Ua Matou Naunau Iesu e

English: Unknown Title

First line: Ua matou naunau Iesu e

Original language: Samoan
Original title: Ua Matou Naunau Iesu e