Book cover

Ko e Nāunau pea mo e Ngeiá

Ngaahi Himí, 33


0:00 0:00
Introduction
All Verses

1. Ko e nāunau pea mo e ngeiá, ʻA Koe Tuʻi Tapuhā. Hōsana pea fiefiá, ʻA e fānau kotoá, Ko e Tuʻi ʻo ʻIsilelí, ʻA e ʻAlo Tēvitá. Haʻu he huafa ʻo e ʻEikí, Tuʻi mo e monūʻiá.

2. Ko e kau ʻāngelo ná, Nau fakamālōʻiá. ʻO nau fetāliaki, Ongoongo mei langi, Ko e kau Hepelū ē, Ne nau haʻu mo e pāmé. Pea nau hiva fiefiá, ʻI heʻenau aʻusiá.

3. ʻO hiva fakafetaʻi, ʻI Hoʻo mamahí. Kuó ke hakeakiʻi, ʻOatu ʻemau tangí, Peá ke hōifua maí, Talia e ʻofa ní. Pea fakafiefiaʻí, ʻA e Tuʻi Fakalangí.