Лиахона дээрх дуу хөгжим

Лиахона дээрх дуу хөгжим

Music from the Liahona, Mongolian.
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Periodical, 2000–Present. 49 songs.

Indexed October 2000–December 2020. Earlier information may be incomplete.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

2020 (Return to top)
Apr 2020.
Анхны үзэгдэл

Words: Nathan Howe

Music: Nathan Howe

pp. H16–H17

Other versions of this song:
The First Vision

Jan 2020.
Явж мөн биелүүлнэ

Words: Nik Day

Music: Nik Day

pp. 60–63

Other versions of this song:
I Will Go and Do

Jan 2020.
Мормоны Ном Христийг гэрчилдэг

Words: Nathan Howe

Music: Nathan Howe

p. H15

Other versions of this song:
The Book of Mormon Tells of Christ

2019 (Return to top)
Dec 2019.
Энэ Хүү хэн бэ? (Хоршил дуу буюу хоёр хэсэгтэй найрал дуу)

Words: William Chatterton Dix

Music: English folk song, 16th century

Arr.: Sally DeFord

pp. 8–11

Other versions of this song:
What Child Is This?

Dec 2019.
Миний Христийн мэндэлсний баярын гэрчлэл

Words: Larry Hiller

Music: Michael F. Moody

p. H7

Other versions of this song:
My Christmas Testimony

Jul 2019.
Анхдагч болохын тулд (Хялбаршуулсан)

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Ruth Muir Gardner

Arr.: Vanja Y. Watkins

p. H7

Other versions of this song:
To Be a Pioneer

Apr 2019.
Ариун тэр цэцэрлэгт

Words: Tammy Simister Robinson

Music: Tammy Simister Robinson

p. 25

Other versions of this song:
In a Sacred Garden Place

Apr 2019.
Түүн рүү эргэн очиход минь

Words: Sally DeFord

Music: Sally DeFord

p. H7

Other versions of this song:
When I Return to Him

Jan 2019.
Түүнийг хайрлаваас (2019 оны Мючелийн уриа дуу)

Words: Nik Day

Music: Nik Day

pp. 60–63

Other versions of this song:
If We Love Him

Jan 2019.
Итгэл (Хялбаршуулсан)

Words: Beatrice Goff Jackson

Music: Michael F. Moody

p. H7

Other versions of this song:
Faith

2018 (Return to top)
Jun 2018.
Гайхамшиг

Words: Shawna Edwards

Music: Shawna Edwards

pp. 72–73

Other versions of this song:
The Miracle

Jan 2018.
Ариун сүмд ирээрэй

Words: Jan Pinborough

Music: Michael F. Moody

pp. 18–19

Other versions of this song:
Come to the temple

Jan 2018.
Аврагчаас ирэх амар амгалан

Words: Nik Day

Music: Nik Day

pp. 54–55

Other versions of this song:
Peace in Christ

2017 (Return to top)
Dec 2017.
Түүнд зай гарга

Words: Larry Hiller

Music: Michael F. Moody

p. 74

Other versions of this song:
Make Room for Him

Apr 2017.
Түүнд, Түүнд ирэгтүн

Words: Steven K. Jones

Music: Michael F. Moody

pp. 20–21

Other versions of this song:
Come unto Him

Jan 2017.
Бурханаас гуй

Words: Nik Day

Music: Nik Day

pp. 58–60

Other versions of this song:
Ask of God

2016 (Return to top)
Jul 2016.
Анхдагч хүүхдүүдийн түүхийг сонсоод

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

p. 79

Other versions of this song:
When I Hear of Pioneer Children

Jun 2016.
Түүнд ирэгтүн

Words: Theodore E. Curtis

Music: Hugh W. Dougall

pp. 12–13

Other versions of this song:
Come unto Him

2015 (Return to top)
Oct 2015.
Саяд нэг

Words: Jan Pinborough

Music: Michael F. Moody

p. 79

Other versions of this song:
One in a Million!

Jul 2015.
Ирээд, Намайг дага (Хялбаршуулсан)

Words: John Nicholson

Music: Samuel McBurney

p. 71

Other versions of this song:
Come, Follow Me

Jun 2015.
Ариун Сүнс (Хялбаршуулсан)

Words: Jeanne P. Lawler

Music: Jeanne P. Lawler

p. 67

Other versions of this song:
The Holy Ghost

2014 (Return to top)
Oct 2014.
Бидний гэрэлтэх цаг

Words: Jan Pinborough

Music: Janice Kapp Perry

p. 70

Other versions of this song:
Our Time to Shine

2013 (Return to top)
Apr 2013.
Гэр бүл үүрд хамт байх болно (Хялбаршуулсан)

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

p. 65

Other versions of this song:
Families Can Be Together Forever

2012 (Return to top)
Oct 2012.
Их Эзэн Есүс Та ирээч

Words: David A. Zabriskie

Music: David A. Zabriskie

p. 62

Other versions of this song:
Come, Lord Jesus

Apr 2012.
Би Есүс шиг байхыг хичээдэг (Хялбаршуулсан)

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

pp. 64–65

Other versions of this song:
I’m Trying to Be like Jesus

2011 (Return to top)
Oct 2011.
Хоёр мянган зоригт дайчид

Words: Bonnie Hart Murray

Music: Janice Kapp Perry

p. 47

Other versions of this song:
Two Thousand Stripling Warriors

2010 (Return to top)
Oct 2010.
Би тэнгэрт амьдарч байсан (Хялбаршуулсан)

Words: Janeen Jacobs Brady

Music: Janeen Jacobs Brady

Arr.: Janice Kapp Perry

p. IBC

Other versions of this song:
I Lived in Heaven

Apr 2010.
Намайг дага (Хялбаршуулсан)

Words: John Nicholson

Music: Samuel McBurney

p. 62

Other versions of this song:
Come, Follow Me

2009 (Return to top)
Oct 2009.
Бидний Их Эзэний санваар (Сонголтоор харилцан давтаж дуулах)

Words: John Craven

Music: John Craven

p. Н12

Other versions of this song:
The Priesthood of Our Lord

Apr 2009.
Би баптисм хүртмээр байна

Words: Gary Croxall

Music: Kathleen Holyoak

p. Ch-15

Other versions of this song:
I Want to Be Baptized

2008 (Return to top)
Oct 2008.
Бурханы гэр бүл

Words: Matthew J. Neeley

Music: Matthew J. Neeley

pp. Ch-12–Ch-13

Other versions of this song:
The Family Is of God

2007 (Return to top)
Oct 2007.
Гэр

Words: Caroline Eyring Miner

Music: K. Newell Dayley

p. Ch-10

Other versions of this song:
Home

Apr 2007.
Тэнгэр элч Иосеф дээр ирсэн нь

Words: Anna Johnson

Music: A. Laurence Lyon

p. Ch-13

Other versions of this song:
An Angel Came to Joseph Smith

2006 (Return to top)
Dec 2006.
Энэ бол Аврагч

Words: James E. Faust; Jan Pinborough

Music: Michael F. Moody

pp. 10–11

Other versions of this song:
This Is the Christ

Oct 2006.
Би Аравны Нэгээ Эзэнд Төлөхийг Хүсдэг

Words: Lonnie Dobson Adams

Music: Lonnie Dobson Adams

p. Ch-13

Other versions of this song:
I Want to Give the Lord My Tenth

Apr 2006.
Намуухан Зөөлөн Дуу

Words: Merrill Bradshaw

Music: Merrill Bradshaw

p. Ch-13

Other versions of this song:
The Still Small Voice

Jan 2006.
Бурхан Далд Аргаар Ажилладаг

Words: William Cowper

Music: William B. Bradbury

Arr.: Ralph B. Woodward

p. 24

Other versions of this song:
God Moves in a Mysterious Way

2005 (Return to top)
Oct 2005.
Үнэн Сэргээгдэв

Words: Alan L. Jones Jr.

Music: Ludwig van Beethoven

p. Ch-10

Other versions of this song:
Truth Restored

Apr 2005.
Бид Дахин Амьдрахаар Тэр Хальсан

Words: Thelma McKinnon Anderson

Music: Charlene A. Newell

p. Ch-13

Other versions of this song:
He Died That We Might Live Again

2004 (Return to top)
Oct 2004.
Наманчлал

Words: Sylvia Knight Lloyd

Music: Robert P. Manookin

p. Ch-16

Other versions of this song:
Repentance

Apr 2004.
Гэр Бүл

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Richard Clinger

p. Ch-11

Other versions of this song:
The Family

2003 (Return to top)
Oct 2003.
Дэлхий Даяар Гар Гараасаа Барилцъя

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

pp. Ch-12–Ch-13

Other versions of this song:
Holding Hands around the World

Apr 2003.
Хозана, Дахин Амиллаа

Words: Vanja Y. Watkins

Music: Vanja Y. Watkins

pp. Ch-8–Ch-9

Other versions of this song:
Easter Hosanna

2002 (Return to top)
Oct 2002.
Миний Хийдэг Зүйлс

Words: L. Clair Likes

Music: Vanja Y. Watkins

pp. Ch-14–Ch-15

Other versions of this song:
The Things I Do

Apr 2002.
Таны Ариун Сүм

Words: Marvin K. Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

p. Ch-13

Other versions of this song:
Thy Holy Temple

2001 (Return to top)
Oct 2001.
Елиагийн Үнэн

Words: Vanja Y. Watkins

Music: Vanja Y. Watkins

pp. Ch-10–Ch-11

Other versions of this song:
Truth from Elijah

Apr 2001.
Ойн Нандин Цоорхой

Words: Joan D. Campbell

Music: Hal K. Campbell

p. Ch-9

Other versions of this song:
The Sacred Grove

2000 (Return to top)
Oct 2000.
Бид Бошиглогчийн Дуу хоолойг Сонсдог

Words: Marylou Cunningham Leavitt

Music: Darwin Wolford

p. Ch-7

Other versions of this song:
We Listen to a Prophet’s Voice

1999 (Return to top)
Apr 1999.
Би тэнгэрт амьдарч байсан (Хялбаршуулав)

Words: Janeen Jacobs Brady

Music: Janeen Jacobs Brady

p. Ch-5

Other versions of this song:
I Lived in Heaven