Thánh Ca, 89
Chúa Là Sự Sáng Của Tôi


Chúa Là Sự Sáng Của Tôi

First line: Giê Su là sự sáng Ta há sợ chi nữa