Book cover

Wànwù sòng Zhǔ
Shèngshī xuǎnjí, no. 32


Wànwù sòng Zhǔ

Related pages

  • Author: St. Francis of Assisi; William H. Draper (adapter)
  • Composer: German hymn; Geistliche Kirchengesäng, Cologne, 1623