Unknown Title

Author: Edward J. Wood
Composer: Hans Henry Petersen


Languages (1)

This song text has been indexed at SingPraises.net in the following languages:Statistics

Most common tunes for “Unknown Title”

This chart shows the tunes that are paired with this text most frequently, in hymnbooks and other collections published by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. If the text appears with the same tune in multiple editions or translations of the same hymnbook, it is only counted once.


Appearances of “Unknown Title” over time

This timeline shows which tunes have been used with this text over time, in hymnbooks and other collections published by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.


Representative lyrics

Samoan (Original Language)

Ina Tatou Faia ia

Vi‘iga (1994, 2016), no. 128

1. Ina tatou faia ia, o le konefesi nei; E aogā iā tatou uma, Mea pa‘ia, mea lelei. O i luma, o i luma, O lo tatou nei Ali‘i.

2. Ia ta‘itasi tatou uma, ma mānatunatu ai, I le uiga moni lava, O le potopoto mai. O i tatou, o i tatou, I le konefesi nei.

3. Ia tatou fa‘agalogalo, mea uma e sesē, Ma ia fiafia uma, I le konefesi nei. Ola pea, ola pea, o le Ekalesia nei.

4. O outou le aupa‘ia, tinoū i mea mamā; Ona tu‘u mai ai lea o le Agaga mai lugā. E fa‘atonu, e fa‘atonu, mea uma tou te fai.