Thánh Ca, 117
Hãy Đến Cùng Giê Su


Hãy Đến Cùng Giê Su

First line: Hãy đến cùng Giê Su, hỡi tất cả những ai