Our God, We Raise to Thee

Languages (5)

  • Dutch: O Heer, wij brengen nu
  • English: Our God, We Raise to Thee
  • Korean: 서부로 인도해 주신 하나님께
  • Samoan: Lo Matou Atua e, Matou te Fa‘afetai
  • Spanish: Oración a Dios