We are currently conducting a survey to learn about attitudes and practices around music in sacrament meeting in different wards. We’d love your help taking the quick survey! You can fill it out here. Thanks! – Samuel

Heilige Lofzangen

Heilige Lofzangen: De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

1948 Hymns, Dutch.
The Hague, Netherlands; Frankfurt, Germany. Dutch Mission.
1956. First edition. 220 songs.

Book © 1956.

Availability

Historical. This collection is out of print.

Jacobs Number: 620.H (Mormon Non-English Scriptures, Hymnals, & Periodicals, 1830–1986)

BYU Harold B. Lee Library: BX 8685.2 .D95 1956 (Special Collections); BX 8685.2 .D95 1956 no. 2 (Special Collections)
LDS Church History Library: M285.2 H99DUT 1956; M285.2 H99DUT 1956 no. 2

Indexes

Songs(Return to top) Information Church Links Download Media

1. Komt, al gij Heil’gen hier op aard

Words: William W. Phelps

Music: Unknown

2. Jezus werd eertttijds veracht

Words: Parley P. Pratt

Music: Unknown

3. Waartoe zijn wij te zaam vereend

4. Op deez’ aard’, waar zorgen en ellende zijn

5. De wereld vraagt naar willig volk

6. Ere de man

Words: William W. Phelps

Music: Unknown

7. Christus is verrezen nu

Words: Charles Wesley

Music: Unknown

8. Hoe treff’lijk en groot

Words: Henry U. Onderdonk

Music: Unknown

9. Het nu, wijl de zon schijnt

10. Ik weet, dat mijn Verlosser leeft

Words: Samuel Medley

Music: Unknown

11. Niet nu, maar in de toekomst eens

12. Ofschoon in ’s Heren Kerk op aard

13. D’aarde met haar bloemenpracht

14. Ziet, des hemels dauw

15. O gij bergen zo hoog

16. Wij gedenken deze stonde

Words: Evan Stephens

Music: Unknown

17. Van Groenlands kust in ’t noorden

18. God volgt voor ons verborgen paân

Words: William Cowper

Music: Unknown

19. Een ster vol pracht

20. God had ons lief en zond Zijn Zoon

Words: Edward P. Kimball

Music: Unknown

21. Als op ’s levens zee de stormwind om u loeit

22. O hoort, daar klinkt een blij geroep!

23. Welkom, welkom, sabbatmorgen

24. Aanschouw Uw kind’ren hier, o Heer

25. Liefderijk Vader

Words: Angus S. Hibbard

Music: Unknown

26. Dank voor de Zondagsschool

Words: William Willes

Music: Unknown

27. Eerbied! Verootmoedigt u!

28. O, komt tot Jezus

Words: Orson Pratt Huish

Music: Unknown

29. O, gij schone morgen

30. Komt, gij vermoeiden

31. O O V, lang leven

32. Zal de jeugd van Zion dralen?

33. Hoort der eng’len lied, zo schoon

Words: Charles Wesley

Music: Unknown

34. Heer, verhoor ons vurig bidden

35. Heiland, loods mij naar de ree

36. O God, der eeuwen steun voor mij

37. Zielslief heeft ’t hart van de Herder

Words: Mary B. Wingate

Music: Unknown

38. De Heer is mijn Licht

Words: James Nicholson

Music: Unknown

39. O zoete ure van gebed

Words: William W. Walford

Music: Unknown

40. Jezus wenst, ik ben een zonne

41. God van ’t recht en God van kracht

42. Wees welkom, schone Sabbatdag

43. O volheid van zegen

Words: William W. Phelps

Music: Unknown

44. Gij lof en eer der wereld

45. Voor g’uw woning hebt verlaten

46. ’t Licht des daags, dat pas m’omscheen

47. Hoop van Israel

Words: Joseph L. Townsend

Music: Unknown

48. Glorie zij God omhoog

49. Looft nu allen onze Heer

Words: Tracy Y. Cannon

Music: Unknown

50. Zion staat omringd door bergen

51. Komt, Heil’gen, komt

Words: William Clayton

Music: Unknown

52. Hoe zacht klinkt Godes Woord

53. Komt, gij kind’ren van de Heer

Words: James H. Wallis

Music: Unknown

54. Jezus, als ’k zelfs maar denk aan U

Words: Bernard of Clairvaux

Music: Unknown

55. Kind’ren van de heil’gen Zions

56. Hoort Gij ons lied, o Heer

57. Heer, geef mij meer reinheid

Words: Philip Paul Bliss

Music: Unknown

58. God onzer vaad’ren, U roepen wij aan

Words: Charles W. Penrose

Music: Unknown

59. God zij met u

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: Unknown

60. Komt, hoort naar eens Profeten stem

Words: Joseph S. Murdock; Bruce R. McConkie

Music: Unknown

61. Vader, hoort Gij onze beê

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Unknown

62. Heer, wij gaan nu huiswaarts henen

Words: John Fawcett; Walter Shirley

Music: Unknown

63. Uw dienst is zoet

Words: Isaac Watts

Music: Unknown

64. Ver, ver van hier, in Judea schoon

Words: John Menzies Macfarlane

Music: Unknown

65. Morgensterren, zingt van vreugd

66. Jezus, mijn Hoofd en Heer

67. Voorwaarts, Christenstrijders!

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Unknown

68. Gij zijt mijn Hoogste Goed

Words: Annie S. Hawks

Music: Unknown

69. Een arme zwerver, moede en mat

Words: James Montgomery

Music: Unknown

70. Het moog’ niet zijn naar het hooggebergt’

71. Liefelijk Zion, Godes stad

Words: George Gill

Music: Unknown

72. ’t Gekir der duif

73. Gods Geest brandt in ’t harte

Words: William W. Phelps

Music: Unknown

74. Lentegroen en zomerrozen

75. Moedig doen wij mee

Words: Anon.

Music: Unknown

76. Kom, o Gij Vredevorst!

Words: Parley P. Pratt

Music: Unknown

77. Meester, de stormwinden woeden!

Words: Mary Ann Baker

Music: Unknown

78. Het brood wordt ons hier nu bediend

Words: Richard Alldridge

Music: Unknown

79. Laat ons vriend’lijke woorden steeds spreken

80. Komt, alle zonen Gods

Words: Thomas Davenport

Music: Unknown

81. Zaaiend des morgens, als d’ aard ontwaakt

82. Laat uw lampen helder lichten

Words: Anon.

Music: Unknown

83. Als het schone licht des morgens

84. Juich, wereld, juich!

Words: Isaac Watts; William W. Phelps

Music: Unknown

85. Wij zijn werkers, trouwe werkers

86. Wiltt gij soms een fout berispen

87. ’t Zonnetje is verdwenen

88. Nader, mijn Heiland, tot U

Words: Joseph L. Townsend

Music: Unknown

89. Mijn lichtje is maar klein

Words: Joseph Ballantyne

Music: Unknown

90. Vader, Uw kind’ren verheffen nu

Words: Evan Stephens

Music: Unknown

91. Bij ’t gebed voor ’t brood en ’t water

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Unknown

92. Komt allen te zamen

Words: John F. Wade

Music: Unknown

93. Jezus, Redder van mijn ziel

Words: Charles Wesley

Music: Unknown

94. Zullen wij elkaar ontmoeten

Words: Horace L. Hastings

Music: Unknown

95. O Bethlehem, gij kleine stad

Words: Phillips Brooks

Music: Unknown

96. De blijde tijd is ingeluid

Words: Philo Dibble

Music: Unknown

97. De Heer is mijn Herder

Words: James Montgomery

Music: Unknown

98. Vat het zonlicht

99. Leid, vriend’lijk Licht

Words: John Henry Newman

Music: Unknown

100. Verrijs, gij lusthof Zions

101. Israel, hoort, God roept u allen

Words: Richard Smyth

Music: Unknown

102. Om Jezus’ dis zijn wij geschaard

103. Besteedt uw tijd steeds nuttig

Words: Robert B. Baird

Music: Unknown

104. Ik heb werk in overvloed

105. Hij stierf, de grote Reder stierf

Words: Isaac Watts

Music: Unknown

106. O Heer, wij brengen nu

107. Alles, wat adem heeft

Words: Joachim Neander

Music: Unknown

108. Schoon soms beproeving kwellen mag

Words: Eliza R. Snow

Music: Unknown

109. Jehova, Heer van ’t gans heelal

110. Lof en dank voor de kracht der heuv’len

111. Stille nacht

Words: Joseph Mohr

Music: Unknown

112. Hoog op der bergen kruin

Words: Joel H. Johnson

Music: Unknown

113. De morgen daagt, de nacht vliedt heen

Words: Parley P. Pratt

Music: Unknown

114. Komt, volgt Mij na

115. Komt, hoor naar ’t luid trompetgeschal

116. Ik weet, mijn Hemelvader weet

117. Wees welkom, tijd zo schoon

118. O ziet! Een vorst’lijk leger

119. O luister, mijn kleine, naar ’t mooie verhaal

Words: Joseph Ballantyne

Music: Unknown

120. Maakt donk’re lucht uw hart beducht?

121. Kalm, mijn broeder!

122. Huiv’ring wekt dit woord des Heren

123. Nog onverhoord?

124. O God, onz’ eeuw’ge Vader

Words: William W. Phelps

Music: Unknown

125. Goede Hemelvader

126. De tijd is zeer kort

Words: Eliza R. Snow

Music: Unknown

127. Het nachtfloers wordt zwakker

128. Heel de wereld toeft in ’t duister

129. Mocht u ’t lot beproeving geven

130. Gij ouderlingen Israels

Words: Cyrus H. Wheelock

Music: Unknown

131. Rust, rust voor de moede ziel

132. Elk ziet schoonheid in het rond

133. Ziet de sterke God verschijnen

134. Wat verscheen daar aan de hemel?

135. Ziet, uw pad wordt schoon en licht

136. Verblijf met mij, nu d’avond valt

Words: M. Lowrie Hofford

Music: Unknown

137. Een vaste burcht is onze God

Words: Martin Luther

Music: Unknown

138. Aanschouwt, de Grote Redder stierf

139. Dierb’re kind’ren, God is met u

Words: Charles L. Walker

Music: Unknown

140. ’t Licht van de morgen

Words: Civilla D. Martin

Music: Unknown

141. Zie de heil’ge engel vliegen

142. Vlug naar de Zondagsschool

143. Ik weet een uur van vreed’ en rust

144. Verlosser van Israel

Words: Joseph Swain

Music: Unknown

145. Luister en Glorie

146. Jezus, Rots van onze redding

147. Wij marcheren voort tot glorie

148. Zingen wij voor ’t scheiden

Words: George Manwaring

Music: Unknown

149. Heer, voor ’t scheiden bidden w’U

Words: George Manwaring

Music: Unknown

150. Schijnt de reis u wat lang?

151. Neen, spreekt geen kwaad

152. O, vast als een rotssteen

Words: Anon.; Robert Keen

Music: Unknown

153. Zingen wij met hart en mond

154. Wie staat bij ’s Heren vaan?

155. Een engel van de Heer

Words: Parley P. Pratt

Music: Unknown

156. Dat ’s Heren zegen op u daal’

157. O, hoe lief’lijk was de morgen

158. O grote Heer

Words: Andrew Dalrymple

Music: Unknown

159. Nimmer te laat

160. Gij dwaze ziel, die doolt

161. Strijdt voor het recht

Words: Anon.

Music: Unknown

162. Wijl, iedere dag zo snel henenvliedt

163. Als de nevels zijn verdwenen

164. Waarheid spreekt tot onze zinnen

165. Ziet, wij zaaien

166. In ons Zion, ons zo waard

167. Wij, kind’ren van Zion

168. Toen ’t licht der waarheid kwam

169. Komt, stijg’ ons lied van dank en lof

170. Nader, mijn God, tot U

Words: Sarah F. Adams

Music: Unknown

171. Moog’ de Heil’ge Geest u leiden

Words: Edwin F. Parry

Music: Unknown

172. Zomertijd

173. Uit ’t Geestenrijk, met vuur’ge hoop

174. Ontwaakt, gij Heil’gen Gods, ontwaakt!

175. ’k Sta spraak’loos

Words: Charles H. Gabriel

Music: Unknown

176. Wij danken U, Heer, voor profeten

Words: William Fowler

Music: Unknown

177. Wanneer, o Heiland?

178. Denk niet als gij opgaat naar Zion

179. O zeg, wat is waarheid?

Words: John Jaques

Music: Unknown

180. Op, ontwaakt, gij beschermers van Zion

181. Komt, de reis nu hervat

182. Dankt, dankt nu allen God

Words: Martin Rinkhart

Music: Unknown

183. Komt, al gij kind’ren Zions

184. Leid ons, o Gij goede Meester

Words: William Williams

Music: Unknown

185. ’t Morgenrood begint te lichten

186. Ziet, de zon schijnt heden in mijn ziel

187. Het heilig woord van liefd’ en trouw

Words: Joseph L. Townsend

Music: Unknown

188. U bid ik aan, o macht der liefde

Words: Joseph Addison

Music: Unknown

189. O weet, dat elke ziel is vrij

190. Ziet aan de waterkant ons staan

191. Wat is ’tgebed?

Words: James Montgomery

Music: Unknown

192. Zo vast als het Rotsgebergte

193. Heb ik heden iets goeds in de wereld gedaan?

194. Blijf met mij, Heer

Words: Henry F. Lyte

Music: Unknown

195. Evenals de zon in luister

196. Blijde, blijde kind’ren zingt uw lied

197. Wij gaan voort, steeds voort

Words: Evan Stephens

Music: Unknown

198. Al boeien paleizen

199. O, mijn Vader

Words: Eliza R. Snow

Music: Unknown

200. Rots der eeuwen

Words: Augustus M. Toplady

Music: Unknown

201. ’t Boze woord, o moog’ het nimmer

202. Wilt heden nu treden

Words: Anon.; Adriaen Valerius

Music: Unknown

203. Leid mij, pelgrim

204. Gods genâ schijnt steeds van boven

205. Wilhelmus van Nassouwen

206. O, Vader, wil Uw zegen zenden

207. Groot was de vreugd

Words: Anon.

Music: Unknown

208. O, hoofd, bedekt met wonden

Words: Paul Gerhardt

Music: Unknown

209. Kom, Heil’ge Geest, daal neder

Words: S. H. Serné

Music: Unknown

210. De herdertjes lagen bij nachte

211. Geloof

212. O, hoe heerlijk, hoe begeerlijk

213. Ere zij God

Words: F. A. Schultz

Music: Unknown

214. Stijg’ ons lied nu zoet en teer

Words: William W. Phelps

Music: Unknown

215. Er is een heuvel, ver van hier

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Unknown

216. Nu sijt wellecome

Words: Paradijs der Gheestelijcke en Kerkelijcke Lofsangen

Music: Unknown

217. Wat is het Evangelie?

Words: Hendrik de Brij

Music: Unknown

218. Er is uit dorre aarde

Words: German carol

Music: Unknown

219. Daar is uit ’s werelds duist’re wolken

220. Heiland, geef een avondzegen

Words: Anon.

Music: Unknown

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from LDS.org Audio speed: 1x