លីអាហូណា (Cambodian)

Music from the Liahona, Khmer (Cambodian).
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Periodical, 2002–Present. 36 songs.

Indexed April 2002–December 2018. Earlier information may be incomplete.

Availability

Additional information about this periodical can be found at the Scripture Tools website.

Church music website: Link.
Gospel Library: Link.

Stream audio from ChurchofJesusChrist.org

Indexes

Jump to

201820172016201520142013201220112010

20092008200720062005200420032002

1999

IFC = Inside Front Cover; IBC = Inside Back Cover. Songs marked with an asterisk are also in the hymnbook or Children’s Songbook.

2018(Return to top) Information Church Links Download Media

អព្ភូតហេតុ

Words: Shawna Edwards

Music: Shawna Edwards

ចូរ​មក​ដំណាក់​ព្រះ

Words: Jan Pinborough

Music: Michael F. Moody

ក្ដី​សុខ​ក្នុង​ទ្រង់

Words: Nik Day

Music: Nik Day

2017(Return to top) Information Church Links Download Media

មានពេល​ថ្វាយ​ទ្រង់

Words: Larry Hiller

Music: Michael F. Moody

មក​មក​រក​ទ្រង់​ចុះ

Words: Steven K. Jones

Music: Michael F. Moody

សូម​ដល់​ព្រះ

Words: Nik Day

Music: Nik Day

2016(Return to top) Information Church Links Download Media

កាល​ខ្ញុំ​ឮ​ពី​កុមារ​ត្រួសត្រាយ​ផ្លូវ

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

សូម​មក​រក​ទ្រង់

Words: Theodore E. Curtis

Music: Hugh W. Dougall

2015(Return to top) Information Church Links Download Media

មនុស្ស​ម្នាក់ក្នុង​មួយ​លាន​

Words: Jan Pinborough

Music: Michael F. Moody

ចូរ​មក​តាម​ខ្ញុំ (សាមញ្ញ)

Words: John Nicholson

Music: Samuel McBurney

ព្រះវិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ (ដោយ​សាមញ្ញ)

Words: Jeanne P. Lawler

Music: Jeanne P. Lawler

2014(Return to top) Information Church Links Download Media

គ្រា​យើងត្រូវលើក​ពន្លឺឡើង

Words: Jan Pinborough

Music: Janice Kapp Perry

2013(Return to top) Information Church Links Download Media

ក្រុមគ្រួសារអាចនៅជាមួយគ្នាជានិរន្ដរ៍ (សាមញ្ញ)

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

2012(Return to top) Information Church Links Download Media

Unknown Title

Words: David A. Zabriskie

Music: David A. Zabriskie

ខ្ញុំខំក្លាយដូចជាព្រះយេស៊ូវ (សាមញ្ញ)

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

2011(Return to top) Information Church Links Download Media

Unknown Title

Words: Bonnie Hart Murray

Music: Janice Kapp Perry

2010(Return to top) Information Church Links Download Media

Unknown Title

Arr.: Janice Kapp Perry

Words: Janeen Jacobs Brady

Music: Janeen Jacobs Brady

Unknown Title

Words: John Nicholson

Music: Samuel McBurney

2009(Return to top) Information Church Links Download Media

Unknown Title

Words: John Craven

Music: John Craven

Unknown Title

Words: Gary Croxall

Music: Kathleen Holyoak

2008(Return to top) Information Church Links Download Media

Unknown Title

Words: Matthew J. Neeley

Music: Matthew J. Neeley

2007(Return to top) Information Church Links Download Media

Unknown Title

Words: Caroline Eyring Miner

Music: K. Newell Dayley

Unknown Title

Words: Anna Johnson

Music: A. Laurence Lyon

2006(Return to top) Information Church Links Download Media

Unknown Title

Words: James E. Faust; Jan Pinborough

Music: Michael F. Moody

Unknown Title

Words: Lonnie Dobson Adams

Music: Lonnie Dobson Adams

Unknown Title

Words: Merrill Bradshaw

Music: Merrill Bradshaw

Unknown Title

Arr.: Ralph B. Woodward

Words: William Cowper

Music: William B. Bradbury

2005(Return to top) Information Church Links Download Media

Unknown Title

Words: Alan L. Jones Jr.

Music: Ludwig van Beethoven

Unknown Title

Words: Thelma McKinnon Anderson

Music: Charlene A. Newell

2004(Return to top) Information Church Links Download Media

Unknown Title

Words: Sylvia Knight Lloyd

Music: Robert P. Manookin

Unknown Title

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Richard Clinger

2003(Return to top) Information Church Links Download Media

Unknown Title

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

Unknown Title

Words: Vanja Y. Watkins

Music: Vanja Y. Watkins

2002(Return to top) Information Church Links Download Media

Unknown Title

Words: L. Clair Likes

Music: Vanja Y. Watkins

Unknown Title

Words: Marvin K. Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

1999(Return to top) Information Church Links Download Media

Unknown Title

Words: Janeen Jacobs Brady

Music: Janeen Jacobs Brady

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from ChurchofJesusChrist.org Audio speed: 1x