Book cover

Ua Ou Iloa o Loo Soifua Lo‘u Togiola
Musika mai le Liahona (Before 2021), Jun 2000, p. 43


Ua Ou Iloa o Loo Soifua Lo‘u Togiola

First line: Ua ou iloa lo‘u Togiola. O loo soifua i luga!

Related pages

  • Author: Samuel Medley
  • Composer: Lewis D. Edwards