Xin Ở Cùng Tôi
Thánh Ca, 166


Xin Ở Cùng Tôi

First line: Chúa hỡi ở cùng tôi lúc kim ô lặn rồi

Related pages

  • Author: Henry F. Lyte
  • Composer: William H. Monk