Book cover

Tôi Muốn Dâng Lên Chúa Phần Mười Tiền Của Tôi
Âm nhạc từ tạp chí Liahona, Oct 2006Tôi Muốn Dâng Lên Chúa Phần Mười Tiền Của Tôi

Lyrics are not currently available.