Cùng Lại Nhau Đây, Hỡi Các Thánh Hữu
Thánh Ca, 30


Cùng Lại Nhau Đây, Hỡi Các Thánh Hữu

First line: Cùng lại nhau đây, không việc chi phải kinh hãi

Related pages

  • Author: William Clayton
  • Composer: English folk song