Sunda ang Propeta

English: Follow the Prophet

First line: Adam was a prophet, first one that we know

Original language: English

Words: Duane E. Hiatt
Music: Duane E. Hiatt


Sunda ang Propeta
, no. 58


1. Si Adan propeta, unang nailhan.Didto s’ya sa Eden, nindot nga tanaman.Sugo sa Ginoo iyang gituman.Karon kita iya nga kaliwatan.
[Chorus]Sunda’ng propeta, sunda’ng propeta,Sunda’ng propeta, di ka masaag.Sunda’ng propeta, sunda’ng propeta,Sunda’ng propeta, Sayud siya.
2. Si Enoch propeta; nagtudlo’g tarung.Ang iyang katawhan nagbuhat sa ingon.Sa dihang wala nay sala kanila,Amahang Langitnon sila gikuha.
3. Si Noe propeta siya nagsangyaw,Sa ebanghelyo ngadto sa manga tawo.Sa manga katawhan—siya gitamay.Pagbundak sa ulan sila nagmahay.
4. Propetang Abraham nangayo’g anak,Ug ang Dios mihatag sa batang Isaac.Isaac may anak, si Jacob kadto;Maoy amahan sa dose ka tribo.
5. Si Moises propeta, didto’s Israel.Siya nagdumala daghang miapil.Katawhan misupak sa kasugoan.Kwarenta ka tuig sa kamingawan.
6. Si Samuel propeta dihang bata pa.Gipanaad siya sa iyahang mama.Tingog sa Ginoo, iyang nadungog;Ug siya mitubag, “Dia ra ako!”
7. Si Jonas propeta, misuway’g likay,Pero kadugayan, misunod ra diay.Ug ang Dios motabang, nasayran niya:Didto sulod sa tiyan sa balyena.
8. Si Daniel propeta, siya buotan;Sa leon gitambog, sa haring dagmalan.Ug ang Dios mihatag kaniya’g gahumBa-ba sa leon iyang gipatak-um.
9. Sa kalibutan atong makita ‘ron.Katawhan naglibog asa paingon.Madawat ang giya kon maminaw ‘ta,Kon atong sundon tingog sa propeta.