Lofzangen

Lofzangen

Lofzangen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

1985 Hymns, Dutch.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1992. 2014 Edition (current). 205 songs.

English approval: 6/96; translation approval: 6/02. Book © 1996, 2000, 2003.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Herstelling (Return to top)
1.
De morgen daagt
2.
Gods Geest brandt in ’t harte
3.
O volheid van zegen
4.
Waarheid, woord uit hoger sfeer
5.
Hoog op der bergen kruin
6.
Verlosser van Israël
7.
Israël, hoor, God roept u allen
8.
Wees verheugd
9.
Kom, zing tot de Heer
10.
O, welk een vreugde vult mijn geest
11.
Een engel van de Heer
12.
God van wijsheid, God van kracht
13.
Ontwaak en sta op
14.
Zing verheugd met hart en mond
15.
Komt, heil’gen, komt
16.
Luister naar het woord des Heren
17.
Wij danken U, Heer, voor profeten
18.
Zegen uw profeet, o Heer
19.
Wij bidden steeds voor u
20.
Wij horen een profetenstem
21.
Komt, hoort naar eens profeten stem
22.
O God, mijn steun en toeverlaat
23.
Een arme zwerver, moed’ en mat
24.
Ere de man
25.
Heil’gen, zie uw zegeningen
26.
Joseph Smiths eerste gebed
27.
De blijde tijd is ingeluid
28.
O volk van Zion
29.
Laat Zion opstaan in haar pracht
30.
Groot is de glorie van Zions blijde morgen
31.
Zing van Zions pracht en glorie
32.
Liefelijk Zion, Godes stad
33.
Zingen wij van Zion
34.
De tijd is zeer kort
35.
Komt, gij kind’ren van de Heer
36.
Kom, o Gij Vredevorst
Lof en dank (Return to top)
37.
Beveel gerust uw wegen
38.
Zingt, schepselen van onze Heer
39.
Glorie zij God de Heer
40.
Wat is het evangelie?
41.
Komt, al gij heil’gen hier op aard’
42.
Verblijd u in de Heer!
43.
Al d’ere, lof en glorie
44.
Een vaste burcht is onze God
45.
Met blij gezang
46.
Alles wat adem heeft
47.
God onzer vaad’ren
48.
God onzer vaad’ren, U roepen wij aan
49.
Loof nu allen onze Heer
50.
Leid ons, o Gij goede Meester
51.
Leid ons, o Gij goede Meester
52.
Dierbaar geloof
53.
O, vast als een rotssteen
54.
Gij zijt groot
55.
Hoe treff’lijk en groot
56.
God is liefde
57.
De Heer is mijn Licht
58.
Dierbare Heiland
59.
Vader, uw kind’ren verheffen nu
60.
Voor de schepping, goed en mooi
61.
Dierb’re kind’ren, God is met u
62.
Zullen wij elkaar ontmoeten
63.
Kom, o dankbaar volk
64.
Dankt, dankt nu allen God
65.
Wilt heden nu treden
Gebed en smeking (Return to top)
66.
Leid, vriend’ lijk Licht
67.
Gij zijt mijn hoogste Goed
68.
Nader, mijn Heiland, tot U
69.
Nader, mijn God, tot U
70.
Leid mij tot U
71.
Meester, de stormwinden woeden
72.
Jezus, Redder van mijn ziel
73.
God sta ons bij
74.
Goede Meester, dierb’re Heiland
75.
U bid ik aan, o macht der liefde
76.
De Heer is mijn Herder
77.
Mijn goede Herder is de Heer
78.
Moog’ de Heil’ge Geest u leiden
79.
Rots der eeuwen
80.
O hoofd bedekt met wonden
81.
Uw liefde, Heer
82.
Kom, volg Mij na
83.
O, wees need’rig
84.
Schoon soms beproeving kwellen mag
85.
O, komt tot Jezus
86.
Kalm nu, mijn ziel
87.
Hoe mild is Godes woord
88.
Waar is een toevluchtsoord?
89.
Liefderijk Vader
90.
Christus is mijn Heer
91.
Mijn Verlosser leeft
92.
Ik weet dat mijn Verlosser leeft
93.
Getuigenis
94.
Heer, geef mij meer reinheid
95.
Wijd ons vasten, Heer
96.
Dacht gij aan ’t gebed?
97.
Jezus, als ’k zelfs maar denk aan U
98.
O zoete ure van gebed
99.
Een uur van vreed’ en rust
100.
Wat is ’t gebed?
101.
Stijg’ ons lied nu zoet en teer
102.
Evenals de dauw des hemels
103.
Uw dienst is zoet
104.
Zingen wij voor ’t scheiden
105.
God zij met u tot w’u wederzien
106.
Heer, voor ’t scheiden bidden w’U
107.
Tot U, o Heer, richt ik mijn zang
108.
Nu de dag voorbij is
109.
Uw Geest, o Heer
110.
Een avondlied
111.
Verblijf bij mij, nu d’avond valt
112.
Blijf bij mij, Heer
113.
Heer, wij gaan nu huiswaarts henen
114.
Heiland, geef een avondzegen
Avondmaal (Return to top)
115.
Bij ’t gebed voor ’t brood en ’t water
116.
Vader, hoort Gij onze beê
117.
O God, onz’ eeuw’ge Vader
118.
In Christus’ kerk zijn wij tezaam
119.
Kom, stijg’ ons lied van dank en lof
120.
O grote Heer
121.
Jezus van Nazaret, Heiland en Heer
122.
Het brood wordt ons hier nu bediend
123.
Wij gedenken deze stonde
124.
Aan ’t houten kruis op Golgota
125.
God had ons lief en zond zijn Zoon
126.
Jezus de Gekruisigde
127.
Aanschouw, de grote Redder stierf
128.
Hij stierf! De grote Redder stierf
129.
’k Sta spraak’loos
130.
Er is een heuvel ver van hier
131.
Hoe groot de wijsheid
132.
Jezus werd eertijds veracht
Pasen (Return to top)
133.
Daar juicht een toon
134.
’t Licht van de morgen
135.
Hij is uit de dood verrezen!
136.
Christus is verrezen nu
Kerstmis (Return to top)
137.
Herders, Hij is geboren
138.
Juich, wereld, juich!
139.
Komt allen tezamen
140.
Er is uit dorre aarde
141.
Hoort gij gindse eng’lenkoren
142.
Nu zijt wellekome
143.
Ere zij God
144.
Geen wieg voor een Koning
145.
O Betlehem, gij kleine stad
146.
Ver, ver van hier in Judea schoon
147.
O Kindeke klein
148.
Hoort der eng’len lied, zo schoon
149.
Stille nacht
150.
De eerste noël
Bijzondere gelegenheden (Return to top)
151.
Daar Gij mij veel gegeven hebt
152.
Kom, de reis nu hervat
153.
U wil ik volgen, Heer
154.
Zielslief heeft ’t hart van de Herder
155.
Besteed uw tijd steeds nuttig
156.
Zie, de zon schijnt heden in mijn ziel
157.
Zie, uw pad wordt schoon en licht
158.
O, hoor ons loflied, Heer
159.
Heer, wil in uw kerk aanvaarden
160.
Zie aan de waterkant ons staan
161.
Strijd voor het recht
162.
Kies toch goed
163.
Tel uw zegeningen
164.
Wij gaan voort, steeds voort
165.
Voorwaarts, christenstrijders
166.
Uw gewijde huis
167.
Uitgekozen Hem altijd te dienen
168.
Moedig doen wij mee
169.
Steek uw handen uit de mouw
170.
Trouw aan ’t geloof
171.
Hoop van Israël
172.
Ga heen en getuig
173.
Luister, o volk’ren
174.
God volgt voor ons verborgen paân
175.
Laat uw lampen helder lichten
176.
Het heilig woord van liefd’ en deugd
177.
O zeg, wat is waarheid?