Andeliga Sånger

Andeliga Sånger

Andeliga Sånger till bruk för Jesu Kristi Kyrka af Sista Dagars Helige

Andeliga Sånger, Swedish.
Copenhagen, Denmark. N. Wilhelmsen; Jonas Engberg.
1860. 1881, 4th Edition. 253 songs.


Indexes

References

List of songs

Show results that:

Songs (Return to top)
0.
En gudaröst nu tonar öfver jorden

Full credits not available

1.
Morgonrodnans strålar träda

Full credits not available

2.
Gläd dig, o jord! Se, Herren vill

Words: Isaac Watts

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Joy to the World

3.
Stor Herren är och till hans pris

Words: Eliza R. Snow

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Great Is the Lord

5.
Kom Zions frälsta skara

Full credits not available

7.
Vak upp, hör rösten ljuder

Words: Anon.

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Wake Up, Hear His Voice Sound

9.
Nu Ephraims budskap kalla

Full credits not available

11.
Låt Zion i sin prakt stå fram

Full credits not available

12.
Vår store Gud städs under gör

Full credits not available

14.
Förlossar’n för Israel, vårt ljus och vår tröst

Full credits not available

16.
Den himmelska elden ibland oss nu brinner

Words: William W. Phelps

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
The Spirit of God

19.
Haf tröst, du Zion, Jesu brud!

Full credits not available

21.
Banéret synes svinga

Full credits not available

22.
Herrens folk sig skall förena

Words: Felicia D. Hemans; Edward L. Sloan (adapter)

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
For the Strength of the Hills

24.
Härligt det är ju att samlas tillsamman

Full credits not available

25.
Härlig är dagen

Full credits not available

27.
Gud Jehova! Du oss samlat har

Full credits not available

28.
Hvilken salig stund

Full credits not available

29.
För dig, Fader kär

Full credits not available

30.
I dessa kifs och tvedrägts mörka tider

Full credits not available

32.
När skall vårt öga

Full credits not available

33.
Fröjden eder, Zions söner

Full credits not available

35.
Evigt förbund

Full credits not available

36.
Nu Zions sol belyst vår jord

Full credits not available

37.
All jorden sig af himlens Gud berömme!

Full credits not available

40.
Till Lammets bröllop Herren nu inbjuder

Full credits not available

42.
O, sköna tid för Zions unga rike

Full credits not available

45.
Se, Guds rike blomstrar nu på jorden!

Full credits not available

46.
Kom, o du kungars Kung!

Full credits not available

48.
Farväl all jordisk ära

Full credits not available

50.
O, hören, I slägten på jorden, ett ord

Full credits not available

52.
Zions härolder, på sanningens bana

Full credits not available

53.
Yttersta tiden redan är inne

Full credits not available

55.
Se hur Guds sanning

Full credits not available

58.
Salems konungs prestadöme

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
The Priesthood of Salem’s King

60.
Åter kraftigt saltas jorden

Full credits not available

61.
Led oss fram, o Gud, vår Fader

Full credits not available

62.
Att Zion skall segra, Guds löfte vi fått

Full credits not available

64.
Nu Ephraims väktare städs stå på vakt

Full credits not available

66.
Herren vill sitt frälsningsverk fullborda

Full credits not available

68.
En “Mormon“ städs föraktas här på jord

Full credits not available

71.
Beskåden folkets mörka hvimmel

Full credits not available

73.
Guds engel nedsteg — hör hvad underverk stora!

Full credits not available

76.
Lofven Gud med jubelsång!

Full credits not available

77.
Att Zion beredes, det budskap utgår

Full credits not available

78.
Vi glädjas och fröjdas i sång med hvarandra

Words: William W. Phelps

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Now Let Us Rejoice

80.
Jesus är Frälsarens härliga namn

Full credits not available

81.
Kom alle I Guds män! Gån ut, hans verk uträtta!

Words: Thomas Davenport

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Come, All Ye Sons of God

82.
Till polens kalla gränser

Full credits not available

84.
Kom, Israels äldste! förenad med mig

Words: Cyrus H. Wheelock

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Ye Elders of Israel

86.
Säg hvar fins Zions land

Full credits not available

88.
Jag är främling, jag är en pilgrim

Full credits not available

90.
Det är ett land, som fröjdar ljuft mitt hjerta

Full credits not available

91.
Hvad är det för en härlig ort

Full credits not available

93.
Se öknen och de torra platser grönskas

Full credits not available

96.
Zion! när på dig jag tänker

Full credits not available

98.
Zion är vår resas mål

Full credits not available

100.
Nu Zions fana höjes

Full credits not available

101.
Öfver hafvet hän och gröna slätter

Full credits not available

104.
Snart kreaturens suckar skola ändas

Full credits not available

106.
Zions kämpar! rusten eder

Full credits not available

108.
Ett folk sammankallas långt fjerran ifrån

Full credits not available

111.
Förlösas skall jorden, den vida

Full credits not available

113.
Se, jorden skall som Eden le!

Full credits not available

115.
Gläd dig Zion! gläd dig jord!

Full credits not available

117.
“Nu Babel är fallen,“ så rösten snart ljuder

Full credits not available

118.
Glade vi se till den höghvälfde himmel

Full credits not available

120.
Den tid går aldrig, aldrig ur vårt minne

Full credits not available

124.
Min själ ej mera ängslas

Full credits not available

126.
Upp jordens slägter! upp och sen!

Full credits not available

128.
Bön och kärlek ställ som himlavakter

Full credits not available

130.
Din Ande med mig vittne bär

Full credits not available

132.
Är Gud för oss, hvem dristar svärdet bära

Full credits not available

134.
Så innerligt jag glädes

Full credits not available

135.
Så kommen nu vänner och räcken er hand!

Full credits not available

138.
Herrens verk vi uträtta

Full credits not available

139.
En grundval är lagd innan jorden blef till

Full credits not available

141.
Lofsjungen vår Frälsar’ med jubel och sång!

Full credits not available

143.
Himlens Gud, vår Fader!

Full credits not available

145.
Helige Ande! Du himmelska rena!

Full credits not available

145.
Evige Fader! Vi ödmjukt bönfalla

Full credits not available

147.
Fader vår, på ärans troner!

Full credits not available

148.
Vår Gud! Vi dig åkalla

Full credits not available

150.
Nu vi oss församle här

Full credits not available

151.
Du upplyftande minne!

Full credits not available

152.
Nu höras åter Jesu bud

Words: George Manwaring

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
We Meet Again in Sabbath School

153.
Hör oss, Emanuel! kom till oss nära!

Full credits not available

155.
Glade, ja glade vi jubla och sjunga

Full credits not available

158.
Nu församlas vi, Herre, stå oss bi!

Full credits not available

159.
O Gud! Du sjelf förenat har

Full credits not available

Other versions of this song:
O God, You United the First Man and Woman

160.
O Gud! Jag sof så tryggelig

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
O God, I slept so safely

162.
Vid dagens slut, min själ utgjut

Full credits not available

163.
Då Kristi kyrka med Guds magt

Full credits not available

166.
Saliga hopp! Uppståndelsens hopp!

Full credits not available

169.
När få vi väl ses igen

Full credits not available

170.
Nu farväl vi eder bjuda

Full credits not available

172.
Kom Helige! framåt och följen mig

Full credits not available

174.
Ack, låt mig slippa ut!

Full credits not available

176.
Välsigna, Gud, ditt folk!

Words: Emmeline B. Wells

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Our Mountain Home So Dear

177.
Till nordens pol betäckt med snö

Full credits not available

178.
Helser nu Zions högst fridsälla morgon

Full credits not available

181.
Jag är en frigjord och lycklig “Mormon“

Full credits not available

183.
Stäm upp med jubelfröjd!

Words: Charles Wesley

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Ye Simple Souls Who Stray

187.
Profeten Joseph Smith han var

Full credits not available

191.
Härliga land! Landet, som Mose beskrifvit

Full credits not available

193.
Fader vår, i himlen ofvan

Full credits not available

194.
I hedniskt mörker fånget

Full credits not available

196.
O du Zion så ny

Full credits not available

198.
Brutna äro mörkrets länker

Full credits not available

201.
Gud, som bor i himlen härligt

Full credits not available

203.
Stora dag! re’n förebådad

Full credits not available

205.
Den Gud, som andra dyrka

Full credits not available

207.
Kom, låt oss sjunga!

Full credits not available

209.
Fader! Här vi oss böja!

Full credits not available

211.
O Herre! sänd till oss hit ned

Full credits not available

212.
Nu slägterna frukta för hvad som sker

Full credits not available

214.
Ur brödrahjertans djup en gång

Full credits not available

215.
O sköna dag, som nu förestår

Full credits not available

216.
O min Fader, du som tronar

Words: Eliza R. Snow

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
O My Father

218.
Rusten eder, I Zions härolder!

Full credits not available

224.
Framåt! fram till Zion drag

Full credits not available

228.
O Herre! låt mig komma fram

Full credits not available

230.
Gå stolt på hafvets bölja

Full credits not available

231.
På jorden höra vi ett gny

Full credits not available

233.
En dag — o sälla ögonblick!

Full credits not available

236.
Vi hålla konferens

Words: Anon.

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Vi hålle Conferens

238.
När skall vår längtan ändas?

Full credits not available

241.
Kom, qvinna, man, till Zions strand

Full credits not available

242.
Hör men’skorna, så svärja de

Full credits not available

244.
Guds väg så ofta gömmer sig

Full credits not available

245.
O Fader, låt mitt hjerta få

Words: P. Wilhelm Poulsen

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
O Father, Let My Heart Receive

246.
Lägg bort, lägg bort ditt sorgedok!

Full credits not available

249.
Min Gud! du källsprång till min fröjd

Full credits not available

250.
Vi sjunga Zions sånger

Full credits not available

252.
O säg, hvad är sanning? Den ädlaste sten

Words: John Jaques

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Oh Say, What Is Truth?

254.
Morgonen upprinner så härlig och glad

Full credits not available

256.
Om Joseph Smith, som siar’ var

Full credits not available

259.
Det är helt visst på tiden snart

Full credits not available

260.
Messie evangelio, Som utgör helgons

Full credits not available

262.
Sabbatsdagens helga stunder

Full credits not available

263.
I men’skoverldens kalla natt

Full credits not available

264.
Herrens Zion, helga stad

Full credits not available

266.
Farväl, mitt fädersland farväl!

Full credits not available

270.
Brist ut, o själ! Vår Gud är värd

Full credits not available

272.
Då din lefnadsdag syns dyster

Full credits not available

273.
Helgon upp, och vänden er till Zion!

Full credits not available

276.
Jag har suckat och sörjt mången gång

Full credits not available

278.
O Babylon! se, hur din lust svinner bort

Full credits not available

281.
O Gud, som ofvan bor

Full credits not available

283.
Hör Herran har talat och redan förskingrat

Full credits not available

285.
Kom, o min själ, ett samtal visst förnöjer

Full credits not available

288.
Min broder spörjer mig hvarför

Full credits not available

290.
Se morgonstjernans strålars glans

Full credits not available

292.
Se Herren kommer snart i skyn

Full credits not available

294.
Han kommer snart, o bröder, låt oss strida!

Full credits not available

296.
O sköna ljus från himlens troner

Full credits not available

298.
Nu kom det bud från englars chor

Full credits not available

299.
Saligt är det lilla folk

Full credits not available

301.
Tecken skall ske för domedag

Full credits not available

303.
I Kirtland Zions tempel stod

Full credits not available

306.
I jordens slägter, vaknen, sen

Full credits not available

307.
Stäm upp af fröjd, I Zions söner!

Full credits not available

309.
Mikael, den store Förste snart

Full credits not available

311.
Nu verldens riken känna suck och ve

Full credits not available

313.
Se de glade syskon der

Full credits not available

315.
Kristus låg vid modershjerta

Full credits not available

317.
Visst i den Enföddes namn

Full credits not available

320.
Lofva o Zion, din Herre och Konung med ära

Full credits not available

322.
Farväl vi bjuda eder, kära!

Full credits not available

324.
Tack Fader, tack, du sände Sonen!

Full credits not available

328.
Vi här nu församlade äre

Full credits not available

329.
Kommen alle, store, små

Words: Parley P. Pratt

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Jesus, Once of Humble Birth

330.
Guds kyrka är vår klippeborg

Full credits not available

331.
Farväl, farväl, vårt fädersland vi bjuda

Full credits not available

333.
Den signade dag med fröjd man ser

Words: N. F. S. Grundtvig

Music: N/A (words only)

335.
Jag har ej frid, hvart skall jag gå

Full credits not available

337.
O Helge And’ du himlaröst

Full credits not available

338.
Här, här måste jag lida

Full credits not available

339.
I skördemän, att skörda gån!

Full credits not available

341.
Säg mig ej i sorgfull timma

Full credits not available

343.
I, som i fast förening

Full credits not available

345.
Frimodig var för sannings sak

Full credits not available

346.
Ack lifvet blef en börda

Full credits not available

349.
Jehova! himlens, jordens Gud!

Full credits not available

350.
Så lyfta nu ditt hufvud upp

Full credits not available

352.
I lifvets alla händelser

Full credits not available

353.
Hur säll och fri jag är i denna boja

Full credits not available

355.
Stödd vid Gud på Zions väg vi skrida

Full credits not available

357.
Mottag den tacksamhet vi ge

Full credits not available

358.
Dig förtro till Herren här i tiden

Full credits not available

359.
Salig du är ju om äfven ditt hjerta

Full credits not available

361.
Så kort är den tid här i Babel vi gäste

Full credits not available

363.
Vi gå bort till Guds ro

Full credits not available

364.
Nu uppres dig, o härliga Zion!

Full credits not available

367.
Gör hvad är rätt, ty natten förvandlas

Full credits not available

368.
Det ljusnar kring rymden, snart stiger han ner

Full credits not available

370.
Hur ljuf, o Gud, hur säll den lott

Full credits not available

372.
Hvar är det land, som längtansfullt vi söka?

Full credits not available

375.
Hvad har Gud Fader gjort för oss?

Full credits not available

377.
Morgon mellan fjällen!

Full credits not available

378.
När från hvilan jag uppstår

Full credits not available

379.
När skyarna tjockna

Words: David Denham

Music: N/A (words only)

382.
Här mig trycker Babels tvång

Full credits not available

384.
O, hur godt att känna hamnen

Full credits not available

385.
Fader mild! dig hjertat prisar

Full credits not available

388.
Länge har norden legat i dvala

Full credits not available

390.
O du Zion, Gud stad!

Full credits not available

391.
Herren vill med välbehag

Full credits not available

393.
O, hur sällt, att lycklig vakna

Full credits not available

394.
Ungdom! akta på din gång

Full credits not available

396.
Mitt bröst nu häfver sig af lust att strida

Full credits not available

398.
Då dagen flyr ifrån vår stad

Full credits not available

399.
Snabb är tiden, ilar under flykten

Full credits not available

401.
Höj ditt öga upp till Zions fana

Full credits not available

403.
Trots alla otrons mörka magter

Full credits not available

405.
Jag har en vän, som jag ej vill förskjuta

Full credits not available

408.
Sant och visst det är att Kristi kyrka

Full credits not available

410.
Din vandring går ej alltid lätt

Full credits not available

412.
Du himlarnes Herre, vi bedje till dig

Full credits not available

415.
Älskade vän, o min broder så kär!

Full credits not available

417.
Se, morgonstjernan blinkar glad!

Full credits not available

419.
Sjung Herrens lof! Sjung Herrens lof!

Words: Isaac Watts

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Praise Ye the Lord

420.
Kom, samlens här och sjung!

Full credits not available

422.
På hoppets vingar

Full credits not available

424.
Tvifla ej, men förtrösta

Full credits not available

426.
Uti kalla mörka vinternatt

Full credits not available

428.
Det mörker är försvunnet

Full credits not available

430.
Kraften från det höga

Full credits not available

431.
Kärleken är ljusets källa

Full credits not available

432.
Tag det korset bort, som vårdar

Full credits not available

434.
Allmagts Gud, som verldar bjuder

Full credits not available

435.
Sin vagn han gör af skyar blå

Full credits not available

437.
Stig jubel högt, från jordens låga zoner!

Full credits not available

442.
Säg, känner du rättfärdighet?

Full credits not available

443.
Öfver stjernornas dans

Full credits not available

445.
Framåt! Himlen är vårt mål

Full credits not available

446.
När vi denna gången ämna

Words: Anon.

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
When We This Time Intend

448.
Oss har nådens budskap nått

Full credits not available

449.
Sjung helgonflock om seger

Full credits not available

451.
Sänd mig, Herre, till att säga

Full credits not available

452.
Se engång hur tiden går

Full credits not available

454.
Jesus Kristus är min borgen

Full credits not available

455.
Zion, o Zion, hur är du mig kär!

Full credits not available

457.
O, Zions land, der Guds tempel står

Full credits not available

459.
I morgonljusets gyllne glans

Full credits not available

461.
Jag tjenar Gud, då jag är ung

Full credits not available

462.
Med hvad är Lammets brud väl lik?

Full credits not available

466.
Jag vet på hvem jag bygger

Full credits not available

457.
Det fins ett land, der intet törne sårar

Full credits not available

470.
Sköna Zion! käckt du stanna!

Full credits not available

471.
Blomstra som en rosengård

Words: N. F. S. Grundtvig

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Like a rose garden

473.
Vårt land, vårt land, vårt arfveland

Full credits not available

474.
Välkommen syskonskara

Full credits not available


Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video