Րուհանի Իլահիլէր

Րուհանի Իլահիլէր

Րուհանի Իլահիլէր, Turkish (Armenian Script).
Istanbul, Turkey. Turkish Mission.
1899. Only known edition. 53 songs.


Indexes

References

  • Archive Viewer: 66825
  • Flake-Draper Number: 1870a (Mormon Bibliography, 1830–1930)
  • Jacobs Number: 880.H (Mormon Non-English Scriptures, Hymnals, & Periodicals, 1830–1986)
  • Church History Library: M285.2 H99sTUR 1899
  • N/A
List of songs

Show results that:

Songs (Return to top)
1.
Էյ միլլէթլէր էշիտինիզ, պօրունուն սէսինի (Պէշարէթ)
2.
Իշթէ կիւվէյի կէլիյօր, ազիմ ճէլալիլէ (Մէլէքիւթ)
3.
Սէմա օրթասընտա ուչան, մէլէք վէրտի պէշարէթի (Ինճիլին իատէսի)
4.
Հագիգաթ եէրտէն պիթէճէք, պագաճագ կէօքտէս ատալէք (Թէշէքքիւր)
5.
Սոն կիւնլէրտէ պէյթիւր րապպըն տաղը (Քէհանէթ)
6.
Սէվինինիզ էյ ճիւմլէ մուգատտէսլէր (Մէլէքիւթ)
7.
Րուհ իլէ իսթիգպալ էտին, էյ մուգատտէսլէր (Մէլէքիւթ)
8.
Էա Րապպ վէճհին նուր պախշ էյլէ, գօ րուհուն գալպիմիզէ (Միւթէնէվի)
9.
Պիւթիւն Սիօն համտ էյլէսին, չիւն Խէլասքեար կէլիյօր (ԹԷշէգգիւր)
10.
Մէլիք իւլ միւլիւք օլանա, պէրէքէթ հիքմէթ գուվվէթ (ԹԷշէգգիւր)
11.
Թէօվպէ իլէ կէլիրիզ, Խէլասքէարըն իսմինտէ (Թէօվպէ)
12.
Հուզուրունտա տուրույօրուզ, պագ էա Րապպ գալպիմիզէ (Աշաի րապպանի)
13.
Չափուգ թէօվպէ էյլէյին, էյ հէփ կիւնահքէարլար (Թէօվպէ)
14.
Էյ Իսրաիէլ թէ՛էխիր էթմէ. Թէրք էթ կիւնահլարընը (Թօփլանմագ)
15.
Րուհ իլէ նասպ էտէրիզ, սէմավի քէհանէթէ (Միւթէնէվի)
16.
Թէպշիր էյլէյնի, Րապպըն ինճիլինի, վէ իլան էտինիզ (Թէպշիր միւժտէ)
17.
Համտ էտինիզ էյ Իսրաէլ, Սիօնտա օն պինլէրլէ (Համտ)
18.
Էա Րապպ, գուտրէթ վէ պազունլար, թօփլա պէնի եհուտայը (Թօփլանմագլըգ)
19.
Գավմըմը ճէմ էտէնէ, մէլէքլէր կէօնտէրէնէ (ԹԷշէգգիւր)
20.
Սէմա վէ զէմինի խալգ էտէնէ, վէ պիզէ թէն վէրէնէ (ԹԷշէգգիւր)
21.
Էշիտին էյ ճէհան, գավմլէր թօփլանաճագ (Թօփլանմագլըգ)
22.
Էշիթտիք պիզ պէշարէդի, ինանտըգտա վաֆթիզ օլտուգ (Վաֆթիզ)
23.
Իսթիգպալ էտին էյ կէօք ճիւնիւտի, ազիզ կէօյէրճին իշթէ կէլիյօր (Ճէնազի)
24.
Րուհ իւլ գուտս կէօքտէն կէլիյօր, կէօյէրճին շէքլինտէ տիր (Րուհ իւլ գուտս)
25.
Էյ Քրիստոստա վէֆաթ էտէն, էօլիւմ սանա շիրին (Ճէնազի)
26.
Համտ էտինիզ էյ սէմավաթ, վէ զէմինտէ հէփ մախլուգաթ (Համտ իլահիսի)
27.
Քրիստոսուն ինայէթի, Փէտէրին մուհապպէթի (Միւթէմթվի)
28.
Փէտէր, Օղուլ, Րուհ Իւլ Գուտսա, Սէճտէ էփտիյմիզ (Համտ ալլահա)
29.
Էա Րապպ, րուհուն լազլըղըյլէ, կէօնտէր պուրատան պիզի (ԹԷշէգգիւր)
30.
Հէր մախլուգ թէրէննիւմ էթսին, խալիգին համտընը (Համտ)
31.
Էա էպէտի Փէտէր օլան Ալլահ, պախշ էթ պիզի րուհան գատար սալահ (Թօփլանմագլըգ)
32.
Կիտէլիմ կիտէլլիմ Սիօն տաղինա, կիտէլիմ կիտէլլիմ ազիզ տիյարա (փէյղամպէր հագգընտա)
33.
Իշթէ Րապպ վատ էտիյօր, իշիտինիզ սէսինի (Օրուճ հագընտա)
34.
Էյ ազիզլէր ճէննէթ իւչիւն, թէատտիյէ տայանըն (Թէատտի)
35.
Հիսուս Քէահինիմիզ, աֆֆ էտէր կիւնահլար (Քէֆարէթ)
36.
էա Րապպ շիմտի հուզուրունլէ, զիյարէթ էթ պիզի (Րուհ Իւլ գուտս)
37.
Խօշճա գալինիզ սէվկիւլիւ տօսթլար, էսէֆլէ վիտա էտէրէք (Էլվիտա)
38.
Խէլասքէար զուհուրէտէճէք, պէնի էագուպա Սիօնտան (Փէյղամպէր)
39.
Հիսուս տէտի հէօքմ էթմէյին, քի հէօքմ օլմայասընըզ (Հէօքմ էթմէ)
40.
Խասթալըգ պիզի ղամլէ, իհաթէ էթտիյինտէ (Թէճրիւպէ)
41.
Էլէմ թէատտի, հաչան տէրտ վէ խասթալըգ կէլսէ վէ պէրրիյէտէ շէյթան (Թէճրիւպէ)
42.
Սիօնուն շէմսի կէօքտէ եըլտըզլար էօթէզինտէ (Սիօնի մէթհ)
43.
Սիօնի չիչէք լէնիպ, մահսուլտար օլույօր (Սիօնի մէթհ)
44.
Էյ Սիօն շազ օլ սէօզլէրին, թօփրաղըն ալթինտան չըգտա (Մորմոն քիթապը)
45.
Շու էսարէթ խանէսինտէ, Իշիթ ֆէրէատըմը (Րիճա)
46.
Հէփ սալիհլէրլէ խէլասքէար կէլիպ, Իթմամ օլաճագ ճիւմլէ նէպուվվէթ (Մէլէքիւթ)
47.
Էա Րապպ ինայէթին, պանա կէօնտէրիրսէն վէ սէնին սէվտիյին (Մուհապպէթ)
48.
Էա Փէտէր պիրիճիք Օղլուն, Յիսուս Քրիստոս Իսմինտէ (Րուհ Իւլքուտս)
49.
Ազիզ կիւնտէ ազիզ սոֆրա, աշաի Րապպանի (Աշաի Րապպանի)
50.
Քրիստոս րուհտա վազ էյլէտի, զինտանտա օլանլարա (էօլիւլէր վաֆթիզի)
51.
Էա Փէտէր պու շօճուղու, սանա թագտիս էտէրիզ (Չոճուգ պէրէքէթի)
52.
Ես Րապպ գուրթար տիւշմէնլէրտէն, մուգատտէս փէյղամպէրինի (Փէյղամպէր հագգընտա)
53.
Էա Յիսուս սէն քէրիմ, շայիֆլէրէ րահիմ (Խէլասքէար Յիսուս)

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video