Ou te Talitonu ia Iesu
Viiga ua Faafaigofie, p. 38


Ou te Talitonu ia Iesu

Related pages

  • Author: Bruce R. McConkie
  • Composer: John Longhurst