ak, Kungs

Words: Joseph H. Dean

Music: Joseph H. Dean

94. Diena nu ir galā

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Joseph Barnby

95. Lai skan slavas dziesma!

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

96. Projām ejot

Words: John Fawcett; Walter Shirley

Music: Jean-Jacques Rousseau

97. Tev vienam, mīļais Dievs

Words: Anne Steele

Music: Edward P. Kimball

98. Lēni satumst debess jums

Arr.: Henry Greatorix

Words: George W. Doane

Music: Carl Maria von Weber

99. Ar mani paliec šovakar!

Words: M. Lowrie Hofford

Music: Harrison Millard

100. Paliec ar mani!

Words: Henry F. Lyte

Music: William H. Monk

Svētais Vakarēdiens(Return to top) Information Church Links Download Media

101. Kad pazemīgi pieņemam

Words: Lee Tom Perry

Music: Daniel Carter

102. Dievs Tēvs, esi labvēlīgs!

Adapt.: Edwin P. Parker

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

103. Par Tevi, Glābēj, domāju

Words: Zara Sabin

Music: Thomas L. Durham

104. Pazemīgi, Glābēj, lūdzam

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

105. Tēvs Mūžīgais, Dievs Augstais!

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

106. Pieņemot svēto mielastu

Words: John Nicholson

Music: Alexander Schreiner

107. Ar prieku šodien dziedam mēs

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

108. Ak, pulku Kungs!

Words: Andrew Dalrymple

Music: George Careless

109. Ak, dārgais Jēzu!

Words: Hugh W. Dougall

Music: Hugh W. Dougall

110. Mēs Jēzus Vārdu slavēsim

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

111. Godbijīgā pielūgsmē

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

112. Dievs visus mūs tā mīlēja

Words: Edward P. Kimball

Music: Alexander Schreiner

113. Lai notiek Tavs prāts!

Words: Frank I. Kooyman

Music: Robert P. Manookin

114. Pie krusta

Words: Vilate Raile

Music: Leroy J. Robertson

115. Lai pieminētu Glābēju

Words: Frank I. Kooyman

Music: Alexander Schreiner

116. Mira reiz dižais Pestītājs

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

117. Viņš mira, Glābējs nomira!

Words: Isaac Watts

Music: George Careless

118. Ak, tas ir brīnums man!

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

119. Aiz pilsētas, tur tālumā

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

120. Ak, mīlestība, gudrība!

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

121. Jēzus, dzimis kūtiņā

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

Lieldienas(Return to top) Information Church Links Download Media

122. Mūsu Kungs ir augšāmcēlies!

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Joachim Neander

123. Augšāmcēlies mūsu Kungs

Words: Charles Wesley

Music: Henry Carey

Ziemassvētki(Return to top) Information Church Links Download Media

124. Prieks pasaulei

Adapt.: William W. Phelps

Words: Isaac Watts; William W. Phelps

Music: George Frideric Handel; Lowell Mason

125. Ak, ticīgie, nāciet!

Words: John F. Wade

Music: John F. Wade

126. Eņģeļi tik līksmi dzied

Words: French carol

Music: French carol

127. Klusa nakts

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

128. Ne šūpulī, greznā

Arr.: Rosalee Elser

Words: Martin Luther

Music: William J. Kirkpatrick

129. Šo seno dziesmu pusnaktī

Words: Edmund H. Sears

Music: Richard S. Willis

130. Ak, mazā, klusā Bētleme!

Words: Phillips Brooks

Music: Lewis H. Redner

131. Debess pulku dziesma skan

Words: Charles Wesley

Music: Felix Mendelssohn

132. Naktī svētajā

Words: Traditional English carol

Music: Traditional English carol

133. Tāltālu ganībās Jūdejā

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

134. Kas ir šis bērns?

Words: William Chatterton Dix

Music: English folk song

Īpašas tēmas(Return to top) Information Church Links Download Media

135. Tik bagātīgi Dievs ir mani svētījis

Words: Grace Noll Crowell

Music: Phillip Landgrave

136. Līksmi dosimies mēs

Words: Charles Wesley

Music: James Lucas

137. Kungs, Tev es sekošu!

Words: Susan Evans McCloud

Music: K. Newell Dayley

138. Sirdsmīļas Labajam Ganam

Words: Mary B. Wingate

Music: William J. Kirkpatrick

139. Vai gan tuvākam šodien es kalpoju?

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

140. Kamēr saule spīd

Words: Josephine Pollard

Music: William J. Kirkpatrick

141. Droši dodamies uz priekšu

Words: John M. Chamberlain

Music: John M. Chamberlain

142. Tver katru dienas brīdi!

Words: Robert B. Baird

Music: Robert B. Baird

143. Saulains prieks

Words: Eliza E. Hewitt

Music: John R. Sweney

144. Dzīves ceļš mums laimīgs būs

Words: Helen Silcott Dungan

Music: James M. Dungan

145. Jel steigsimies strādāt!

Words: L. Clark

Music: Evan Stephens

146. Priecēsim sirdis!

Words: Lanta Wilson Smith

Music: Edwin O. Excell

147. Bieži sacīsim labu cits citam

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

148. Rīkojies pareizi!

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

149. Rīkojies taisnīgi!

Words: Joseph L. Townsend

Music: Henry A. Tuckett

150. Dievs brīvus mūs ir radījis

Words: Anon.; Sally Swey

Music: Roger L. Miller

151. Atceries, cik daudz tev dāvāts!

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

152. Lai teicam Dievu vareno!

Words: Thomas Ken

Music: Louis Bourgeois; Genevan Psalter

153. Nepagurstot mēs visi Dievam kalposim

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

154. Nāciet līdz! Nāciet līdz!

Words: William Willes

Music: A. C. Smyth

155. Kristus kareivji

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Arthur S. Sullivan

156. Aicināti kalpot

Words: Elsie Duncan Yale

Music: Adam Geibel

157. Visi esam kareivji

Words: Anon.

Music: William B. Bradbury

158. Lūk! Mūsu Kunga armija

Words: Fanny J. Crosby

Music: Adam Geibel

159. Pieliec roku, talkā nāc!

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

160. Jūtot vēlmi citus tiesāt

Words: Anon.

Music: Philip Paul Bliss

161. Uzticīgi ticībai

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

162. Israēla cerība

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

163. Uz priekšu ejam ticībā

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Lyall J. Gardner

164. Uzklausiet, tautas!

Words: Louis F. Mönch

Music: George F. Root

165. Vairs laika nav daudz

Words: Eliza R. Snow

Music: German folk song

166. Cik brīnišķi Tavi darbi!

Words: Henry U. Onderdonk

Music: Joseph Martin Kraus

167. Lai visām tautām

Words: Anon.

Music: Oliver Holden

168. Es iešu, kur vēlies

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

169. Vai zini — ir taisnība dārgakmens skaists?

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

170. Kad es Svētos Rakstus lasu

Words: C. Marianne Johnson Fisher

Music: C. Marianne Johnson Fisher

171. Patiesības gaisma

Words: Eliza R. Snow; M. E. Abbey

Music: Charles Davis Tillman

172. Turies pie margas!

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

173. Lai gūtu prieku, cilvēks ir

Words: J. Marinus Jensen

Music: J. J. Keeler

174. Sveicam tevi, diena svētā!

Words: Robert B. Baird

Music: Ebenezer Beesley

175. Palīdzi man, Glābēj, mācīt!

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

176. Kolobu ja aizsniegtu

Arr.: Ralph Vaughan Williams

Words: William W. Phelps

Music: English melody

177. Pievērs savu sirdi Dievam!

Words: Paul L. Anderson

Music: Gaylen Hatton

178. Ak, cik līksmi un sirsnīgi dziedāsim mēs!

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

179. Svētie, dosimies uz templi!

Words: Jean L. Kaberry

Music: Robert P. Manookin

180. Ak, mans Tēvs!

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

181. Patiesi draugi iedvesmo

Words: Karen Lynn Davidson

Music: A. Laurence Lyon

182. Ja mēs mīļi dzīvojam

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

183. Lai mīlestība tīrākā

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

184. Mirdz spoži Dieva vārda gaisma

Words: Joel H. Johnson

Music: Gottfried W. Fink

185. Dzīvot kā debesīs

Words: Carolyn Hamilton Klopfer

Music: W. Herbert Klopfer

Bērnu dziesmas(Return to top) Information Church Links Download Media

186. Mēs kā Debess Tēva bērni

Words: Caroline V. Sandell-Berg

Music: Traditional Swedish melody

187. Es esmu Dieva bērns

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

188. Mūžīgā ģimene

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

189. Ievēro baušļus!

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

190. Man Debesīs ir Tēvs

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

191. Mīliet cits citu!

Words: Luacine Clark Fox

Music: Luacine Clark Fox

192. Glābēja gaismā

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

193. Dievišķā gaisma

Words: Matilda Watts Cahoon

Music: Mildred Tanner Pettit

194. Dieva mīlestība

Words: Marie C. Turk

Music: Willy Reske

Dziesmas sievietēm(Return to top) Information Church Links Download Media

195. Mēs sanākam kā māsas (sievietēm)

Words: Paul L. Anderson

Music: Bonnie Goodliffe

196. Kā Ciānas māsas (sievietēm)

Words: Emily H. Woodmansee

Music: Janice Kapp Perry

Dziesmas vīriešiem(Return to top) Information Church Links Download Media

197. Ak, Israēla elderi! (vīriešiem)

Words: Cyrus H. Wheelock

Music: Thomas H. Bayly

198. Dižais priesterības spēks (vīriešiem)

Words: John Craven

Music: John Craven

199. Elderi, aicinājis mūs kalpot kungu Kungs (vīriešiem)

Words: Mary Judd Page

Music: Daniel B. Towner

200. Ak, Dieva Dēli! (vīriešiem)

Words: Thomas Davenport

Music: Orson Pratt Huish

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from LDS.org Audio speed: 1x