Ua Faafetai ma Faamanū

English: Unknown Title

First line: Ua faafetai ma faamanū

Original language: Samoan
Original title: Ua Faafetai ma Faamanū