Book cover

Ei Ia’u Nei, To’u Atua e

Te Mau Himene, 90


0:00 0:00
Introduction
All Verses

1. ’Ei iā’u nei, tō’u Atua ē, Fa’a’ore i tō’u ’ati nei, ’Ia ’ore roa tō’u nei ’oto,

’Ei iā’u nei tō’u Atua ē.

2. ’Ei iā’u nei, tō’u Atua ē, Pāruru iā’u i te mau ’ino, I teie taime pe’ape’a nei,

’Ei iā’u nei tō’u Atua ē.

3. Hina’aro vau ia ’oe na I te mau hora ato’a nei rā, ’O ’oe tō’u arata’i mau,

’Ei iā’u nei tō’u Atua ē.