ʻOku Fafangu Mai ʻa e Ongoongoleleí

English: The Clarion Call of the Gospel

First line: ʻOku fafangu mai ʻAe ongoongo lelei

Original language: Tongan
Original title: ʻOku Fafangu Mai ʻa e Ongoongoleleí