O i ai le Perofeta

English: Unknown Title

First line: O i ai le perofeta

Original language: Samoan
Original title: O i ai le Perofeta