Bình Minh Đang Lên
Thánh Ca, 52


Bình Minh Đang Lên

First line: Màn đêm âm u dẫn liu

Related pages

  • Author: Joseph L. Townsend
  • Composer: William Clayson