Book cover

Ngài Chết Để Chúng Ta Sẽ Phục Sinh
Âm nhạc từ tạp chí Liahona, Apr 2005Ngài Chết Để Chúng Ta Sẽ Phục Sinh

Lyrics are not currently available.