Du, Du

English: You, you dwell in my heart

First line: Du, du, liegst mir im Herzen

Original language: German
Original title: Du, du, liegst mir im Herzen

Words: German folk song
Music: German folk song