Ke Hui Hou Nei Kakou
Na mele o Ziona, no. 114


Ke Hui Hou Nei Kakou

First line: Ke hui nei kakou e ai, Ma keia ahaaina nei

Related pages

  • Author: Eliza R. Snow
  • Composer: George Careless
  • Translator: Joseph H. Dean