Následuj proroka

English: Follow the Prophet

First line: Adam was a prophet, first one that we know

Original language: English

Words: Duane E. Hiatt
Music: Duane E. Hiatt


Následuj proroka
, no. 58


1. Adam byl prorokem, prvním, co svět znal,o zahradu Eden s Evou pečoval.Adam sloužil Pánu, následoval Ho,my v posledních dnech jsme potomci jeho.
[Chorus]Proroka vždy dbej, vždy ho poslouchej,za ním se vydej, on cestu zná.Proroka vždy dbej, vždy ho poslouchej,za ním se vydej, on cestu zná.
2. Enoch byl prorokem a dobru učil,i lid v jeho městě spravedlivě žil.Když byli tak čistí, že hřích neměli,Otec je vzal vzhůru, by tam s Ním žili.
3. Noé byl povolán, by slovo kázal,nabádal k pokání, nikdo ho nedbal.Zaslepené hříchem zbytečně učil,lid začal prozřívat, až když se topil.
4. O syna se modlil prorok Abraham;vyvolený Izák byl mu Bohem dán.Jeho syn byl Jákob, jak Bible praví,z něho dvanáct kmenů, Izrael známý.
5. K Izraelitům Bůh Mojžíše poslal,aby je do země zaslíbené vzal.Nechtělo se jim však uposlechnout hned,tak museli v poušti být čtyřicet let.
6. Samuel byl prorok povolán v dětství,slíben Bohu matkou, sloužil s radostí.Jako chlapec v chrámu slyšel jméno své,volal ho sám Pán Bůh; on řekl: „Jsem zde.“
7. Jonáš jako prorok chtěl pryč utíkat,ale naučil se Boha poslouchat.V břiše velryby pak přišel k poznání:když se vskutku snažíš, Pán tě ochrání.
8. Daniel byl prorok, hřešit odmítal,tak ho král do jámy se lvy vhodit dal.Když anděl lvy ztišil, tak uviděl král:Bůh mu tu velkou moc za poslušnost dal.
9. Jsme na světě, kde jsou lidé zmatení.Jdi, pozoruj zprávy, nevěříš-li mi!Pokyny na cestě stále můžeš mít,dbáš-li slov proroka, chceš-li dle nich žít.