Andeliga Sånger

Andeliga Sånger

Andeliga Sånger för Jesu Kristi Kyrka af Sista Dagarnes Helige

Andeliga Sånger, Swedish.
Copenhagen, Denmark. C. D. Fjeldsted; Jonas Engberg.
1860. 1889, 5th Edition. 256 songs.


Indexes

References

List of songs

Show results that:

Songs (Return to top)
0.
En gudaröst nu tonar öfver jorden

Full credits not available

1.
Morgonrodnans strålar träda

Full credits not available

2.
Gläd dig, o jord! Se, Herren vill

Words: Isaac Watts

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Joy to the World

3.
Stor Herren är och till hans pris

Words: Eliza R. Snow

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Great Is the Lord

5.
Kom Zions frälsta skara

Full credits not available

7.
Vak upp, hör rösten ljuder

Words: Anon.

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Wake Up, Hear His Voice Sound

9.
Nu Ephraims budskap kalla

Full credits not available

11.
Låt Zion i sin prakt stå fram

Full credits not available

12.
Vår store Gud städs under gör

Full credits not available

14.
Förlossar’n för Israel, vårt ljus och vår tröst

Full credits not available

16.
Den himmelska elden ibland oss nu brinner

Words: William W. Phelps

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
The Spirit of God

19.
Haf tröst, du Zion, Jesu brud!

Full credits not available

21.
Banéret synes svinga

Full credits not available

22.
Herrens folk sig skall förena

Words: Felicia D. Hemans; Edward L. Sloan (adapter)

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
For the Strength of the Hills

24.
Härligt det är ju att samlas tillsamman

Full credits not available

25.
Härlig är dagen

Full credits not available

27.
Gud Jehova! Du oss samlat har

Full credits not available

28.
Hvilken salig stund

Full credits not available

29.
För dig, Fader kär

Full credits not available

30.
I dessa kifs och tvedrägts mörka tider

Full credits not available

32.
När skall vårt öga

Full credits not available

33.
Fröjden eder, Zions söner

Full credits not available

35.
Evigt förbund

Full credits not available

36.
Nu Zions sol belyst vår jord

Full credits not available

37.
All jorden sig af himlens Gud berömme!

Full credits not available

40.
Till Lammets bröllop Herren dig inbjuder

Full credits not available

42.
O, sköna tid för Zions unga rike

Full credits not available

45.
Se, Guds rike blomstrar nu på jorden!

Full credits not available

46.
Kom, o du kungars Kung!

Full credits not available

48.
Farväl all jordisk ära

Full credits not available

50.
O, hören, I slägten på jorden, ett ord

Full credits not available

52.
Zions härolder, på sanningens bana

Full credits not available

54.
Yttersta tiden redan är inne

Full credits not available

55.
Se hur Guds sanning

Full credits not available

58.
Salems konungs prestadöme

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
The Priesthood of Salem’s King

60.
Åter kraftigt saltas jorden

Full credits not available

61.
Led oss fram, o Gud, vår Fader

Full credits not available

62.
Att Zion skall segra, Guds löfte vi fått

Full credits not available

64.
Nu Ephraims väktare städs stå på vakt

Full credits not available

66.
Herren vill sitt frälsningsverk fullborda

Full credits not available

68.
Nar från nattligt hviloläger

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Did You Think to Pray?

70.
Beskåden folkets mörka hvimmel

Full credits not available

72.
Guds engel nedsteg — hör hvad underverk stora!

Full credits not available

75.
Lofven Gud med jubelsång!

Full credits not available

76.
Att Zion beredes, det budskap utgår

Full credits not available

77.
Vi glädjas och fröjdas i sång med hvarandra

Words: William W. Phelps

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Now Let Us Rejoice

79.
Jesus är Frälsarens härliga namn

Full credits not available

80.
Kom alle I Guds män! Gån ut hans namn till ära!

Words: Thomas Davenport

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Come, All Ye Sons of God

81.
Till polens kalla gränser

Full credits not available

83.
Kom, Israels äldste! förenad’ med mig

Words: Cyrus H. Wheelock

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Ye Elders of Israel

85.
Säg hvar fins Zions land

Full credits not available

87.
Jag är främling, jag är en pilgrim

Full credits not available

89.
Det fins ett land, som fröjdar ljuft mitt hjerta

Full credits not available

90.
Hvad är det för en härlig ort

Full credits not available

92.
Se öknen och de torra platser grönskas

Full credits not available

95.
Zion! när på dig jag tänker

Full credits not available

97.
Zion är vår resas mål

Full credits not available

98.
Nu Zions fana höjes

Full credits not available

100.
Öfver hafvet hän och gröna slätter

Full credits not available

103.
Snart kreaturens suckan skola ändas

Full credits not available

105.
Zions kämpar! rusten eder

Full credits not available

107.
Ett folk sammankallas långt fjärran ifrån

Full credits not available

110.
Förlösas skall jorden, den vida

Full credits not available

112.
Se, jorden skall som Eden le!

Full credits not available

114.
Gläd dig Zion! gläd dig jord!

Full credits not available

116.
»Nu Babel är fallen,» så rösten snart ljuder

Full credits not available

117.
Glade vi se till den höghvälfde himmel

Full credits not available

119.
Den tid går aldrig, aldrig ur vårt minne

Full credits not available

123.
Min själ ej mera ängslas

Full credits not available

125.
Upp jordens slägter! upp och sen!

Full credits not available

127.
Bön och kärlek ställ som himlavakter

Full credits not available

129.
Din Ande med mig vittne bär

Full credits not available

131.
Är Gud för oss, hvem dristar svärdet bära

Full credits not available

133.
Så innerligt jag glädes

Full credits not available

134.
Så kommen nu vänner och räcken er hand!

Full credits not available

136.
Herrens verk vi uträtta

Full credits not available

137.
En grundval är lagd innan jorden blef till

Full credits not available

139.
Lofsjungen vår Frälsar’ med jubel och sång

Full credits not available

141.
Himlens Gud, vår Fader!

Full credits not available

143.
Helige Ande! Du himmelska rena!

Full credits not available

143.
Evige Fader! Vi ödmjukt bönfalla

Full credits not available

145.
Fader vår, på ärans troner!

Full credits not available

146.
Vår Gud! Vi dig åkalla

Full credits not available

148.
Nu vi oss församle här

Full credits not available

149.
Du upplyftande minne!

Full credits not available

150.
Nu höras åter Jesu bud

Words: George Manwaring

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
We Meet Again in Sabbath School

151.
Hör oss, Emanuel! kom till oss nära!

Full credits not available

153.
Glade, ja glade vi jubla och sjunga

Full credits not available

156.
Nu församlas vi, Herre, stå oss bi!

Full credits not available

157.
O Gud! Du sjelf förenat har

Full credits not available

Other versions of this song:
O God, You United the First Man and Woman

158.
O Gud! Jag sof så tryggelig

Words: J. J. M. Bohn

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
O God, I slept so safely

160.
Vid dagens slut, min själ utgjut

Full credits not available

161.
Då Kristi kyrka med Guds magt

Full credits not available

164.
Saliga hopp! Uppståndelsens hopp!

Full credits not available

167.
När få vi väl ses igen

Full credits not available

168.
Nu farväl vi eder bjuda

Full credits not available

170.
Kom Helige! framåt och följen mig

Full credits not available

172.
Ack, låt mig slippa ut!

Full credits not available

174.
Välsigna, Gud, ditt folk!

Words: Emmeline B. Wells

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Our Mountain Home So Dear

175.
Till nordens pol betäckt med snö

Full credits not available

177.
Helser nu Zions högst fridsälla morgon

Full credits not available

179.
Jag är nu frigjord och lycklig i tron

Full credits not available

181.
Stäm upp med jubelfröjd!

Words: Charles Wesley

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Ye Simple Souls Who Stray

185.
Närmare, Gud, till dig

Words: Sarah F. Adams

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Nearer, My God, to Thee

187.
Härliga land! Landet, som Mose beskrifvit

Full credits not available

188.
Fader vår, i himlen ofvan

Full credits not available

190.
I hedniskt mörker fånget

Full credits not available

192.
O du Zion så ny

Full credits not available

194.
Brutna äro mörkrets länker

Full credits not available

196.
Gud, som bor i himlen härligt

Full credits not available

198.
Stora dag! re’n förebådad

Full credits not available

200.
Den Gud, som jag vill dyrka

Full credits not available

202.
Kom, låt oss sjunga!

Full credits not available

204.
Fader! Här vi oss böja!

Full credits not available

206.
O Herre! sänd till oss hit ned

Full credits not available

208.
Nu slägterna frukta för hvad som sker

Full credits not available

209.
Ur brödrahjertans djup en gång

Full credits not available

210.
O sköna dag, som nu förestår

Full credits not available

212.
O min Fader, du som tronar

Words: Eliza R. Snow

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
O My Father

214.
Rusten eder, I Zions härolder!

Full credits not available

220.
Framåt! fram till Zion drag

Full credits not available

224.
O Herre! låt mig komma fram

Full credits not available

225.
Gå stolt på hafvets bölja

Full credits not available

227.
På jorden höra vi ett gny

Full credits not available

229.
En dag — o sälla ögonblick!

Full credits not available

232.
Vi hålla konferens

Words: Anon.

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Vi hålle Conferens

233.
När skall vår längtan ändas?

Full credits not available

236.
Kom, qvinna, man, till Zions strand

Full credits not available

238.
Hör men’skorna, så svärja de

Full credits not available

239.
Guds väg så ofta gömmer sig

Full credits not available

241.
O Fader, låt mitt hjerta få

Words: P. Wilhelm Poulsen

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
O Father, Let My Heart Receive

242.
Lägg bort, lägg bort ditt sorgedok!

Full credits not available

244.
Min Gud! du källsprång till min fröjd

Full credits not available

245.
Vi sjunga Zions sånger

Full credits not available

248.
O säg, hvad är sanning? Den ädlaste sten

Words: John Jaques

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Oh Say, What Is Truth?

250.
Morgonen upprinner så härlig och skön

Full credits not available

252.
En sorgbetyngd och fattig man

Words: James Montgomery

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
A Poor Wayfaring Man of Grief

255.
Det är helt visst på tiden snart

Full credits not available

256.
Messie evangelio, Som utgör helgons

Full credits not available

258.
Sabbatsdagens helga stunder

Full credits not available

259.
I men’skoverldens kalla natt

Full credits not available

261.
Herrens Zion, helga stad

Full credits not available

263.
Farväl, mitt fädersland farväl!

Full credits not available

267.
Brist ut, o själ! Vår Gud är värd

Full credits not available

268.
Då din lefnadsdag syns dyster

Full credits not available

270.
Tank ej, när till Zion I dragen

Full credits not available

272.
Jag har suckat och sörjt mången gång

Full credits not available

275.
O Babylon! se, hur din lust svinner bort

Full credits not available

277.
O Gud, som ofvan bor

Full credits not available

279.
Hör Herran har talat och redan förskingrat

Full credits not available

282.
Kom, o min själ, helt visst ett samtal gagnar

Full credits not available

284.
Min broder spörjer mig hvarför

Full credits not available

287.
Se, morgonstjernan strålar klar

Full credits not available

289.
Se Herren kommer snart i skyn

Full credits not available

291.
Han kommer snart, o bröder, låt oss strida!

Full credits not available

293.
O sköna ljus från himlens troner

Full credits not available

295.
Nu kom det bud från englars kor

Full credits not available

296.
Saligt är det lilla folk

Full credits not available

298.
Tecken skall ske för’ domedag

Full credits not available

300.
I Kirtland, Zions tempel stod

Full credits not available

303.
I jordens slägter, vaknen, sen

Full credits not available

304.
Stäm upp af fröjd, I Zions söner!

Full credits not available

306.
Mikael, den store furste, snart

Full credits not available

308.
Nu verldens riken känna suck och ve

Full credits not available

310.
Se de glade syskon der

Full credits not available

312.
Långt från hemmet, långt från vänner

Full credits not available

314.
Fader, uti Jesu namn

Words: P. Wilhelm Poulsen

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Father, in the Name of Jesus

317.
Lofva o Zion, din Herre och Konung med ära

Full credits not available

319.
Farväl vi bjuda eder, kära!

Full credits not available

322.
Tack Fader, tack, du sände Sonen!

Full credits not available

326.
Vi här nu församlade äre

Full credits not available

327.
Kommen alle, store, små

Words: Parley P. Pratt

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Jesus, Once of Humble Birth

328.
Guds kyrka är vår klippeborg

Full credits not available

329.
Farväl, farväl, vårt fädersland vi bjuda

Full credits not available

331.
Den signade dag med fröjd man ser

Words: N. F. S. Grundtvig

Music: N/A (words only)

333.
Jag har ej frid, hvart skall jag gå

Full credits not available

335.
O Helge And’ du himlaröst

Full credits not available

336.
Här, här måste jag lida

Full credits not available

337.
I skördemän, att skörda gån!

Full credits not available

339.
Säg mig ej i sorgfull timma

Full credits not available

341.
I, som i fast förening

Full credits not available

343.
Frimodig var för sannings sak

Full credits not available

344.
Ack, lifvet blir en börda

Full credits not available

347.
Jehova! himlens, jordens Gud!

Full credits not available

348.
Så lyfta du nu ditt hufvud upp

Full credits not available

350.
I lifvets alla händelser

Full credits not available

351.
Hur säll och fri jag mig i anden känner

Full credits not available

353.
Stöd oss Gud, mens vi mot målet skrida

Full credits not available

355.
Mottag, o Gud, den tack vi ge

Full credits not available

356.
Dig förtro åt Herren här i tiden

Full credits not available

357.
Salig du är ju om äfven ditt hjerta

Full credits not available

359.
Så kort är den tid här i Babel vi gäste

Full credits not available

361.
Vi gå bort till Guds ro

Full credits not available

362.
Tänk, när en gång det töcken har försvunnit

Full credits not available

365.
Gör hvad är rätt, ty natten förvandlas

Full credits not available

366.
Det ljusnar kring rymden, snart stiger han ner

Full credits not available

368.
Hur ljuf, o Gud, hur säll den lott

Full credits not available

370.
Hvar är det land, som längtansfullt vi söka?

Full credits not available

373.
Hvad har Gud Fader gjort för oss?

Full credits not available

375.
Morgon mellan fjällen!

Full credits not available

376.
När från hvilan jag uppstår

Full credits not available

377.
När skyarna tjockna

Words: David Denham

Music: N/A (words only)

380.
Här mig trycker Babels tvång

Full credits not available

382.
O, hur godt at känna hamnen

Full credits not available

383.
Fader mild! dig hjertat prisar

Full credits not available

386.
Länge har norden legat i dvala

Full credits not available

388.
O du Zion, Gud stad!

Full credits not available

389.
Herren vill med välbehag

Full credits not available

391.
O, hur sällt, att lycklig vakna

Full credits not available

392.
Ungdom! akta på din gång

Full credits not available

394.
Mitt bröst nu häfver sig af lust att strida

Full credits not available

396.
Då dagen flyr ifrån vår stad

Full credits not available

397.
O, Fader i himlen och kära slägt der

Full credits not available

399.
Höj ditt öga upp till Zions fana

Full credits not available

400.
Trots alla otrons mörka makter

Full credits not available

403.
Jag har en vän, som jag ej vill förskjuta

Full credits not available

405.
Sant och visst det är att Kristi kyrka

Full credits not available

407.
Din vandring går ej alltid lätt

Full credits not available

409.
Du himlarnes Herre, vi bedje till dig

Full credits not available

412.
Älskade vän, o min broder så kär!

Full credits not available

414.
Se, morgonstjernan blinkar glad!

Full credits not available

416.
Sjung Herrens lof! Sjung Herrens lof!

Words: Isaac Watts

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Praise Ye the Lord

417.
Kom, samlens här och sjung!

Full credits not available

419.
På hoppets vingar

Full credits not available

421.
Tvifla ej, men förtrösta

Full credits not available

423.
Uti kalla mörka vinternatt

Full credits not available

425.
Det mörker är försvunnet

Full credits not available

427.
Kraften från det höga

Full credits not available

428.
Kärleken är ljusets källa

Full credits not available

429.
Tag det korset bort, som vårdar

Full credits not available

430.
Allmakts Gud, som verldar bjuder

Full credits not available

432.
Sin vagn Gud gör af skyar blå

Full credits not available

433.
Stig jubel högt från jordens låga zoner!

Full credits not available

438.
Mann’ några i dalen mig sakna

Full credits not available

440.
O, bröder, låtom oss nu smila

Full credits not available

441.
Jesus, född förutan rang

Full credits not available

442.
När vi denna gången ämna

Words: Anon.

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
When We This Time Intend

444.
Oss har nådens budskap nått

Full credits not available

445.
Sjung helgonflock om seger

Full credits not available

447.
Sänd mig, Herre, till att säga

Full credits not available

449.
Se en gång hur tiden går

Full credits not available

450.
Jesus Kristus är min borgen

Full credits not available

451.
Zion, o Zion, hur är du mig kär!

Full credits not available

453.
O, Zions land, der Guds tempel står

Full credits not available

455.
I morgonljusets gyllne glans

Full credits not available

457.
Jag tjenar Gud, men’s jag är ung

Full credits not available

458.
För dig, o Fader, nu vi böja

Full credits not available

460.
Jag vet på hvem jag bygger

Full credits not available

461.
Det fins ett land, der intet törne sårar

Full credits not available

464.
Sköna Zion! käckt du stanna!

Full credits not available

465.
Blomstra som en rosengård

Words: N. F. S. Grundtvig

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Like a rose garden

467.
Vårt land, vårt land, vårt arfveland

Full credits not available

468.
Välkommen syskonskara

Full credits not available

471.
En engel ifrån himlen oss förkunnat

Full credits not available

474.
Hvilken fröjd, o Gud, att ega

Full credits not available

476.
Herre, sänd till mig din Ande

Words: Anon.

Music: N/A (words only)

Other versions of this song:
Lord, Send to Me Your Spirit


Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video