Book cover

Lutja e një Fëmije
Libri i Këngëve të Fëmijëve, p. 60:00 0:00
Introduction
Audio

Lutja e një Fëmije

Fjalët dhe muzika: Janice Kapp Perry, l. 1938

© 1984 nga Janice Kapp Perry. Kjo këngë mund të kopjohet për t’u përdorur me raste në kishë ose në shtëpi, jo për tregti.

Related pages

  • Author: Janice Kapp Perry
  • Composer: Janice Kapp Perry