Announcement: The Church announced in 2018 that a new hymnbook and songbook for children are being prepared. Feedback from Church members around the world is needed. If you haven't yet, give your suggestions at NewMusic.LDS.org!

Mga Himno

Mga Himno ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw

Hymns, Tagalog.
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2001. Only known edition. 200 songs.

Availability

Church music website: Link.
Church music app: Link.
Gospel Library: Link.

Stream audio from LDS.org

Indexes

Contents

Pagpapanumbalik(Return to top) Information Church Links Download Media

1. Umaga Na

Words: Parley P. Pratt

Music: George Careless

2. Espiritu ng Diyos

Words: William W. Phelps

Music: Anon.

3. Tayo’y Magalak

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

4. Sa Tuktok ng Bundok

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

5. Manunubos ng Israel

Adapt.: William W. Phelps

Words: Joseph Swain

Music: Freeman Lewis

6. Israel, Diyos ay Tumatawag

Words: Richard Smyth

Music: Charles C. Converse

7. Gising, Magbangon

Words: Theodore E. Curtis

Music: Carolee Curtis Green

8. Mga Banal ng Diyos, Gising!

Words: Eliza R. Snow

Music: Evan Stephens

9. Sa Panginoon, Tayo ay Umawit

Words: Gerrit de Jong Jr.

Music: Gerrit de Jong Jr.

10. Minsan May Isang Anghel

Words: Parley P. Pratt

Music: John E. Tullidge

11. Katotohanan ng Diyos

Words: Parley P. Pratt

Music: Alexander Schreiner

12. Muli Nating Naririnig

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

13. Kapayapaan ang Dulot N’yaring Ebanghelyo

Words: Mary Ann Morton

Music: Alfred M. Durham

14. Halina, Tinig ng Propeta’y Dinggin

Words: Joseph S. Murdock; Bruce R. McConkie

Music: Joseph J. Daynes

15. Salamat, O Diyos, sa Aming Propeta

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

16. Tinig ng Propeta

Words: Marylou Cunningham Leavitt

Music: Darwin Wolford

17. Para sa Inyo Kami’y Nagdarasal

Adapt.: Evan Stephens

Words: Evan Stephens

Music: Henry A. Tuckett

18. Ang Aming Propeta’y Basbasan Nawa

Words: Bernard Snow

Music: Harry A. Dean

19. Diyos ng Kapangyarihan

Words: Wallace F. Bennett

Music: Tracy Y. Cannon

20. Unang Panalangin ni Joseph Smith

Adapt.: A. C. Smyth

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

21. Purihin ang Propeta

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

22. Isang Taong Manlalakbay

Words: James Montgomery

Music: George Coles

23. Mga Banal, Halina

Words: William Clayton

Music: English folk song

24. Kay Tayog na Bundok

Words: Charles W. Penrose

Music: Henry S. Thompson

25. Sa Tatag N’yaring Kabundukan

Adapt.: Edward L. Sloan

Words: Felicia D. Hemans

Music: Evan Stephens

26. Mga Banal ng Sion

Words: William W. Phelps

Music: John E. Tullidge

27. Kaygandang Sion, Nasa Langit

Words: George Gill

Music: Joseph G. Fones

28. Sa Walang Hangganang Buhay

Words: John A. Widtsoe

Music: Alexander Schreiner

29. Ang Araw ay Sumisikat

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

30. O mga Anak ng Diyos

Arr.: Benjamin Carr

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

31. ’Di Namin Ikinahihiya

Words: William W. Phelps

Music: John Longhurst

32. Halina, Hari ng Lahat

Words: Parley P. Pratt

Music: Anon.

33. Panginoo’y Hari!

Words: Charles Wesley

Music: Horatio Parker

Papuri at Pasasalamat(Return to top) Information Church Links Download Media

34. O Bawat Nilalang ng Diyos

Arr.: Ralph Vaughan Williams

Words: St. Francis of Assisi; William H. Draper

Music: German hymn

35. Para sa Angking Kariktan ng Mundo

Words: Folliott S. Pierpoint

Music: Conrad Kocher

36. Diyos Natin ay Moog na Matibay

Words: Martin Luther

Music: Martin Luther

37. Luwalhati sa Ating Diyos

Words: James Allen

Music: Felice de Giardini

38. Luwalhati at Papuri

Words: Theodulph of Orleans

Music: Melchior Teschner

39. Diyos ay Ating Sinasamba

Words: Penelope Moody Allen

Music: Newel Kay Brown

40. Diyos na Lubhang Makapangyarihan

Words: Daniel C. Roberts

Music: George W. Warren

41. Mga Himig ng Papuri

Words: Ada Blenkhorn

Music: Alfred Beirly

42. Alang-alang Sa Yumaong Banal

Words: William Walsham How

Music: Ralph Vaughan Williams

43. Magpunyagi, mga Banal

Words: Marvin K. Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

44. Mga Bata, Diyos ay Malapit

Words: Charles L. Walker

Music: John Menzies Macfarlane

45. Gabayan Kami, O Jehova

Words: William Williams

Music: John Hughes

46. O Pananalig ng Ating Lahi

Words: Frederick W. Faber

Music: Henri F. Hemy; James G. Walton

47. Saligang Kaytibay

Words: Anon.; Robert Keen

Music: Anon.; J. Ellis

48. Dakilang Diyos

Arr.: Stuart K. Hine

Words: Carl Boberg; Stuart K. Hine

Music: Tradititonal Swedish folk tune

49. Tanglaw Ko ang Diyos

Words: James Nicholson

Music: John R. Sweney

50. Diyos ay Pag-ibig

Words: Thomas R. Taylor

Music: Thomas C. Griggs

51. Panalangin ng Pasasalamat

Arr.: Edward Kremser

Words: Anon.; Adriaen Valerius

Music: Dutch folk song; Frans Heijdemann

52. Salamat sa Ating Diyos

Words: Henry Alford

Music: George J. Elvey

53. Liwanag sa Gitna Nitong Dilim

Words: John Henry Newman

Music: John B. Dykes

Panalangin at Pagsusumamo(Return to top) Information Church Links Download Media

54. Kailangan Ko Kayo

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

55. Sa Inyo, Aking Diyos, Lumalapit

Words: Sarah F. Adams

Music: Lowell Mason

56. O Jesus na Umiibig

Words: Charles Wesley

Music: Joseph P. Holbrook

57. Tagapagligtas na Tunay

Words: H. R. Palmer

Music: H. R. Palmer

58. O Jesus, Maging Gabay Ko

Words: Edward Hopper

Music: John Edgar Gould

59. O Diyos sa Langit

Arr.: Edwin P. Parker

Words: Angus S. Hibbard

Music: Friedrich F. Flemming

60. Guro, Bagyo’y Nagngangalit

Words: Mary Ann Baker

Music: H. R. Palmer

61. Diyos ang Gabay

Words: William E. Hickson

Music: Ernst Moritz Arndt

62. Ang Panginoon Ay Pastol Kong Tunay

Words: James Montgomery

Music: Thomas Koschat

63. Pastulan Ko ay Alay ng Diyos

Words: Joseph Addison

Music: Dmitri Bortniansky

64. Ang Pag-ibig ng Ating Tagapagligtas

Words: Edward L. Hart

Music: Crawford Gates

65. Mangagsilapit sa Kanya

Words: Theodore E. Curtis

Music: Hugh W. Dougall

66. Halina, Mga Nagmamahal sa Diyos

Words: Isaac Watts

Music: Aaron Williams

67. Magsisunod Kayo sa Akin

Words: John Nicholson

Music: Samuel McBurney

68. Magsipaglapit kay Jesucristo

Words: Orson Pratt Huish

Music: Orson Pratt Huish

69. Kayrami Man ng Pagsubok

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

70. Halina, Mga Nalulumbay

Words: Thomas Moore; Thomas Hastings

Music: Samuel Webbe

71. Pumayapa, Aking Kaluluwa

Words: Katharina von Schlegel

Music: Jean Sibelius

72. Kung Mananalig Kailanman

Words: Naomi W. Randall

Music: Stephen M. Jones

73. Banayad ang Utos ng Diyos

Arr.: Lowell Mason

Words: Philip Doddridge

Music: Hans Georg Nägeli

74. Saan Naroon ang Aking Kapayapaan?

Words: Emma Lou Thayne

Music: Joleen G. Meredith

75. Magpakumbaba Ka

Words: Grietje Terburg Rowley

Music: Grietje Terburg Rowley

76. Ako’y Naniniwala kay Cristo

Words: Bruce R. McConkie

Music: John Longhurst

77. Ang Manunubos Ko’y Buhay

Words: Gordon B. Hinckley

Music: G. Homer Durham

78. Buhay ang Aking Manunubos

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

79. Patotoo

Words: Loren C. Dunn

Music: Michael F. Moody

80. Kabanalang Lalo, Aking Kahilingan

Words: Philip Paul Bliss

Music: Philip Paul Bliss

81. Panalangi’y Mithiing Tunay

Words: James Montgomery

Music: George Careless

82. Naisip Bang Manalangin?

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

83. Jesus, ang Inyong Alaala

Words: Bernard of Clairvaux

Music: John B. Dykes

84. Sintang Oras ng Dalangin

Words: William W. Walford

Music: William B. Bradbury

85. Banal na Espiritu

Words: Penelope Moody Allen

Music: Martin Shaw

86. Dalanging Taimtim

Words: Hans Henry Petersen

Music: Hans Henry Petersen

87. Sagradong Himig ay Awitin

Words: William W. Phelps

Music: Thomas C. Griggs

88. Tulad ng Hamog na Nagmula sa Langit

Words: Thomas Kelly

Music: Joseph J. Daynes

89. O Kaylugod na Gawain

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan Jr.

90. Patnubayan Ka Nawa ng Diyos

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

91. Dalangin sa Paglisan

Arr.: Ebenezer Beesley

Words: George Manwaring

Music: Benjamin Milgrove

92. Sa Harap N’yo, Panginoon

Words: Joseph H. Dean

Music: Joseph H. Dean

93. Ang Araw ay Lumalamlam

Arr.: Henry Greatorix

Words: George W. Doane

Music: Carl Maria von Weber

94. Paglipas ng Araw

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Joseph Barnby

95. Biyaya Sana’y Igawad

Words: John Fawcett; Walter Shirley

Music: Jean-Jacques Rousseau

96. Manatili sa ’King Tabi

Words: M. Lowrie Hofford

Music: Harrison Millard

97. Manatili sa Piling Ko

Words: Henry F. Lyte

Music: William H. Monk

98. Awit sa Paglisan

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

Sakramento(Return to top) Information Church Links Download Media

99. Habang Aming Tinatanggap

Words: Lee Tom Perry

Music: Daniel Carter

100. Aba ang Puso

Words: Zara Sabin

Music: Thomas L. Durham

101. Ama Namin, Kami’y Dinggin

Adapt.: Edwin P. Parker

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

102. Aba Naming Kahilingan

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

103. Habang Ating Tinatanggap

Words: John Nicholson

Music: Alexander Schreiner

104. Amang Walang Hanggan

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

105. Awit ang Papuri sa Pag-ibig

Words: George Manwaring

Music: Frank W. Asper

106. Ama, Kami’y Nananalig

Words: Parley P. Pratt

Music: Jane Romney Crawford

107. Jesus ng Nazaret, Aming Hari

Words: Hugh W. Dougall

Music: Hugh W. Dougall

108. Tayo’y Magpuri Kay Jesus

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

109. Mapitagan at Aba

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

110. Dahil Tayo’y Mahal ng Diyos

Words: Edward P. Kimball

Music: Alexander Schreiner

111. Ama, Kayo ang Susundin

Words: Frank I. Kooyman

Music: Robert P. Manookin

112. Bilang Paggunita kay Cristo

Words: Frank I. Kooyman

Music: Alexander Schreiner

113. Masdan N’yo ang Anak ng Diyos

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

114. Doon sa Krus sa Kalbaryo

Words: Vilate Raile

Music: Leroy J. Robertson

115. Ako ay Namangha

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

116. Dakilang Karunungan at Pagibig

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

117. May Luntiang Burol

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

118. Jesus, Hamak nang Isilang

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

Pasko ng Pagkabuhay(Return to top) Information Church Links Download Media

119. S’ya’y Nabuhay

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Joachim Neander

120. Si Cristo Ngayo’y Nabuhay

Words: Charles Wesley

Music: Henry Carey

Pasko(Return to top) Information Church Links Download Media

121. O Magsaya

Adapt.: William W. Phelps

Words: Isaac Watts; William W. Phelps

Music: George Frideric Handel; Lowell Mason

122. Halina, Magdiwang

Words: John F. Wade

Music: John F. Wade

123. Doon sa Sabsaban

Arr.: Rosalee Elser

Words: Martin Luther

Music: William J. Kirkpatrick

124. Anghel Aming Narinig

Words: French carol

Music: French carol

125. Kay Tahimik ng Paligid

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

126. Hatinggabi nang Dumating

Words: Edmund H. Sears

Music: Richard S. Willis

127. Munting Bayan ng Betlehem

Words: Phillips Brooks

Music: Lewis H. Redner

128. Dinggin! Awit ng Anghel

Words: Charles Wesley

Music: Felix Mendelssohn

129. Mga Kampana’y Narinig sa Araw ng Pasko

Words: Henry Wadsworth Longfellow

Music: John Baptiste Calkin

130. Sa Kapatagan, sa May Judea

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

131. Ang Unang Noel

Words: Traditional English carol

Music: Traditional English carol

Mga Natatanging Paksa(Return to top) Information Church Links Download Media

132. Mga Binhi’y Ating Ipinupunla

Words: Anon.

Music: Henry A. Tuckett

133. Dahil Biyaya sa Akin ay Kayrami

Words: Grace Noll Crowell

Music: Phillip Landgrave

134. Nasa Puso ng Pastol

Words: Mary B. Wingate

Music: William J. Kirkpatrick

135. Ako Ba’y May Kabutihang Nagawa?

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

136. Ako’y May Gawain Pa

Words: Josephine Pollard

Music: William J. Kirkpatrick

137. Buhay ay Pagbutihin

Words: Robert B. Baird

Music: Robert B. Baird

138. Kaya Mong Paningningin

Words: Helen Silcott Dungan

Music: James M. Dungan

139. Ngayon ay Kumilos

Words: L. Clark

Music: Evan Stephens

140. Liwanag ay Ibahagi Mo

Words: Lanta Wilson Smith

Music: Edwin O. Excell

141. May Liwanag sa ’King Kaluluwa

Words: Eliza E. Hewitt

Music: John R. Sweney

142. Pasulong Tayo sa Luwalhati

Words: John M. Chamberlain

Music: John M. Chamberlain

143. Tayo Nang Mag-usap Nang Marahan

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

144. Gawin ang Tama

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

145. Piliin ang Tama

Words: Joseph L. Townsend

Music: Henry A. Tuckett

146. Bawat Handog Namin

Arr.: Lowell Mason; George J. Webb

Words: William Walsham How

Music: Anon.; Cantica Laudis

147. Mga Pagpapala ay Bilangin

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

148. Magpatuloy Tayo

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

149. O Mga Sundalong Sakop ni Cristo

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Arthur S. Sullivan

150. Mga Tagapagtanggol ng Sion, Bangon!

Words: Charles W. Penrose

Music: Thomas E. Williams; Thomas A. Becket Sr.

151. Tinawag Upang sa Diyos Maglingkod

Words: Elsie Duncan Yale

Music: Adam Geibel

152. Tayo ay Kasapi

Words: Anon.

Music: William B. Bradbury

153. Masdan! Hukbong Kaygiting

Words: Fanny J. Crosby

Music: Adam Geibel

154. Lakas Mo ay Idagdag

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

155. Ating Purihin ang Ama

Words: Thomas Ken

Music: Louis Bourgeois; Genevan Psalter

156. Tapat sa Pananampalataya

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

157. Adhikain Ninyo’y Ituloy

Words: Ruth May Fox

Music: Alfred M. Durham

158. Bilang Mga Kabataang Sion

Words: Susan Evans McCloud

Music: Irish melody

159. Tulungan Akong Magturo

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

160. Saligan ng Kaligtasan

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

161. Pag-asa ng Israel

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

162. Sino’ng Panig sa Diyos?

Words: Hannah Last Cornaby

Music: Henry Russell

163. May Pananampalatayang Sumulong

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Lyall J. Gardner

164. Panginoon, Kayo’y Laging Susundin

Words: Susan Evans McCloud

Music: K. Newell Dayley

165. O, Makinig, Lahat ng Bansa!

Words: Louis F. Mönch

Music: George F. Root

166. O Diyos, Magliwanag

Words: William Hurn

Music: John Darwall

167. Ang Paglipas ng Panahon

Words: Eliza R. Snow

Music: German folk song

168. Dakila’t Sadyang Kahanga-hanga

Words: Henry U. Onderdonk

Music: Joseph Martin Kraus

169. Wikang Banal ng Pag-ibig at Katotohanan

Words: Joseph L. Townsend

Music: Edwin F. Parry

170. Jehova na Panginoon ng Langit at Lupa

Words: Anon.

Music: Oliver Holden

171. Tutungo Ako Saanman

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

172. Ang Katotohanan Sa Atin

Words: Eliza R. Snow; M. E. Abbey

Music: Charles Davis Tillman

173. Sabihin, Ano ang Katotohanan

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

174. Ang Bakal na Gabay

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

175. Tayo na sa Panlinggong Paaralan

Words: Robert B. Baird

Music: Robert B. Baird

176. Habang Aking Binabasa

Words: C. Marianne Johnson Fisher

Music: C. Marianne Johnson Fisher

177. Salubungin, Araw ng Pangilin

Words: Robert B. Baird

Music: Ebenezer Beesley

178. O, Awit ng Puso

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

179. Magbangon, mga Banal, at ang Templo ay Tunguhin

Words: Jean L. Kaberry

Music: Robert P. Manookin

180. O Kayganda ng Templo N’yo, Panginoon

Words: Frank I. Kooyman

Music: Tracy Y. Cannon

181. Mga Puso N’yo’y Ibaling

Words: Paul L. Anderson

Music: Gaylen Hatton

182. Aking Ama

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

183. Pag-ibig sa Tahanan

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

184. Pag-ibig na Luwalhati ni Cristo

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

185. Bawat Buhay na Dumantay

Words: Karen Lynn Davidson

Music: A. Laurence Lyon

186. Tahana’y Isang Langit

Words: Carolyn Hamilton Klopfer

Music: W. Herbert Klopfer

187. Ang mga Anak ng Diyos

Words: Caroline V. Sandell-Berg

Music: Traditional Swedish melody

Mga Awit Pambata(Return to top) Information Church Links Download Media

188. Mag-anak ay Magsasamang Walang Hanggan

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

189. Ako ay Anak ng Diyos

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

190. Aking Ama’y Buhay

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

191. Mga Kautusan sa Tuwina ay Sundin

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

192. Turuang Lumakad sa Liwanag

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

193. Ilaw na Banal

Words: Matilda Watts Cahoon

Music: Mildred Tanner Pettit

194. Aruga ng Diyos

Words: Marie C. Turk

Music: Willy Reske

195. Doon sa Aming Deseret

Words: Eliza R. Snow

Music: George F. Root

196. Mahalin ang Bawat Isa

Words: Luacine Clark Fox

Music: Luacine Clark Fox

Para sa Kababaihan(Return to top) Information Church Links Download Media

197. Bilang Magkakapatid sa Sion (Kababaihan)

Words: Emily H. Woodmansee

Music: Janice Kapp Perry

Para sa Kalakihan(Return to top) Information Church Links Download Media

198. Mga Elder ng Israel (Kalalakihan)

Words: Cyrus H. Wheelock

Music: Thomas H. Bayly

199. Kayong mga Tinawag na Maglingkod (Kalalakihan)

Words: Mary Judd Page

Music: Daniel B. Towner

200. Mga Anak ng Diyos (Kalalakihan)

Words: Thomas Davenport

Music: Orson Pratt Huish

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from LDS.org Audio speed: 1x