Ia Tatou Felata‘i Nei

English: Unknown Title

First line: Ia tatou felatai nei

Original language: Samoan
Original title: Ia Tatou Felata‘i Nei