Book cover

Ua Ou Iloa Lo‘u Fa‘aola

Vi‘iga, 73


0:00 0:00
Introduction
All Verses

1. Ua ou iloa lo‘u Fa‘aola; Ua soifua Ia i luga; Soifua o Ia na maliu; Soifua, lo‘u Tupu fa‘avavau. O lo‘o afio i luga, E fautua mo a‘u i le Tama. Ua tu na te fafaga mai; Ua tu e fesoasoani mai.

2. Ua tu e na te tausi mai; Ua tu e ta‘ita‘i mai, Ma fa‘amafanafana mai, I tagi ou te fai i ai. Ua tu mai pea i faigata; Tu e solo o‘u loimata. Ua tu e fa‘afilemu mai; Tu e fa‘amanuia mai.

3. Ua tu mai, la‘u Uo lelei; Alofa tumau ia a‘u nei; Ua tu oute vi‘ia Ia; Lo‘u tupu, lo‘u Ali‘i pa‘ia. Ua tu e aumai le ola, Ou malo ai i le maliu tiga. Ua tu e saunia maota; Tu e ave a‘u i‘ina.

4. Ua tu, ia vi‘ia e fa‘avavau; Ua tu, lo‘u Fa‘aola e tumau; O lea, ou ‘oli‘oli ai; “Ou iloa o Ia soifua mai.” Ua tu, ia vi‘ia fa‘avavau; Ua tu lo‘u Fa‘aola e tumau. O lea ua ou ‘oli‘oli ai: “Ou iloa o Ia soifua mai.”