Book cover

Lẽ Thật Từ Ê Li
Âm nhạc từ tạp chí Liahona, Oct 2001Lẽ Thật Từ Ê Li

Lyrics are not currently available.