Liahona (Vietnamese)

Music from the Liahona, Vietnamese.
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Periodical, 1998–Present. 32 songs.

Indexed April 1998–December 2018. Earlier information may be incomplete.

Availability

Additional information about this periodical can be found at the Scripture Tools website.

Church music website: Link.
Gospel Library: Link.

Stream audio from ChurchofJesusChrist.org

Indexes

Jump to

2017201520142013201220112010

2009200820072006200520042003200220012000

19991998

IFC = Inside Front Cover; IBC = Inside Back Cover. Songs marked with an asterisk are also in the hymnbook or Children’s Songbook.

2017(Return to top) Information Church Links Download Media

Hãy Đến Cùng Ngài

Words: Steven K. Jones

Music: Michael F. Moody

2015(Return to top) Information Church Links Download Media

Một trong Hàng Triệu Người!

Words: Jan Pinborough

Music: Michael F. Moody

2014(Return to top) Information Church Links Download Media

Giờ Đây Chúng Ta Hãy Tỏa Sáng

Words: Jan Pinborough

Music: Janice Kapp Perry

2013(Return to top) Information Church Links Download Media

Gia Đình Có Thể Sống với Nhau Vĩnh Viễn (Đã được đơn giản hóa)

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

2012(Return to top) Information Church Links Download Media

Mời Chúa Giê Su Đến

Words: David A. Zabriskie

Music: David A. Zabriskie

Tôi Cố Gắng Được Giống như Chúa Giê Su (Đã được đơn giản hóa)

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

2011(Return to top) Information Church Links Download Media

Hai Ngàn Chiến Sĩ Trẻ Tuổi

Words: Bonnie Hart Murray

Music: Janice Kapp Perry

2010(Return to top) Information Church Links Download Media

Unknown Title

Arr.: Janice Kapp Perry

Words: Janeen Jacobs Brady

Music: Janeen Jacobs Brady

Đi Cùng Với Ta (Bài Hát Đã Được Đơn Giản Hoá)

Words: John Nicholson

Music: Samuel McBurney

2009(Return to top) Information Church Links Download Media

Chức Tư Tế của Chúa Chúng Ta (Có thể hát đuổi, tùy ý)

Words: John Craven

Music: John Craven

Em Muốn Báp Têm

Words: Gary Croxall

Music: Kathleen Holyoak

2008(Return to top) Information Church Links Download Media

Gia Đình Là Thu c về Thượng Đế

Words: Matthew J. Neeley

Music: Matthew J. Neeley

2007(Return to top) Information Church Links Download Media

Mái Gia Đình

Words: Caroline Eyring Miner

Music: K. Newell Dayley

Một Thiên Sứ Đến với Joseph Smith

Words: Anna Johnson

Music: A. Laurence Lyon

2006(Return to top) Information Church Links Download Media

Tôi Muốn Dâng Lên Chúa Phần Mười Tiền Của Tôi

Words: Lonnie Dobson Adams

Music: Lonnie Dobson Adams

Giọng Êm Ái Nhỏ Nhẹ

Words: Merrill Bradshaw

Music: Merrill Bradshaw

2005(Return to top) Information Church Links Download Media

Lẽ Thật Được Phục Hồi

Words: Alan L. Jones Jr.

Music: Ludwig van Beethoven

Ngài Chết Để Chúng Ta Sẽ Phục Sinh

Words: Thelma McKinnon Anderson

Music: Charlene A. Newell

2004(Return to top) Information Church Links Download Media

Sự Hối Cải

Words: Sylvia Knight Lloyd

Music: Robert P. Manookin

Gia Đình

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Richard Clinger

2003(Return to top) Information Church Links Download Media

Nối Vòng Tay Khắp Thế Gian

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

Lởi Reo Mừng Hô Sa Na Nhân Lễ Phục Sinh

Words: Vanja Y. Watkins

Music: Vanja Y. Watkins

2002(Return to top) Information Church Links Download Media

Những Việc Em Làm

Words: L. Clair Likes

Music: Vanja Y. Watkins

Đền Thờ Thánh của Ngài

Words: Marvin K. Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

2001(Return to top) Information Church Links Download Media

Lẽ Thật Từ Ê Li

Words: Vanja Y. Watkins

Music: Vanja Y. Watkins

Khu Rừng Thiêng

Words: Joan D. Campbell

Music: Hal K. Campbell

2000(Return to top) Information Church Links Download Media

Chúng Ta Lắng Tai Nghe Lời Của Tiên Tri

Words: Marylou Cunningham Leavitt

Music: Darwin Wolford

Là Thanh Thiếu Niên Và Thiếu Nữ Trong Si Ôn Sau Này

Words: Susan Evans McCloud

Music: Irish melody

Tiệc Thánh

Words: Vanja Y. Watkins

Music: Vanja Y. Watkins

1999(Return to top) Information Church Links Download Media

Tôi Yêu Thích Những Ngày Sinh Nhật Của Tôi

Words: Wallace F. Bennett

Music: Tracy Y. Cannon

Tôi Từng Sống Trên Thiên Thượng

Words: Janeen Jacobs Brady

Music: Janeen Jacobs Brady

1998(Return to top) Information Church Links Download Media

Đẹp Thay Đấng Cứu Rỗi (Bài ca của Thập Tự Quân)

Words: Gesangbuch, Münster, 1677

Music: Silesian folk song; Schlesiche Volkslieder, 1842

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from ChurchofJesusChrist.org Audio speed: 1x