Ca Khen Người
Thánh Ca, 27


Ca Khen Người

First line: Lòng hằng ngợi khen người giao tiếp với Giê Hô Va

Related pages

  • Author: William W. Phelps
  • Composer: Scottish folk song