O le Valaau i le Atua

English: Unknown Title

First line: Lo matou Atua <em>e,</em> Lo matou nei Matai

Original language: Samoan
Original title: O le Valaau i le Atua