Book cover

Liefderijk Vader

Lofzangen, 89


0:00 0:00
All Verses


1. Liefderijk Vader, hoor, alom op aardedanken uw kind’ren dat G’ in hen bewaardevrede des harten, uw volkomen vrede,eeuwige vrede.

2. Dat Gij in ’t hart steeds ons die vreê blijft geven;vreugde voor zielen die in wanhoop leven,moedig vertrouwend in uw vreed’ oneindig,eind’loze vrede.

3. God onzer vaad’ren, sterk elk volk in vrede;uw vrede slechts brengt welzijn met zich mede.Moge de wereld glorierijk verrijzen,eeuwig U prijzen.