O Bato sa Among Kaluwasan

English: O Thou Rock of Our Salvation

First line: O thou Rock of our salvation / O du Held des wahren Glaubens / Oh, Thou Rock of our salvation / Rocher du salut suprême / O thou Rock of our Salvation, Jesus, Savior of the / O Thou Rock of our Salvation, Jesus, Savior

Original language: English

Words: Joseph L. Townsend
Music: William Clayson


O Bato sa Among Kaluwasan
, 160


1. Bato sa ’mong kaluwasan,Jesus ang Manluluwas,Dihas among katimawaNagpakayab bandila.
[Chorus]Hugop ngadto sa pangulo;Hugop dihas kaligon.Gipaabut nagkaayoTinuod pabarugon.
2. Nakigbatok mi sa sala;Gibarugang tinuod.Matag adlaw nakigsangka;Tabangi ming modaug.
3. Padayon mi nga nagkantaSamtang ligong nagmartsa,Matag nagsunod nga gubat,Makugihong nagbuhat.
4. Kon sa tanang gibarugan,Kon sa gubat milampos,Kon ang kagubot nahuman,Buhat dinhi natapos,
[Chorus]O, Bato sa kaluwasan,Jesus, ang Manluluwas,Kuhaa mis kalisdanan;Kanimo makiguban.

X:258 Q:1/4=100 M:4/4 L:1/4 K:C E3/2 F/ G E | c A G E | D3/2 E/ F A | G F E2 | yy

O Bato sa Among Kaluwasan

, 160